Pages

Informiranost javnosti o logopedskoj djelatnosti
Informiranost javnosti o logopedskoj djelatnosti
Dora Pribanić
Logopedija je djelatnost koja podrazumijeva prevenciju, probir, procjenu, dijagnostiku, terapiju, savjetovanje i znanstveno istraživanje poremećaja komunikacije i gutanja osoba svih životnih dobi. To je mlada i brzo razvijajuća znanost koja se neprestano mijenja, a poseban se naglasak u suvremenoj logopediji stavlja na prevenciju i ranu intervenciju. Budući da nedostaje istraživanja u Hrvatskoj i svijetu na temu informiranosti javnosti o logopedskoj djelatnosti, provedeno je...
Informiranost obitelji o radu logopeda s osobama s Alzheimerovom bolesti
Informiranost obitelji o radu logopeda s osobama s Alzheimerovom bolesti
Mia Hrboka
Unatoč prepoznatoj važnosti kvalitetne i efikasne komunikacije kao jednog od najvažnijih čimbenika povezanih sa starenjem, jako mali broj logopeda bavi se upravo komunikacijom osoba starije životne dobi s prisutnim kroničnim i progresivnim teškoćama. Budući da intervencijske metode poticanja komunikacije, jezika i govora mogu značajno utjecati na kvalitetu života osoba starije životne dobi, uključujući i osobe s demencijom, uloga logopeda nikako nije zanemariva. Jedan od...
Informiranost pacijenata Klinike za očne bolesti, KBC-a Sestre milosrdnice o glaukomu
Informiranost pacijenata Klinike za očne bolesti, KBC-a Sestre milosrdnice o glaukomu
Andrea Tomašević
Glaukom je nakon katarakte, drugi po učestalosti uzročnik sljepoće u svijetu i zahvaća oko 70 milijuna ljudi. Javlja se kod svih dobnih skupina, uključujući i djecu, ali najviše u starijih osoba. Svrha ovog istraživanja bila je provjeriti koliko su o glaukomu informirane osobe koje već neko vrijeme boluju od glaukoma i utječe li dob, spol, obrazovanje i obiteljska anamneza na bolje poznavanje glaukoma. U istraživanju je sudjelovalo 170 osoba, pacijenata Kabineta za glaukom, KBC-a...
Informiranost roditelja, odgojitelja i pedijatara o miljokazima i varijabilnosti ranog jezičnog razvoja
Informiranost roditelja, odgojitelja i pedijatara o miljokazima i varijabilnosti ranog jezičnog razvoja
Petra Vukas
Rani jezični razvoj dinamičan je i složen proces koji čini podlogu za razvoj pismenosti, socijalni i emocionalni razvoj djeteta. Razvoj jezika u razdoblju ranog djetinjstva odvija se kroz faze obilježene miljokazima koju većina djece ostvaruje u određenom trenutku razvoja. Uz to, istraživanja pokazuju i prisutnost varijabilnosti u tom procesu koja svjedoči o individualnim razlikama među djecom. Osnovni cilj ovog istraživanja bio je istražiti postojanje razlike u informiranosti o...
Inkluzija djece s teškoćama predškolske dobi i razvoj usluga podrške na području grada Velike Gorice
Inkluzija djece s teškoćama predškolske dobi i razvoj usluga podrške na području grada Velike Gorice
Melita Baldaš
Inkluzivan rani i predškolski odgoj i obrazovanje podrazumijeva uključenost djece s teškoćama uz različite čimbenike podrške o kojima ovisi kvaliteta inkluzivnog odgoja i obrazovanja (Rudelić i sur., 2013). Kvaliteta podrške temelji se na individualnom pristupu djetetu, uključenosti svih važnih osoba za dijete, suradnji stručnjaka i odgojitelja, inkluzivnom okruženju te evaluaciji kvalitete inkluzije. Cilj ovog rada je kroz anketno istraživanje procijeniti dostupnost oblika...
Inkluzija učenika s poremećajem iz spektra autizma (u redovne škole) –
 perspektiva roditelja
Inkluzija učenika s poremećajem iz spektra autizma (u redovne škole) – perspektiva roditelja
Tamara Barbir
Ovim diplomskim radom se želi prikazati perspektiva roditelja djece s poremećajem iz spekttra autizma o iskustvu inkluzije njihove djece u redovan odgojno obrazovni sustav, u redovne razrede. Postavljena su istraživačka pitanja u skladu s ciljem istraživanja koja pobliže ilustriraju interesna područja ovog istraživanja. Istraživačka pitanja odnose se na odnos učenika s autizmom prema učenju i radu, odnos učenika s autizmom i njihovih vršnjaka, odnos učenika s ...
Interesi djece predškolske dobi
Interesi djece predškolske dobi
Zvjezdana Antončić
Interesi i igra djece čine važan kontekst za učenje jer omogućuju uvježbavanje socijalnih i kognitivnih vještina, povećanje trajanja djetetove pažnje i motivacije te su važan dio svakog terapijskog postupka u logopediji. Također, atipični i suženi interesi dio su dijagnostičkih kriterija za poremećaje autističnog spektra te je od velike važnosti da se razgraniče od neobičnih ili intenzivnih interesa koji se javljaju kod djece tipičnog razvoja. Generalni cilj ovog...
Interesi djece predškolske dobi tipičnog razvoja i djece s odstupanjima u komunikacijskom i/ili jezično-govornom razvoju
Interesi djece predškolske dobi tipičnog razvoja i djece s odstupanjima u komunikacijskom i/ili jezično-govornom razvoju
Vlatka Utović
Interesi su u literaturi često promatrani kao pokretači dječje motivacije za aktivnim učenjem, ali i odraz obilježja kognitivne obrade. Stoga su klinički važni kako u dijagnostici, tako i planiranju terapijskih postupaka. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati obilježja interesa djece predškolske dobi koja pokazuju odstupanja u komunikacijskom i/ili jezičnom razvoju. Istraživanjem su obuhvaćene četiri skupine djece dobi 4-7 godina: (1) djeca tipičnog razvoja; (2) djeca s...
Interesi djece s Downovim sindromom
Interesi djece s Downovim sindromom
Petra Kamber
Zbog teškoća u razvoju komunikacije, jezika i govora, djeca s Downovim sindromom (DS) česti su korisnici logopedskih terapija. Interesi su od kliničkog značaja u logopedskom radu jer utječu na oblikovanje i provedbu samih terapija. Također, oni atipični i suženi nalaze se među dijagnostičkim kriterijima za poremećaj iz spektra autizma. Kvalitativne i kvantitativne razlike tipičnih i atipičnih interesa još su nedovoljno istražene. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi...
Interesi djece s poremećajem iz spektra autizma
Interesi djece s poremećajem iz spektra autizma
Nika Vukelić
Budući da interesi velikim dijelom određuju ljudsko djelovanje, oni već više od stoljeća privlače pozornost istraživača. Interesi u osoba s poremećajem iz spektra autizma (PSA-om) osobito su zanimljivi jer se svojim intenzitetom i fokusom razlikuju od interesa neurotipičnih osoba. Takvi posebni interesi jedan su od važnih kriterija za postavljanje dijagnoze PSA-a. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati sadržaj i intenzitet interesa djece predškolske dobi s PSA-om te dobivene...
Interindividualne razlike i čimbenici koji utječu na proces jezičnog usvajanja
Interindividualne razlike i čimbenici koji utječu na proces jezičnog usvajanja
Matej Hulina
Jezično usvajanje dinamičan je proces koji zahtijeva ovladavanje različitih vještina i znanja. Jezično usvajanje i dalje je na meti različitih rasprava, s obzirom na to da se pokušava otkriti u kojoj mjeri na jezično usvajanje utječu oni biološki, a u kojoj mjeri na jezično usvajanje utječu okolinski čimbenici. Poznato je kako je ljudski mozak programiran te ima predispoziciju za razvoj jezika, međutim potrebna je i stimulativna okolina koja će pridonijeti tijeku i...
Intervencije jačanja otpornosti roditelja djece s poremećajem iz spektra autizma
Intervencije jačanja otpornosti roditelja djece s poremećajem iz spektra autizma
Jelena Padovan
Roditeljstvo predstavlja jednu od najtežih i najzahtjevnijih uloga, a posebice roditeljstvo djeteta s poremećajem iz spektra autizma (PSA). Znanstveno je dokazano kako roditelji djece s PSA imaju više razine stresa od roditelja djece urednog razvoja te roditelja djece s ostalim razvojnim teškoćama. Visoke razine stresa mogu značajno ugroziti odnos roditelj - dijete i partnerske odnose. Prihvaćanje činjenice da dijete ima cjeloživotni razvojni poremećaj je stresno i izazovno...

Pages