Pages

Provjera kategorizacije rizičnosti kockanja SOGS-RA i CAGI-GPSS instrumentima u odnosu na učestalost kockanja adolescenata
Provjera kategorizacije rizičnosti kockanja SOGS-RA i CAGI-GPSS instrumentima u odnosu na učestalost kockanja adolescenata
Ana Badurina
Temeljni cilj ovog rada je stjecanje uvida u metrijska svojstva GPSS subskale (CAGIGPSS instrument, Tremblay i sur. 2010) i SOGS-RA instrumenta (Winters i sur. 1993), te usporedba njihovih kategorizacija psihosocijalnih problema povezanih s kockanjem mladih. Ovaj diplomski rad temelji se na rezultatima znanstveno-istraživačkog projekta „Roditeljska percepcija kockanja mladih“ čije se aktivnosti provode na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Spomenuto je istraživanje dio šireg...
Provjera modela zahtjevi resursi posla među socijalnim pedagozima u različitim sektorima rada
Provjera modela zahtjevi resursi posla među socijalnim pedagozima u različitim sektorima rada
Paula Ferenčić
U današnje vrijeme sve se češće govori o stresu i njegovim posljedicama na pojedinca. Zastupljen je u različitim područjima života poput radnog i školskog okruženja te svakodnevno utječe na pojedinca, ali i društvo. Lazarus (1975) objašnjava stres kao sklop emocionalnih, tjelesnih i/ili bihevioralnih reakcija do kojih dolazi kada neki događaj procijenimo opterećujućim. Ovdje je važno definirati pojam profesionalnog stresa koji predstavlja često spomenutu temu u stručnom,...
Provjera nekih ishoda predškolskog programa primjenom kriterijskog testa
Provjera nekih ishoda predškolskog programa primjenom kriterijskog testa
Ana Vučemil
Tranzicija u osnovnu školu označava prestanak predškolskog i početak školskog razdoblja u životu djeteta. Tijekom predškolskog obrazovanja dijete razvija vještine potrebne za nastavak obrazovanja i stjecanje akademskih vještina. Važno je da dijete do kraja predškolskog obrazovanja dosegne određenu razvojnu razinu koja će obećavati neometano usvajanje novih znanja i vještina u osnovnoškolskom obrazovanju, kako akademskih, tako i socijalnih i adaptivnih. Adekvatnu razvojnu...
Provjera uspješnosti izvansudske nagodbe u Zagrebu
Provjera uspješnosti izvansudske nagodbe u Zagrebu
Klara Đukes
Izvansudska nagodba se u Hrvatskoj razvija od 2000. godine, a od 2011. godine se provodi kao posebna obveza koju državni odvjetnik može naložiti maloljetniku ili mlađem punoljetniku u okviru prethodnog postupka i time uvjetovati nepokretanje kaznenog postupka. Do sada su provedene tri evaluacije uspješnosti ove posebne obveze primjenom kvantitativne metodologije za razdoblja od 2001. do 2006. godine (Kovačić, 2008) od 2006. do 2009. godine (Mirosavljević, Koller-Trbović i...
Provjera uspješnosti izvansudske nagodbe za mlade u sukobu sa zakonom u Hrvatskoj
Provjera uspješnosti izvansudske nagodbe za mlade u sukobu sa zakonom u Hrvatskoj
Ana Modrić
Cilj istraživanja je ispitati uspješnost izvansudske nagodbe u 2015. godini u Republici Hrvatskoj uvidom u proces i ishod te posebne obveze. Shodno tome, u radu je predstavljen model restorativne pravde (izvansudska nagodba) koji je razvijen po uzoru na austrijski i njemački model, a primjenjuje se u prethodnom postupku prema maloljetnim i mlađim punoljetnim počiniteljima kaznenih djela, unazad 15 godina kod nas. Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku od 110 počinitelja...
Psihogene disfonije
Psihogene disfonije
Ena Tadić
Psihogene disfonije predstavljaju poremećaje glasa koji su rezultat psihološke neuravnoteženosti. Većina stručnjaka klasificira ih kao vrstu funkcionalnog poremećaja glasa, iako postoje neslaganja i neusklađenosti po tom pitanju. Psihogeni poremećaji glasa javljaju se u dva osnovna oblika, kao disfonije kod kojih je kvaliteta glasa narušena, ili kao afonije kada se radi o bezglasju, iako su nevoljne radnje poput kašljanja, smijanja ili plakanja čujne. Psihogene disfonije i...
Psihogeni neepileptički napadaji
Psihogeni neepileptički napadaji
Anna-Carmen Barišić
Psihogeni neepileptički napadaji (PNES) su paroksizmalni događaji karakterizirani promjenama ponašanja ili svijesti. Klinička slika često može upućivati na kliničku sliku epilepsije te time navesti na pogrešnu dijagonzu. PNES se javlja u bolesnika bez epilepsije, ali i u bolesnika sa epilepsijom. Dijagnoza mogućih PNES-a postavlja se na temelju nalaza video elektroencefalografije (VEEG), identifikacijom specifičnih PNES prediktora i specifičnih elemenata kliničke slike...
Psihogeni neepileptični napadaji kod osoba s intelektualnim teškoćama i ostalim razvojnim poremećajima
Psihogeni neepileptični napadaji kod osoba s intelektualnim teškoćama i ostalim razvojnim poremećajima
Marija Sedlar
Cilj ovoga diplomskog rada pod nazivom Psihogeni neepileptički napadaji kod osoba s intelektualnim teškoćama i ostalim razvojnim poremećajima je dati pregled znanstvene literature koja govori o psihogenim neepileptičkim napadajima (PNEN-u) te se posebno osvrnuti na osobe s intelektualnim teškoćama i osobe s ostalim razvojnim poremećajima koje predstavljaju značajne, ali vrlo često i zanemarene podskupine bolesnika s dijagnozom psihogenih neepileptičkih napadaja. U radu će biti...
Psiholingvistička analiza slaganja konjunkcije u hrvatskome
Psiholingvistička analiza slaganja konjunkcije u hrvatskome
Margarita Draganić
Sročnost subjekta i predikata, kao jedan od oblika slaganja, iako se objašnjava u svim gramatikama hrvatskog jezika, nije dovoljno istražena u slučaju slaganja predikata i subjekta kojeg čini konjunkcija imenica različita roda u množini. Dostupni obrasci sročnosti su: linearna sročnost (glagolski pridjev u rodu najbližeg konjunkta), razriješena sročnost (glagolski pridjev muškog roda) i sročnost po hijerarhiji (glagolski pridjev u rodu prvog, udaljenijeg konjunkta). Izvođenje...
Psiholingvistički čimbenici leksičke obrade
Psiholingvistički čimbenici leksičke obrade
Helena Vojaković-Fingler
Iako vrlo jednostavne na prvi pogled, riječi su izrazito kompleksne naravi, što je brojne istraživače posljednjih godina potaknulo na znanstvena istraživanja u kojima nastoje objasniti zakonitosti po kojima se riječi usvajaju i obrađuju. Poznato je kako mnogobrojni jezični i izvanjezični faktori utječu na pohranu i procesiranje jezičnih informacija. Čimbenici koji su odgovorni za brže i točnije prizivanje riječi iz mentalnog leksikona u jezičnoj percepciji, razumijevanju i...
Psihološki distres i rizik za razvoj sindroma sagorijevanja kod redovitih studenata koji rade
Psihološki distres i rizik za razvoj sindroma sagorijevanja kod redovitih studenata koji rade
Helena Ilijaš Herceg
Stres kod studenata prepoznat je kao javnozdravstveni problem te rezultati istraživanja pokazuju da studentska populacija ima visok rizik za razvoj psihološkog distresa. Iako je sindrom sagorijevanja, posljednjih godina, čest predmet istraživanja malo je pažnje pridano sagorijevanju kod studenata, a osobito kod studenata koji rade. Iz tog razloga definiran je cilj ovog rada koji se odnosio na istraživanje povezanosti vrste studijskog programa, obilježja studiranja i poslova koje...
Psihološko nasilje nad muškarcima u intimnim odnosima počinjeno od strane partnerica
Psihološko nasilje nad muškarcima u intimnim odnosima počinjeno od strane partnerica
Lorena Sopić
Psihološko nasilje u intimnim odnosima počinjeno od strane partnerica je pregledni rad koji za cilj ima dati uvid u fenomen nasilja nad muškarcima počinjenog od strane žena. Iznose se ključne informacije o fenomenologiji i modalitetima nasilja s naglaskom na psihološko nasilje općenito te psihološko nasilje nad muškarcima u procesu razvoda i povjeri djece na brigu i skrb, prevalenciji, mogućim teorijskim objašnjenjima etiologije, traženju formalne i neformalne podrške,...

Pages