Pages

The Development of Joint Attention and its Possible Role in Early Language Development
The Development of Joint Attention and its Possible Role in Early Language Development
Barbara Vogrinčič
Early language development is built on many preverbal skills such as joint attention, vocalization, and characteristics of child`s play. Between these factors, joint attention stands out, since it enables sharing the same reference point between two subjects. The phenomenon of joint attention is still not fully understood despite many studies and research that addressed the question of the development of joint attention and causes of not fully established joint attention during the...
Tijek obrazovanja mladih u odgojnim zavodima
Tijek obrazovanja mladih u odgojnim zavodima
Antonela Tardelli
Svrha ovog rada je opisati kako je tekao proces obrazovanja mladih smještenih u odgojnim zavodima te istražiti individualne i obiteljske čimbenike koji su potencijalno utjecali na njihovo školovanje. Istraživanje se provelo na uzorku od 49 mladića i djevojaka koji su se u trenutku prikupljanja podataka (travanj i lipanj 2023.) nalazili na izvršavanju odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod u Turopolju i Požegi. Korišten je kvalitativni pristup istraživanja, odnosno metoda...
Touretteov sindrom
Touretteov sindrom
Dunja Mrinjek
Touretteov sindrom [TS] neurorazvojni je poremećaj okarakteriziran motoričkim te bar jednim vokalnim (fonetskim) tikom (Američka psihijatrijska asocijacija [APA], 2013). TS je heterogen i varijabilan poremećaj u kojem ne postoje dva pacijenta koji doživljavaju iste simptome (Billnitzer i Jankovic, 2020). S obzirom na veliku raznolikost simptoma TS-a, njihov utjecaj na život osobe veoma je opsežan. Kod osoba s TS-om pogođene su brojne domene kvalitete života (Robertson i sur.,...
Tranzicija djeteta s autizmom u osnovnu školu
Tranzicija djeteta s autizmom u osnovnu školu
Tea Jažić
Djeca s autizmom iskazuju atipičan razvoj socijalne kognicije i različitosti u percepciji koje istovremeno otežavaju razvoj mnogih vještina i učenje o okolini, primjerice komunikacijskih vještina, samoregulaciju te verbaliziranje emocija, a upravo su to ključne vještine spremnosti za školu. Tranzicije u okviru obrazovanja djeteta predstavljaju prijelaz iz jedne odgojno-obrazovne sredine u drugu, primjerice iz vrtića u osnovnu školu. Tranzicije su često izazovnije djeci s autizmom...
Tranzicija dječaka s autizmom iz posebnog u redovni vrtić - prikaz slučaja
Tranzicija dječaka s autizmom iz posebnog u redovni vrtić - prikaz slučaja
Elizabeta Haničar
Svi mi tijekom život prolazimo kroz brojne promjene. Te promjene nazivaju se tranzicije i sastavni su dio našega života. Većinu njih doživljavamo kao stresne. Među prvim tranzicijama s kojima se dijete susreće je ona u dječji vrtić. Djeca s teškoćama u razvoju nerijetko su izložena većem broju tranzicija koje narušavaju uspostavljane rutine i dovode do promjene u ponašanju. Prethodno spomenuto još više dolazi do izražaja kod djece s dijagnozom poremećaj iz spektra autizma...
Tranzicija u ranoj intervenciji
Tranzicija u ranoj intervenciji
Snježana Seitz
Svaki pojedinac tijekom života prolazi kroz brojne promjene. Te promjene predstavljaju tranziciju iz jednog oblika ili faze u drugu. Većina tranzicija se doživljava kao jedan od najveći stresnih momenata u životu. U okviru rane intervencije tranzicija se defnira kao dinamičan proces u kojem se dijete sa teškoćama i njegova obitelj kreću između različitih pružatelja usluga, programa i agencija, ovisno o tome kako dijete raste (Rosenkoetter, Whaley, Hains i Pierce, 2001). Djeca...
Tretman cerebralnog oštećenja vida
Tretman cerebralnog oštećenja vida
Minja Stevović
Cerebralno oštećenje vida (CVI) najčešći je uzrok vidne disfunkcije u razvijenim zemljama. Kroz ovaj je rad pojašnjeno funkcioniranje vidnog sustava i iznimna sposobnost neuroplastičnosti mozga te su prikazane specifičnosti nastanka i manifestacije ovog oštećenja koje svaku osobu zahvaća jedinstveno i u različitom stupnju. TakoĎer, istaknuta je važnost rane dijagnostike i rane (re)habilitacije te stvaranje odgovarajućeg rehabilitacijskog programa kako bi se minimalizirale...
Tretman disleksije
Tretman disleksije
Anamarija Ropret
Cilj i svrha ovog diplomskog rada je dati pregled znanstvene literature koja govori o disleksiji te tretmanima koji se koriste u praksi. Rad daje sustavan pregled tretmana koji se koriste u raznim zemljama svijeta (najviše na engleskom govornom području) i u Hrvatskoj. Rad sadrži kratki pregled disleksije i njezinih obilježja te podatke o samom tretmanu disleksije. Od tretmana disleksije prikazani su Orton- Gillingham (i njegove inačice, Alphabetic Phonics i Slingerland), Fernald...
Tretman forenzičko psihijatrijskih pacijenata
Tretman forenzičko psihijatrijskih pacijenata
Tihana Naglaš
Forenzičko psihijatrijski pacijenti predstavljaju posebnu grupu bolesnika koji zbog svog duševnog stanja zahtijevaju pojačan tretman jer su pod utjecajem psihopatoloških doţivljaja počinili kaznena djela. Pod navedeni termin najprije ubrajamo neubrojive pacijente kojima je odlukom suda, radi velike opasnosti za okolinu, odreĎen prisilni smještaj na forenzičkom odjelu, izrečena mjera psihijatrijskog liječenja ili odreĎeno „liječenje na slobodi“, odnosno ambulantno liječenje....
Tretman neubrojivih počinitelja kaznenih djela
Tretman neubrojivih počinitelja kaznenih djela
Ana-Marija Validžić
Neubrojivi počinitelji kaznenih djela su oni koji u trenutku počinjenja zločina nisu mogli shvatiti značenje svojeg postupanja. Oni nisu krivi i ne može im se izreći kazna. Kaznena djela koja su počinili su pretežito teška kaznena djela poput ubojstva i pokušaja ubojstva te su ih počinili prvi put. Država oduzimanjem njihove slobode preuzima odgovornost za brigu o njihovu zdravlju. Tretman neubrojivih počinitelja kaznenih djela nije jednostavan. U njihovu liječenju koriste se...
Tretman ovisnika o alkoholu u korekcijskom okruženju
Tretman ovisnika o alkoholu u korekcijskom okruženju
Elena Cvitković
Alkoholizam i prekomjerno konzumiranje alkohola jedan je od vodećih problema suvremenog društva, pa tako i na području Hrvatske. Osim u kontekstu javnog zdravstva, alkoholizam se kao značajna tema pojavljuje i u raznim drugim sferama kako javnog, tako i privatnog života, što obuhvaća i kriminologiju i penologiju. Posebice se to odnosi na tretmane koji se provode u korekcijskim ustanovama, kako sa počiniteljima kaznenih djela koja su počinjena pod utjecajem alkohola, tako i...
Tretman počinitelja seksualnih delikata
Tretman počinitelja seksualnih delikata
Tea Bošnjak
Tretman počinitelja seksualnih delikata odnosi se na skup intervencija koje se primjenjuju s ciljem smanjivanja vjerojatnosti da će počinitelj recidivirati, odnosno ponovno počiniti seksualni delikt. Programi tretmana podrazumijevaju individualni i grupni psihosocijalni tretman počinitelja te predstavljaju temelj rehabilitacije i resocijalizacije istih. Generalno, tretman počinitelja seksualnih delikata fokusira se na razvijanje empatije prema žrtvi, preuzimanje odgovornosti za...

Pages