Pages

Uloga internaliziranih problema u objašnjenju pozitivnog mentalnog zdravlja adolescenata
Uloga internaliziranih problema u objašnjenju pozitivnog mentalnog zdravlja adolescenata
Patricija Pongračić
Ovim diplomskim radom istraživala se uloga internaliziranih problema u objašnjenju pozitivnog mentalnog zdravlja kod adolescenata na području Grada Kutine, odnosno kod učenika završnih razreda Srednje škole Tina Ujevića i Tehničke škole u Kutini. Uz to, istraživala se i pojavnost internaliziranih problema, pozitivnog mentalnog zdravlja te mentalno-zdravstvena pismenost ispitanika. U prikupljanju podataka korišteni su standardizirani instrumenti - za pojavnost internaliziranih...
Uloga javne stigme i samostigmatizacije u razumijevanju stavova studenata prema traženju profesionalne pomoći
Uloga javne stigme i samostigmatizacije u razumijevanju stavova studenata prema traženju profesionalne pomoći
Ana Posavčević
Cilj ovog diplomskog rada bio je ispitati stavove studenata prema traženju stručne pomoći, njihova dosadašnja iskustva u traženju pomoći, kao i ispitati razinu javne stigme i samostigmatizacije. Istraživanje je provedeno putem online upitnika na platformi Google Forms koji je bio aktivan od 26. travnja do 26. svibnja 2021. godine. Prigodni uzorak činilo je 406 studenata. Stavovi prema traženju profesionalne pomoći ispitivali su se Upitnikom stavova o traženju stručne pomoći...
Uloga korištenja Instagrama u percepciji zadovoljstva vlastitim tijelom kod mladića
Uloga korištenja Instagrama u percepciji zadovoljstva vlastitim tijelom kod mladića
Dario Ižaković
Cilj ovog diplomskog rada bio je ispitati ulogu korištenja Instagrama i nekih važnih odrednica korištenja Instagrama u razumijevanju tjelesnog samopoimanja muških studenata u Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno u online obliku putem platforme Google Forms. Upitnik je bio aktivan od 5. travnja do 7. svibnja. 2022. godine. Prigodni uzorak činilo je 248 muških studenata dobi od 18 do 30 godina raznih sveučilišta u Hrvatskoj. Dimenzije tjelesnog samopoimanja ispitivane su...
Uloga korištenja društvenih mreža u objašnjenju samopoimanja kod adolescenata
Uloga korištenja društvenih mreža u objašnjenju samopoimanja kod adolescenata
Ružica Čović
Cilj ovog diplomskog rada je ispitati odnos korištenja društvenih mreža i tjelesnog samopoimanja u populaciji adolescenata. Ovaj je rad izrađen u okviru projekta “Testiranje 5C modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje (P.R.O.T.E.C.T.) financiranog sredstvima uspostavne potpore Hrvatske zaklade za znanost čiji je nositelj Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet. Kako bi se ispitali opisani konstrukti, korištena je 5C skala pozitivnog razvoja,...
Uloga morfoloških ključeva u razumijevanju rečenica kod osoba s afazijom
Uloga morfoloških ključeva u razumijevanju rečenica kod osoba s afazijom
Lucija Mlakar
Afazija je stečeni poremećaj na razini jezika koji pogađa sve jezične sastavnice. Razumijevanje rečenica u kojima redoslijed riječi odudara od uobičajenog veoma je teško za osobe s afazijom (Dronkers, Wilkins, Van Valin, Redfern i Jaeger, 2004). Još je uvijek nejasno proizlaze li teškoće razumijevanja rečenica iz odstupanja u pojedinačnim procesima raščlambe i interpretacije rečenica ili osobe s afazijom imaju ograničenu sposobnost za izvođenje višestrukih operacija, ali...
Uloga netolerancije neizvjesnosti i ruminacija u objašnjenju internaliziranih problema studenata
Uloga netolerancije neizvjesnosti i ruminacija u objašnjenju internaliziranih problema studenata
Maria Krištofić
Svrha ovog diplomskog rada je bolje razumijevanje uloge netolerancije neizvjesnosti i ruminacija u objašnjenju internaliziranih problema studenata. Cilj diplomskog rada bio je ispitati pojavnost internaliziranih problema te razine netolerancije neizvjesnosti i ruminacija kod studenata. Osim istraživanja pojavnosti, istražila se i povezanost između netolerancije neizvjesnosti, ruminacije te internaliziranih problema kod studenata. Istraživanje je provedeno online, putem upitnika na...
Uloga neuroplasticiteta i motoričkog učenja u rehabilitaciji osoba s motoričkim poremećajima
Uloga neuroplasticiteta i motoričkog učenja u rehabilitaciji osoba s motoričkim poremećajima
Ivana Armanda
Plasticitet mozga predstavlja sposobnost mozga da se tijekom čitavog života ponovno obnavlja, povezuje te stvara sinaptičke mreže. Jedan od načina reorganizacije neuroloških krugova unutar mozga jest motoričko učenje. Motoričkim učenjem obuhvaća se većina motoričkih zadataka i radnji koje ćemo izvršiti tijekom života, od hodanja do preciznih pokreta segmentima ekstremiteta. S obzirom da osobe s motoričkim poremećajima imaju poteškoće unutar motoričkog funkcioniranja, pa...
Uloga robota u dijagnostici i podučavanju djece s poremećajem iz spektra autizma
Uloga robota u dijagnostici i podučavanju djece s poremećajem iz spektra autizma
Rea Brozolo
Robotom se smatra svaki automatizirani stroj višestruke namjene koji može obaviti određene zadaće na način na koji bi to moglo učiniti i ljudsko biće. Roboti se danas upotrebljavaju u različitim djelatnostima, obavljajući zadatke asistivne, industrijske, uslužne i zdravstvene namjene. Također, zahvaljujući brzom napretku moderne tehnologije posljednjih nekoliko desetljeća koji omogućuje robotima niz funkcija sličnih ljudskom ponašanju – kontakt očima, združena pažnja,...
Uloga roditelja u jezično-govornom razvoju djeteta predškolske dobi
Uloga roditelja u jezično-govornom razvoju djeteta predškolske dobi
Monika Mišković
Jezično-govorni razvoj započinje djetetovim roĎenjem. Usporedo s jezično-govornim razvojem kod djeteta se odvija proces opismenjavanja koji započinje pojavom rane pismenosti. Roditelji kao prva djetetova okolina doprinose razvoju jezika i govora i rane pismenosti. Cilj ovog rada je dati prikaz recentne domaće i inozemne literature o utjecaju roditelja na razvoj jezika i govora djeteta predškolske dobi. Rezultati brojnih istraţivanja pokazuju kako verbalna odgovorljivost roditelja od...
Uloga roditeljskih odgojnih stilova u razvoju emocionalne inteligencije kod djece i mladih
Uloga roditeljskih odgojnih stilova u razvoju emocionalne inteligencije kod djece i mladih
Sara Škomrlj
Cilj ovog preglednog diplomskog rada je pregledom domaće i strane znanstvene te stručne literature istražiti ulogu roditeljskih odgojnih stilova u razvoju emocionalne inteligencije. Emocionalna inteligencija kao sklop sposobnosti prepoznavanja i razumijevanja vlastitih i tuđih emocija te regulacije vlastitih emocija vrlo je važna vještina koja se kod djece može razvijati još od ranog djetinjstva te igra značajnu ulogu u optimalnoj razini funkcioniranja pojedinca. Radom će se...
Uloga romantičnih odnosa i romantičnog samopoimanja u razumijevanju mentalnog zdravlja adolescenata
Uloga romantičnih odnosa i romantičnog samopoimanja u razumijevanju mentalnog zdravlja adolescenata
Ana Krnić
Cilj ovog diplomskog rada bio je dobiti uvid u obiljeţja romantičnih odnosa maturanata te ispitati ulogu nekih odrednica romantičnih iskustava, kvalitete romantičnih odnosa i romantičnog samopoimanja u razumijevanju internaliziranih problema mladih. Istraţivanje je provedeno putem online upitnika postavljenog na platformi Google Forms, koji je bio aktivan od 26. travnja do 24. svibnja 2021. godine. Prigodni uzorak činilo je 140 maturanata iz zagrebačkih srednjih škola....
Uloga rutina i rituala u ranom učenju i ranoj intervenciji
Uloga rutina i rituala u ranom učenju i ranoj intervenciji
Ana-Marija Bohaček
Suvremeni pristupi u ranoj intervenciji naglašavaju važnost podrške roditeljima i njihovu snažnu uključenost u sve oblike intervencija, pa se tako govori o obitelji usmjerenoj intervenciji. Također je naglasak na poštivanju razvojnih načela koja su jednaka za svu djecu (s razvojnim poteškoćama ili bez njih). Razvojne miljokaze djeca dostižu interakcijom s odraslima te aktivnostima (rutinama) koje su dio njihova prirodnog okruženja. S obzirom na specifičnosti poremećaja iz...

Pages