Pages

Uloga roditelja u jezično-govornom razvoju djeteta predškolske dobi
Uloga roditelja u jezično-govornom razvoju djeteta predškolske dobi
Monika Mišković
Jezično-govorni razvoj započinje djetetovim roĎenjem. Usporedo s jezično-govornim razvojem kod djeteta se odvija proces opismenjavanja koji započinje pojavom rane pismenosti. Roditelji kao prva djetetova okolina doprinose razvoju jezika i govora i rane pismenosti. Cilj ovog rada je dati prikaz recentne domaće i inozemne literature o utjecaju roditelja na razvoj jezika i govora djeteta predškolske dobi. Rezultati brojnih istraţivanja pokazuju kako verbalna odgovorljivost roditelja od...
Uloga roditeljskih odgojnih stilova u razvoju emocionalne inteligencije kod djece i mladih
Uloga roditeljskih odgojnih stilova u razvoju emocionalne inteligencije kod djece i mladih
Sara Škomrlj
Cilj ovog preglednog diplomskog rada je pregledom domaće i strane znanstvene te stručne literature istražiti ulogu roditeljskih odgojnih stilova u razvoju emocionalne inteligencije. Emocionalna inteligencija kao sklop sposobnosti prepoznavanja i razumijevanja vlastitih i tuđih emocija te regulacije vlastitih emocija vrlo je važna vještina koja se kod djece može razvijati još od ranog djetinjstva te igra značajnu ulogu u optimalnoj razini funkcioniranja pojedinca. Radom će se...
Uloga romantičnih odnosa i romantičnog samopoimanja u razumijevanju mentalnog zdravlja adolescenata
Uloga romantičnih odnosa i romantičnog samopoimanja u razumijevanju mentalnog zdravlja adolescenata
Ana Krnić
Cilj ovog diplomskog rada bio je dobiti uvid u obiljeţja romantičnih odnosa maturanata te ispitati ulogu nekih odrednica romantičnih iskustava, kvalitete romantičnih odnosa i romantičnog samopoimanja u razumijevanju internaliziranih problema mladih. Istraţivanje je provedeno putem online upitnika postavljenog na platformi Google Forms, koji je bio aktivan od 26. travnja do 24. svibnja 2021. godine. Prigodni uzorak činilo je 140 maturanata iz zagrebačkih srednjih škola....
Uloga rutina i rituala u ranom učenju i ranoj intervenciji
Uloga rutina i rituala u ranom učenju i ranoj intervenciji
Ana-Marija Bohaček
Suvremeni pristupi u ranoj intervenciji naglašavaju važnost podrške roditeljima i njihovu snažnu uključenost u sve oblike intervencija, pa se tako govori o obitelji usmjerenoj intervenciji. Također je naglasak na poštivanju razvojnih načela koja su jednaka za svu djecu (s razvojnim poteškoćama ili bez njih). Razvojne miljokaze djeca dostižu interakcijom s odraslima te aktivnostima (rutinama) koje su dio njihova prirodnog okruženja. S obzirom na specifičnosti poremećaja iz...
Uloga samokritičnosti u objašnjenju pojave internaliziranih problema kod adolescenata
Uloga samokritičnosti u objašnjenju pojave internaliziranih problema kod adolescenata
Jana Marošević
Cilj ovog rada je pružiti opis pojma samokritičnosti te dati uvid u postojeće znanstvene spoznaje o njegovoj povezanosti s internaliziranim problemima kod adolescenata. Pojam samokritičnosti te njegova povezanost sa sramom i krivnjom proučavali su se još 70-ih godina prošlog stoljeća. Samokritičnost možemo opisati kao negativni unutarnji glas koji napada i osuđuje pojedinca i njegovo ponašanje. Samokritičnost doprinosi ranjivosti osobe, svako ponašanje se promatra kao ...
Uloga sintaktičke složenosti u procesima čitanja
Uloga sintaktičke složenosti u procesima čitanja
Matea Čagalj
Sintaksa je dio jezika koja proučava odnose među jezičnim jedinicama. Rečenica je jezična jedinica kojom se prenosi određena obavijest. Odnosne rečenice jedne su od najsloženijih jezičnih struktura. Usvajaju se kasnije tijekom jezičnog razvoja, a njihova obrada i proizvodnja smatra se kompleksnijom nego obrada i proizvodnja ostalih rečenica. Uloga odnosne zamjenice u odnosnoj rečenici igra značajnu ulogu u procesu usvajanja ovih vrsta rečenica – subjektne odnosne rečenice...
Uloga snaga i otpornosti u objašnjenju anksioznih smetnji srednjoškolaca
Uloga snaga i otpornosti u objašnjenju anksioznih smetnji srednjoškolaca
Sara Peranić
Cilj ovog diplomskog rada bio je ispitati ulogu snaga i individualne otpornosti u objašnjenju simptoma anksioznosti kod srednjoškolaca u gradu Zagrebu obuhvaćenih ovim istraživanjem. U ovom radu snage i individualna otpornost operacionalizirani su kroz pokazatelje slike o sebi, tj. razinu samoefikasnosti te samosvijesti. Navedeno istraživanje provedeno je u razdoblju od listopada do studenog 2017. godine u Zagrebu u sklopu znanstvenog projekta „Pozitivan razvoj adolescenata grada...
Uloga socijalno-emocionalnih kompetencija u objašnjenju simptoma depresivnosti kod adolescenata
Uloga socijalno-emocionalnih kompetencija u objašnjenju simptoma depresivnosti kod adolescenata
Matea Rukavina
Temeljni cilj diplomskog rada jest steći uvid u odnos socijalno-emocionalnih kompetencija i depresivnih simptoma kod adolescenata grada Zagreba. Specifični ciljevi rada se odnose na razumijevanje razlika u pojavnosti depresivne simptomatologije i razine socijalno-emocionalnih kompetencija s obzirom na spol i dob sudionika te utvrđivanje razine povezanosti između razine socijalno-emocionalnih vještina i intenziteta zastupljenosti depresivne simptomatologije kod adolescenata. ...
Uloga stručnog suradnika-logopeda u hrvatskom sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
Uloga stručnog suradnika-logopeda u hrvatskom sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja
Melani Boris
U ovom diplomskom radu istražit će se položaj i uloga logopeda u hrvatskoj osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja. Zakonska regulativa pod kojom se oni zapošljavaju i koja opisuje njihova zaduženja vrlo je složena, ali u nekim dijelovima i preopćenita, što je dovelo do toga da logopedi obavljaju u školi čitav niz poslova. Slična istraživanja, koja bi se odnosila samo na logopede, nisu se još provodila u Hrvatskoj. Stoga je ovdje ispitano njihovo zadovoljstvo radnim...
Uloga suvremenih tehnologija u tretmanu ovisnosti o drogama
Uloga suvremenih tehnologija u tretmanu ovisnosti o drogama
Lucija Šimunović
Posljednjih godina bilježi se rastuća potreba za tretmanom ovisnosti o drogama. S obzirom da je oporavak od ovisnosti složen i dugotrajan proces, mnogi se teško odlučuju za uključivanje u tretman. U posljednja dva desetljeća došlo je do značajnog porasta broja korisnika računala, mobilnih uređaja, a s time i korisnika interneta. Rastući trendovi uporabe interneta, kao i sve veći troškovi zdravstvenog sustava, doveli su do potrebe za iskorištavanjem potencijala interneta u...
Uloga vršnjačkog nasilja u objašnjenju pojavnosti internaliziranih problema kod mlađih adolescenata
Uloga vršnjačkog nasilja u objašnjenju pojavnosti internaliziranih problema kod mlađih adolescenata
Mateja Kerovec
Ovim diplomskim radom htjela se ispitati zastupljenost različitih vrsta vršnjačkog nasilja, kao i simptoma internaliziranih problema kod mlađih adolescenata s područja Međimurja te istražiti povezanost različitih vrsta vršnjačkog nasilja i internaliziranih problema u ponašanju. Osim toga, radom se htjelo saznati postoje li razlike u izloženosti vršnjačkom nasilju i pojavnosti simptoma internaliziranih problema s obzirom na spol ispitanika. U istraživanju je sudjelovalo 433...
Uloga škole u radu s djecom pogođenom prirodnim katastrofama
Uloga škole u radu s djecom pogođenom prirodnim katastrofama
Ivana Paun
U uvodnom dijelu rada bit će definirani pojmovi prirodne katastrofe, djece, uz naglasak na djecu s teškoćama u razvoju te škole, odnosno obrazovanja. Prirodna katastrofa je prirodni proces ili pojava koja može prouzročiti gubitak života, ozljede ili druge zdravstvene posljedice, imovinsku štetu, gubitak sredstava za život i usluge, socijalni i ekonomski poremećaj ili štetu u okolišu, primjerice potres, uragan ili suša (UNSDR, 2009 prema Adhiambo Onyango i Uwase, 2017)....

Pages