Pages

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije u radu s učenicima s disleksijom
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije u radu s učenicima s disleksijom
Ana Zorić
Disleksija pripada skupini specifičnih poremećaja učenja, a najznačajnije je obilježavaju problemi u čitanju i pisanju. U radu s učenicima s disleksijom se, kao koristan alat i dopuna tradicionalnim metodama, u novije vrijeme sve više koristi informacijsko - komunikacijska tehnologija (IKT). Više je čimbenika koji uvjetuju uporabu IKT-a u radu, poput znanja i stavova korisnika te dostupnosti tehnoloških pomagala. Kako u Hrvatskoj postoji manjak podataka o uporabi IKT-a u radu s...
Uporaba mobilnih aplikacija u rehabilitaciji osoba oštećena vida
Uporaba mobilnih aplikacija u rehabilitaciji osoba oštećena vida
Khrystyna Zahoriy
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije iz 2014. godine, procjenjuje se da je na svijetu oko 285 milijuna osoba oštećena vida, od čega je 39 milijuna slijepo, dok je 246 milijuna visoko slabovidno, stoga je osobama oštećena vida veoma važna rehabilitacija koja im podiže nivo samostalnosti i sposobnosti sudjelovanja u aktivnostima svakodnevnog života. Ona se obično provodi s ciljem osposobljavanja za izvršavanje svih radnji potrebnih za samostalno življenje. Podizanje...
Uporaba riječi unutarnjih stanja djece različite dobi  (4 - 6, 7 - 9 god.)
Uporaba riječi unutarnjih stanja djece različite dobi (4 - 6, 7 - 9 god.)
Dragana Šekuljica
Pripovijedanje je važna socijalna vještina koja ovisi o našim jezičnim, pragmatičkim i kognitivnim sposobnostima sposobnostima. Narativna analiza uključuje procjenu različitih jezičnih značajki, uključujući makrostrukturu i mikrostrukturu priče. Ključan element makrost rukture jesu riječi za izraž avanje unutarnjih stanja (RUS). Na riječi unutarnjih stanja utječu mnogobrojni čimbenici, a kao jedan od važnijih spominj e se dob. U interesu ovog rada bilo je istražiti...
Uporaba tehnologija kao alata za učenje slijepih i slabovidnih studenata
Uporaba tehnologija kao alata za učenje slijepih i slabovidnih studenata
Ana Gavran
Jedan od velikih problema studenata oštećena vida tijekom studija bio je pristup obrazovnim materijalima kao što su knjige i nastavni materijali. Situacija se znatno poboljšala posljednih godina, budući da su materijali sve više dostupni u elektroničkom obliku, što studentima oštećena vida omogućuje pristup pisanom sadržaju s pomoćnim tehnologijama kao što su računalo s čitačem zaslona ili Braillev redak. Osim pristupa pisanom sadržaju studenti oštećena vida uz pomoć...
Upotreba i utjecaj asistivnih uređaja i okolinskih modifikacija na  svakodnevne aktivnosti djece s motoričkim poremećajima
Upotreba i utjecaj asistivnih uređaja i okolinskih modifikacija na svakodnevne aktivnosti djece s motoričkim poremećajima
Katarina Čunčić
Cilj ovog istraživanja je opisati upotrebu asisitivnih uređaja i drugih okolinskih modifikacija te njihov utjecaj na svakodnevne aktivnosti djece s motoričkim poremećajima (mišićna distrofija, cerebralna paraliza, spina bifida). Metode rada: Pretražit će se radovi objavljeni u elektroničkim bazama podataka Web of Science i PubMed, s ključnim riječima: "asistivna tehnologija", "okolinske modifikacije", "cerebralna paraliza", "mišićna distrofija", "spina bifida", "svakodnevne...
Urbana sigurnost
Urbana sigurnost
Petra Hruškar
Unatoč procvatu prevencije kriminaliteta, zbog nastupanja gospodarske krize donositelji odluka postaju skeptični prema preventivnim strategijama zbog nedostatka kratkoročnih pozitivnih učinaka zbog čega se razvoj prevencije usporava. Kako bi se nadišao taj jaz javlja se ideja o konceptu urbane sigurnosti. Svrha ovog rada je pružiti detaljan prikaz koncepta urbane sigurnosti te ukazati na njegovu važnost s kriminološkog i prevencijskog aspekta. U okviru rada je provedeno...
Usluge rane intervencije: perspektiva obitelji djece s odstupanjima u psihomotoričkom razvoju
Usluge rane intervencije: perspektiva obitelji djece s odstupanjima u psihomotoričkom razvoju
Petra Mamić
Rana intervencija predstavlja pružanje usluga i podrške za dijete sa zaostajanjem u psihomotoričkom razvoju i njegovu obitelj. Ovim radom se želi prikazati perspektiva i iskustva obitelji djece sa zaostajanjem u psihomotoričkom razvoju s obzirom na usluge rane intervencije koje primaju ili su primali. Bitno je naglasiti potrebe tih obitelji te predložiti smjernice za poboljšanje usluge rane intervencije u Hrvatskoj. U skladu s općim ciljem istraživanja postavljeni su specifični...
Uspješnost primjene Brailleove zvučne bilježnice u edukaciji i rehabilitaciji učenika oštećena vida
Uspješnost primjene Brailleove zvučne bilježnice u edukaciji i rehabilitaciji učenika oštećena vida
Danijela Budimir
Razvoj asistivnih tehnologija ima velik utjecaj na razvoj samostalnosti osoba s invaliditetom, posebno osoba sa senzornim oštećenjima koje zbog prirode oštećenja imaju smanjen pristup informacijama. S obzirom da se 90% informacija prima vizualnim putem, posebno rizična skupina su osobe oštećena vida koje svoj gubitak moraju kompenzirati oslanjanjem na preostala osjetila. Upravo im razvoj tehnologije, omogućava da lakše prate zahtjeve okoline te imaju jednake mogućnosti pristupa...
Uspješnost primjene tehnika usredotočene svjesnosti u tretmanu internaliziranih problema u ponašanju
Uspješnost primjene tehnika usredotočene svjesnosti u tretmanu internaliziranih problema u ponašanju
Ana Matorić
Cilj ovog rada jest potaknuti daljnja istraživanja tehnika usredotočene svjesnosti te eventualnu implementaciju istih u redovnu, socijalnopedagošku praksu. Tehnike usredotočene svjesnosti su u proteklih nekoliko godina doživjele izuzetan porast u popularnosti, kako u inozemstvu, tako i u našoj zemlji. Ovaj pregledni rad pruža znanja o obilježjima istih i daje uvid u znanstvene studije koje su se bavile njihovom tretmanskom učinkovitošću. Internalizirani problemi u ponašanju...
Uspješnost programa tretmana za počinitelje kaznenih djela s elementima nasilja
Uspješnost programa tretmana za počinitelje kaznenih djela s elementima nasilja
Lucija Ugrina
S obzirom na učestalost počinjenja kaznenih djela s elementima nasilja te posljedica takvih kaznenih djela javila se potreba za provedbom primjerenih programa tretmana namijenjenih populaciji počinitelja kaznenih djela s elementima nasilja. Upravo se počinitelji kaznenih djela s elementima nasilja smatraju se jednom od najopasnijih skupina te izazivaju strah među pripadnicima opće populacije. S vremenom se uvidjelo da zatvaranje takve populacije počinitelja neće rezultirati...
Uspješnost u razumijevanju literarnih i inferencijalnih pitanja nakon čitanja teksta kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem
Uspješnost u razumijevanju literarnih i inferencijalnih pitanja nakon čitanja teksta kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem
Sandra Ramljak
Razumijevanje pročitanog teksta je sloţena aktivnost koja se moţe ispitati na više načina, izmeĎu ostalog i postavljanjem pitanja o tekstu. Cilj ovog rada bio je saznati postoji li razlika izmeĎu djece s razvojnim jezičnim poremećajem i djece urednog jezičnog razvoja u odgovaranju na dvije vrste pitanja o pročitanom tekstu. U istraţivanju je sudjelovalo 15 djece urednog jezičnog razvoja i 15 djece s razvojnim jezičnim poremećajem. Prosječna kronološka dob obiju skupina bila...
Usporedba antisocijalnog poremećaja ličnosti i psihopatije
Usporedba antisocijalnog poremećaja ličnosti i psihopatije
Iva Šušak
Poremećaji ličnosti razvojna su stanja koja se pojavljuju u djetinjstvu ili adolescenciji i nastavljaju se u odrasloj dobi te imaju izražene emocionalne i ponašajne aspekte, ovisno o kojem je poremećaju ličnosti riječ. Iako su antisocijalni poremećaj ličnosti i psihopatija povezani, radi se o dvama različitim kliničkim entitetima. Prema DSM-IV (2000), antisocijalni poremećaj ličnosti je formalna dijagnoza, a psihopatija je empirijski konstrukt sa afektivno - interpersonalnim i...

Pages