Pages

Usporedba institucionalnih programa tretmana ovisnika u Europi i Sjevernoj Americi
Usporedba institucionalnih programa tretmana ovisnika u Europi i Sjevernoj Americi
Lucija Šaško
se može svrstati i ovisnost o drogama. Dostupni podaci upućuju na veliki broj ovisnika u europskim i američkim zatvorima zbog čega se velika pozornost u rehabilitaciji zatvorenika pridaje upravo programima tretmana ovisnika. Cilj je ovog diplomskog rada opisati institucionalne programe tretmana ovisnika u Europi i Sjevernoj Americi te ih usporediti sukladno opisima i dokazima učinkovitosti proizašlima iz evaluacija i meta-analiza učinkovitosti. Psihosocijalne intervencije za ovisnike...
Usporedba modela zapošljavanja osoba s invaliditetom - pozitivni primjeri prakse u svijetu
Usporedba modela zapošljavanja osoba s invaliditetom - pozitivni primjeri prakse u svijetu
Sara Smojver
Svrha je ovog rada prikaz i analiza europskih i izvaneuropskih modela zapošljavanja osoba s invaliditetom stavljajući ih u kontekst podataka o zapošljivosti osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, odnosno u drugim državama. Također, nastojat će se izdvojiti rješenja za bolje pozicioniranje osoba s invaliditetom na tržištu rada. Stoga rad obuhvaća aktualne podatke o zaposlenosti osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i drugim europskim i izvaneuropskim državama te sagledava potencijal za...
Usporedba nasilja u mladenačkim vezama s obzirom na mjesto školovanja
Usporedba nasilja u mladenačkim vezama s obzirom na mjesto školovanja
Adriana Vučetić
Cilj rada je utvrditi pojavnost, doživljenog i počinjenog nasilja u mladenačkim vezama te razinu prepoznavanja nasilnih obrazaca kod mladih koji žive i školuju se na otoku i onih koji su zbog školovanja otišli s otoka u veće mjesto. Ovim radom željelo se istražiti u kojoj mjeri mladi koji žive na otoku Hvaru i oni kojima je zbog školovanja trenutno mjesto prebivališta Split imaju iskustvo počinjenog i doživljenog nasilja i istražiti postoji li razlika s obzirom na okruženje...
Usporedba percepcije maloljetničkog pravosuđa između centara za socijalnu skrb, državnih odvjetništava i sudova za mladež
Usporedba percepcije maloljetničkog pravosuđa između centara za socijalnu skrb, državnih odvjetništava i sudova za mladež
Sabina Mandić
U ovom je radu prikazan dio rezultata istraživanja provedenog od strane Povjerenstva za praćenje i unaprjeđivanje rada tijela kaznenog postupka i izvršavanja maloljetničkih sankcija. Istraživanje je bilo usmjereno na stjecanje uvida u percepciju pravosudnog sustava i međuresornu suradnju centara za socijalnu skrb, državnih odvjetništava i sudova, a u ovom radu naglasak je na zadovoljstvu funkcioniranja maloljetničkog pravosuđa. U tom su smislu glavni ciljevi rada istražiti u...
Usporedba percepcije poremećaja glasa između skupina učitelja i odgojitelja uz pomoć upitnika za samoprocjenu
Usporedba percepcije poremećaja glasa između skupina učitelja i odgojitelja uz pomoć upitnika za samoprocjenu
Marina Pipek
Za neke osobe glas predstavlja više od samog medija prenošenja poruka, on je njihovo glavno sredstvo za obavljanje posla. Osobe koje obavljaju takve poslove nazivamo vokalnim profesionalcima. U tu skupinu pripadaju učitelji i odgojitelji. Većina istraživača ne odvaja jasno skupine odgojitelja i učitelja već ih proučavaju kao jednu (''teachers''). Međutim, u malobrojnim istraživanjima koja odvajaju i/ili uspoređuju ove skupine odgojitelji pokazuju veće probleme s glasom od...
Usporedba percepcije vokalnog zamora između odgojitelja i učitelja pomoću upitnika VFI
Usporedba percepcije vokalnog zamora između odgojitelja i učitelja pomoću upitnika VFI
Marija Andrijašević-Maksimović
Ovaj diplomski rad bavi se ispitivanjem razlika između percepcije vokalnog zamora među skupina odgojitelja i učitelja uz pomoć korištenja upitnika Indeks vokalnog zamora (VFI). Ukupno je sudjelovalo 146 ispitanika, 73 odgojitelja i 73 učitelja te su postavljene dvije pretpostavke. Prva se odnosi na postojanje statistički značajne razlike u rezultatima upitnika Indeks vokalnog zamora između skupine odgojitelja i skupine učitelja s pretpostavkom da će skupina odgojitelja imati veću...
Usporedba pogrešaka na PPVT-III-HR-u kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem i djece s fonološkim poremećajem
Usporedba pogrešaka na PPVT-III-HR-u kod djece s razvojnim jezičnim poremećajem i djece s fonološkim poremećajem
Dora Kožulj
Razvojni jezični poremećaj (RJP) karakteriziraju jezične sposobnosti slabije od onih koje se očekuju za kronološku dob ili u odnosu na neverbalne sposobnosti, a istovremeno nisu prisutne druge razvojne teškoće, oštećenje mozga, intelektualna ili senzorička odstupanja (Leonard, 2014). Jedna od jezičnih sastavnica koja može biti narušena je i fonologija, a ona može biti i jedina narušena sastavnica. Tada se radi o fonološkom poremećaju (FP) koji se manifestira u vidu ...
Usporedba programa tretmana muških i ženskih počinitelja nasilja u obitelji
Usporedba programa tretmana muških i ženskih počinitelja nasilja u obitelji
Marina Vranić
Početne reakcije na nasilje u obitelji bile su zatvaranje počinitelja i pružanje pomoći isključivo žrtvi. Međutim, s vremenom se uvidjelo da ukoliko se želi prekinuti i spriječiti nasilje potrebno je pomoći ne samo žrtvi, nego i počinitelju kaznenog djela. Tim povodom započela je provedba psihosocijalnih programa tretmana za počinitelje obiteljskog nasilja. Prvi tretmanski rad bio je namijenjen muškarcima jer se njih smatralo glavnim i jedinim počiniteljima nasilja dok su u...
Usporedba rezultata primjene kriterijskog testa i roditeljskog testa probira na rana razvojna odstupanja
Usporedba rezultata primjene kriterijskog testa i roditeljskog testa probira na rana razvojna odstupanja
Karla Manzoni
Devedesetih godina prošlog stoljeća dolazi do velikih otkrića u području razvoja mozga. Naglašava se važnost prvih i ranih iskustava koji utječu na rast i razvoj neuroloških puteva (Kotulak , 1996, prema Shonkoff i Meisels, 2003). Upravo rani probir čini kratki i brzi test provjere dječjeg razvoja, a namijenjen je primjeni na čitavoj populaciji kako bi se pravovremeno otkrila djeca s mogućim odstupanjima u razvoju. Potrebno je uvesti i sustavni rani probir. Djeca u ranoj dobi...
Usporedba roditeljske procjene socijalno-emocionalnog i komunikacijskog razvoja djece s Downovim sindromom s procjenom stručnjaka
Usporedba roditeljske procjene socijalno-emocionalnog i komunikacijskog razvoja djece s Downovim sindromom s procjenom stručnjaka
Lorena Vučelić
Nakon rođenja djeteta s teškoćama u razvoju narušava se kvaliteta obiteljskog života, a pred roditelje se stavlja niz posebnih izazova i pitanja. Uloga roditelja i stručnjaka je u različitim prilikama procijeniti dječji razvoj te eventualna odstupanja čiju je granicu i postojanje ponekad teško odrediti. Dječji razvoj potrebno je pratiti sustavno i kontinuirano kako bi mogli sagledati cjelokupni kontekst koji se odnosi na dijete, prepoznati određena odstupanja od tipičnog razvoja...
Usporedba samoprocjene i objektivne procjene glasa kod glumaca
Usporedba samoprocjene i objektivne procjene glasa kod glumaca
Luka Alagić
Cilj ovoga diplomskog istraživačkog rada bio je ispitati kvalitetu glasa kazališnih glumaca te utvrditi povezanost samoprocjene i objektivne procjene vokalnog statusa. Ispitanici su bili akademski obrazovani glumci (n=37), a ispitivanje je provedeno na području grada Zagreba. Samoprocjena se sastojala od Indeksa vokalnih teškoća (VHI) te posebno sastavljenog Upitnika za samoprocjenu glasa kod glumaca. Objektivnu procjenu činila je akustička obrada i analiza fonacija glasa /a/ pomoću...
Usporedba samoprocjene slušne izvedbe korisnika slušnih pomagala s umjerenom i teškom nagluhošću
Usporedba samoprocjene slušne izvedbe korisnika slušnih pomagala s umjerenom i teškom nagluhošću
Kristina Burum
Cilj ovog rada bio je izvršiti usporedbu samoprocjene kvalitete slušanja korisnika slušnih pomagala s umjerenom i teškom nagluhošću, kako bi se stekao uvid u odnos stupnja oštećenja sluha i njegovih percipiranih posljedica te doživljaja koristi od slušnog pomagala. Upitnikom samoprocjene Profil ishoda rehabilitacije slušanja (PIRS) prikupljeni su podatci 36 sudionika podijeljenih u dvije skupine ovisno o kategoriji nagluhosti. Temeljem rezultata analize razlika u percipiranim...

Pages