Pages

Ispitivanje čimbenika za primjenu igre tijekom hospitalizacije djece
Ispitivanje čimbenika za primjenu igre tijekom hospitalizacije djece
Nikolina Buzov
Svako dijete ima pravo na zdravlje i najkvalitetniju zdravstvenu skrb. Zbog negativnog utjecaja boravka u bolnici na psihofiziološki razvoj djeteta, danas se sve više djecu liječi kroz dnevne bolnice i ambulantne preglede. Ponekad, zbog bolesti djeteta, to nije moguće pa se djeca hospitaliziraju. Hospitalizacija označava smještanje djeteta u bolnicu što predstavlja odvajanje od poznate okoline i osoba i susret s nepoznatim okruženjem i osobama te često uključuje osjećaj boli i...
Istodobna pojavnost internaliziranih i eksternaliziranih problema u ponašanju kod adolescenata
Istodobna pojavnost internaliziranih i eksternaliziranih problema u ponašanju kod adolescenata
Katarina Čorić
Ovim diplomskim radom htjela se ispitati pojavnost internaliziranih i eksternaliziranih simptoma problema u ponašanju kod adolescenata, kao i istodobna pojavnost simptoma iz te dvije domene. Za potrebe ovog diplomskog rada korišteni su podaci dobiveni istraživanjem koje je provedeno u sklopu projekta UNPD-a „Unaprjeđenje rada na izgradnji sustava prevencije kriminaliteta i podrška osnivanja koordinacijske jedinice za prevenciju kriminaliteta“ koji je trajao u razdoblju od 2008. do...
Istraživanja droga u Republici Hrvatskoj
Istraživanja droga u Republici Hrvatskoj
Mateja Gašparović
S obzirom na visoku brojku osoba ovisnih o nekoj vrsti droge (17,8 milijuna ljudi u Europi prema zadnjim podacima) te posljedicama konzumacije droge po individui, obitelji i društvu, potrebno je da zakonski okviri djelovanja, ali i programi prevencije i rehabilitacije, budu znanstveno utemeljeni na kvalitetnim istraživanjima te na dobroj praksi i potrebama tih ljudi. U radu je dan prikaz važnosti takvih istraživanja, kao i prikaz relevantnih institucija na europskoj i nacionalnoj razini...
Istraživanja s alkoholom povezanih poremećaja i problema u Republici Hrvatskoj
Istraživanja s alkoholom povezanih poremećaja i problema u Republici Hrvatskoj
Ana Marković
Alkohol znaĉajno doprinosi mortalitetetu te bolestima i invalidnosti na globalnoj razini. Osim što utjeĉe na fiziĉko i psihiĉko zdravlje osobe koja ga konzumira, alkohol ugroţava ţivot i zdravlje osoba koje se nalaze u okolini osobe koja konzumira alkohol. Cilj ovog rada je analiza odreĊenog broja hrvatskih znanstvenih ĉasopisa u periodu od deset godina kako bi se utvrdila kvantiteta i kvaliteta interesa za probleme u vezi s prekomjernim konzumiranjem alkohola. Svrha rada je...
Istraživanje stavova opće populacije prema migrantima
Istraživanje stavova opće populacije prema migrantima
Lucija Deković
Proteklih pedeset godina Europa doţivljava konstantne promjene uzrokovane migracijom. Migracijski procesi sve su intenzivniji, podrijetlo migranata sve različitije, a izazovi koji se tiču migracija i integracija sve kompleksniji. Kako bi se mogle donositi kvalitetne migracijske politike te kako bi integracija imigrantskog stanovništva bila što uspješnija, potrebno je redovito provoditi istraţivanja stavova javnosti i njihove informiranosti o temi migranata. Kao odgovor na spomenute...
Izazovi i mogućnosti prevencije prekomjernog korištenja društvenih mreža
Izazovi i mogućnosti prevencije prekomjernog korištenja društvenih mreža
Tomislav Prpić
Cilj ovog diplomskog rada je povezati područje prevencije problema u ponašanju s prekomjernim korištenjem društvenih mreža. Uvodni dio diplomskog rada podrazumijeva obuhvaćanje općenite teme prevencije i opisivanje razina prevencije. Nakon preventivnog dijela slijedi dio koji pojašnjava pojam društvenih mreža uz navođenje najčešće korištenih društvenih mreža u svijetu. U diplomskom radu polazi se od pretpostavke kako određeni dio opće populacije u Hrvatskoj prekomjerno...
Izazovi implementacije preventivnih programa u školskom okruženju
Izazovi implementacije preventivnih programa u školskom okruženju
Jana Pejić
Radom Izazovi implementacije preventivnih programa u školskom okruženju obuhvaćen je cjelokupni proces implementacije preventivnih programa koji je viđen kao jedna od ključnih komponenti postizanja pozitivnih ishoda preventivnih programa. Cilj rada je prikazati izazove, probleme i prepreke koje stoje na putu implementacije preventivnih programa u stvarnom školskom okruženju. Zahvaljujući sve većoj pozornosti koja se unazad nekoliko desetljeća posvećuje implementaciji, sve se više...
Izazovi preuzimanja roditeljske uloge adolescentnih majki
Izazovi preuzimanja roditeljske uloge adolescentnih majki
Magdalena Klasnić
Interes stručne zajednice za probleme maloljetnih i adolescentnih roditelja, posebice majki, raste no još uvijek se nedovoljno progovara o ovoj temi i postoji niz pitanja na koje je potrebno skrenuti pažnju. Neka od glavnih pitanja su informiranost mladih, mogućnosti izbora, spremnost na roditeljstvo i potrebna podrška za mlade roditelje iz uže i šire zajednice. Za socijalnog pedagoga karakteristično je da se bavi skupinama koje su osjetljivije i izloženije različitim rizicima pa...
Izazovi roditeljstva gluhih i nagluhih roditelja
Izazovi roditeljstva gluhih i nagluhih roditelja
Ana Abramović
Oštećenje sluha utječe na razne aspekte života, pa tako i na roditeljstvo. Gluhi i nagluhi roditelji svrstavaju se u skupinu roditelja s invaliditetom. Iako su neki od izazova roditeljstva osoba s invaliditetom i osoba s oštećenjem sluha slični, postoje teškoće i izazovi koji su jedinstveni samo za skupinu gluhih i nagluhih roditelja. Stoga, cilj ovog preglednog rada je dati uvid u izazove roditeljstva osoba s oštećenjem sluha, te se kritički osvrnuti na dosadašnja istraživanja...
Izazovi u poučavanju Braillevog pisma
Izazovi u poučavanju Braillevog pisma
Tea Zovko
Braillevo pismo (ili brajica), kao temelj opismenjavanja slijepih osoba, neizostavni je dio obrazovanja i akademske pismenosti, ali je važan i u svakodnevnoj, tj. funkcionalnoj pismenosti. Uspješnost u procesu opismenjavanja ovisit će o čitavom nizu faktora: dobi nastanka oštećenja vida, motoričkim i taktilnim vještinama djeteta, njegovim kognitivnim sposobnostima, razini motivacije, podršci okoline i dr. Znanja i kompetencije stručnjaka također su važan faktor u tom procesu....
Izražavanje količine u hrvatskom znakovnom jeziku
Izražavanje količine u hrvatskom znakovnom jeziku
Martina Filić
Izražavanje količine, najšire rečeno, naziva se kvantifikacijom. Kvantifikacija u jeziku može biti ostvarena na različite načine. Kvantifikacija može biti eksplicitna (izražavanje količine kvantifikatorima) i implicitna (izražavanje količine kontekstom). Istraživanja su pokazala da ASL i RSL razlikuju obje vrste kvantifikacije, kao i da u znakovnim jezicima postoje neke specifičnosti u odnosu na modalitet u kojem se ostvaruju.Cilj je ovoga rada bio utvrditi način izražavanja...
Izvansudska nagodba iz perspektive posrednika
Izvansudska nagodba iz perspektive posrednika
Anica Markulj
Cilj istraživanja je opisati doživljaj izvansudske nagodbe od strane posrednika i vlastite uloge u tom procesu, sa svrhom dobivanja dubljeg uvida u posredničku praksu. U istraživanju je sudjelovalo pet posrednica iz dvije Stručne službe za izvansudsku nagodbu (Zagreb i Osijek). Metoda kojom su prikupljeni podatci je fokusna grupa. Kao metoda obrade podataka korištena je metoda jednostavnog kodiranja. Rezultati istraživanja dali su uvid u perspektivu posrednika o izvansudskoj nagodbi....

Pages