Paginacija

Imperativ u hrvatskom znakovnom jeziku
Imperativ u hrvatskom znakovnom jeziku
Marina Borčić
Imperativ (lat. impero - zapovjediti) glagolski je način, kojim se, osim zapovijedi, izriču različiti govorni činovi: objašnjenje, dopuštenje, savjet, poziv, uputa, itd. Od ostalih se glagolskih načina može razlikovati na temelju suprasegmentnih (prozodijskih), morfoloških i sintaktičkih obilježja. Imperativ je opisan u mnogim govornim jezicima, a istraživanja imperativa u znakovnim jezicima tek su u začetku. Cilj ovoga rada bio je utvrditi postoji li imperativ u hrvatskom...
Implementacija potpomognute komunikacije kod dječaka s višestrukim teškoćama u razvoju
Implementacija potpomognute komunikacije kod dječaka s višestrukim teškoćama u razvoju
Zrinka Zemljak
Djeca s višestrukim teškoćama karakterizirana su kombinacijom teškoća u obliku neuromuskularnih disfunkcija, kognitivnih teškoća te drugih fizičkih i senzoričkih nedostataka. Ove popratne teškoće ograničavaju učenje i sprječavaju dijete u izvršavanju različitih svakodnevnih zadataka. Razumijevanje i sposobnost uporabe govornog jezika i komunikacije često su ograničeni te umanjuju mogućnosti komunikacije s okolinom što dovodi do ograničenja prilika za učenje i postizanja...
Individualizacija postupaka i prilagodba programa iz perspektive srednjoškolaca
Individualizacija postupaka i prilagodba programa iz perspektive srednjoškolaca
Andreja Mustak
Saţetak rada: Djeca i mladi s teškoćama u razvoju moraju biti u središtu djelovanja koje je usmjereno na izgraĊivanje inkluzivnih društava, ne samo kao korisnici, već kao nositelji promjene (Unicef,2013). Danas se sve više istiĉe vaţnost percepcije uĉenika o zadovoljstvu školovanjem i sustavom potpore, ali i pravo na sudjelovanje u odlukama koje se tiĉu njihovih individualiziranih odgojno obrazovnih programa.Uĉenici trebaju imati glavni glas u opisivanju svog svijeta uĉenja...
Individualizacija postupaka i prilagodbe programa u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture
Individualizacija postupaka i prilagodbe programa u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture
Roberta Bačani
Tjelesno i zdravstveno odgojno-obrazovno područje zbog svoga značenja za skladan razvoj antropoloških obilježja učenika jedinstveno je po mogućnostima i posebnostima. Programski sadržaj nastave Tjelesne i zdravstvene kulture raspodijeljen je po razvojnim značajkama učenika. U nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture važno je razvijati tjelesne, mentalne i socijalne sposobnosti kod svih učenika radi stjecanja pozitivne slike o sebi, razvijanja spoznaje o vrijednostima zdravog...
Individualizacija postupaka i samovrednovanje učenika s teškoćama u nastavi matemetike
Individualizacija postupaka i samovrednovanje učenika s teškoćama u nastavi matemetike
Lana Vulić
U ovom diplomskom radu prikazani su postupci individualizacije koji su korišteni u radu s učenikom R.V. koji pohađa redovni šesti razred osnovne škole Lokve-Gripe u Splitu. Rad je planiran kroz prvi dio školske godine 2022/2023, a provodio se od veljače do lipnja iste školske godine. Cilj ovog rada bio je u nastavu uvesti primjerene postupke individualizacije koji poštuju učenikov oblik funkcioniranja i to tijekom nastave Matematike. Planirani postupci individualizacije kreirani su...
Individualizacija postupaka, vrednovanje i samovrednovanje postignuća u nastavi hrvatskoga jezika
Individualizacija postupaka, vrednovanje i samovrednovanje postignuća u nastavi hrvatskoga jezika
Iva Stjepanović
U ovom diplomskom radu predstavlja se proces individualizacije postupaka te pristupa vrednovanju učeničkih postignuća u nastavi hrvatskoga jezika. Spomenuti postupci individualizacije i pristupi su izrađeni za učenicu s ADHD – om te su primijenjeni tijekom nastave hrvatskoga jezika u svibnju i lipnju 2019. godine. U svrhu procjene vještina za školsko učenje, učenica je procjenjena odabranim ACADIA subtestovima razvoja sposobnosti te Listom procjene vještina školskog učenja....
Individualne i socijalne odrednice vjerovanja u teorije zavjere
Individualne i socijalne odrednice vjerovanja u teorije zavjere
Valerija Madjar
Pandemija virusa COVID-19 preplavila je ljude diljem svijeta brojnim neprovjerenim, pseudoznanstvenim i uznemirujućim informacijama i potaknula razvoj brojnih specifičnih teorija zavjera. Utjecajni svjetski događaji predstavljaju plodno tlo za teorije zavjere koje pojedincima pružaju pojednostavljena objašnjenja kompleksnih situacija. Iako su teorije zavjere uobičajena pojava među populacijom u različitim kulturama i prisutne su kroz čitavu povijest čovječanstva, neki...
Individualni zaštitni čimbenici i korištenje psihoaktivnih tvari adolescenata grada Zagreba
Individualni zaštitni čimbenici i korištenje psihoaktivnih tvari adolescenata grada Zagreba
Barbara Perković
Temeljni cilj ovog diplomskog rada je utvrditi opseg zlouporabe psihoaktivnih tvari kod srednjoškolaca u gradu Zagrebu te navedeno dovesti u odnos s čimbenicima individualne otpornosti. Specifični ciljevi rada su istražiti postoje li razlike u učestalosti konzumiranja psihoaktivnih tvari kod srednjoškolaca u gradu Zagrebu s obzirom na zastupljenost čimbenika individualne otpornosti. Ovo istraživanje je provedeno u razdoblju od listopada do studenog 2017. godine u Zagrebu u...
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u logopedskoj terapiji afazija
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u logopedskoj terapiji afazija
Ida Posavec
Afazija je stečeni jezični poremećaj nastao kao posljedica oštećenja mozga, najčešće nakon pretrpljenog moždanog udara. Osim na području jezika, dodatne teškoće mogu biti prisutne i u govoru, čitanju i pisanju. Ovisno o tipu i težini afazije te pridruženim poremećajima, javljaju se raznolike poteškoće u komunikacijskim situacijama što često dovodi do društvene izolacije osoba s afazijom. U logopedskoj terapiji afazija postoje mnogi pristupi, a posljednjih godina...
Informiranost audiologa, otorinolaringologa i pedijatara o ranoj intervenciji kod djece s oštećenjem sluha
Informiranost audiologa, otorinolaringologa i pedijatara o ranoj intervenciji kod djece s oštećenjem sluha
Martina Šarić
Oštećenje sluha najčešći je senzorni poremećaj, a rano oštećenje sluha često ima negativan utjecaj na razvoj komunikacije, jezika i govora te psihosocijalni razvoj djeteta. Rana detekcija, identifikacija i (re)habilitacija ključne su kako bi se ovaj negativan utjecaj oštećenja sluha umanjio. Dijete je potrebno uključiti u program rane intervencije, koji se definira se kao proces pružanja širokog spektra usluga i podrške djeci i njihovim obiteljima. Preduvjeti za kvalitetnu...
Informiranost djece o mucanju
Informiranost djece o mucanju
Paula Tepuš
Mucanje je poremećaj tečnosti govora za koji ne postoji jedinstvena definicija. Zbog svoje višedimenzionalnosti se različito očituje kod svakog pojedinca te postoji široki spektar uzroka, simptoma (govornih i negovornih) te vrsta terapija. Iako se javlja kod djece i odraslih, češći je u dječjoj dobi. Zbog toga je bitno informirati o mucanju djecu koja ne mucaju, kako bi mogla bolje razumjeti i prihvatiti svoje vršnjake koji mucaju. Danas nisu dostupna brojna istraživanja na ovu...
Informiranost glazbenika o oblicima zaštite sluha i mogućim rizicima za oštećenje sluha
Informiranost glazbenika o oblicima zaštite sluha i mogućim rizicima za oštećenje sluha
Angela Peršun
Stečeno oštećenje sluha jedno je od najčešćih kroničnih stanja odraslih i starijih osoba koje nastaje kao posljedica različitih stanja, pri čemu su vodeći uzroci starenje (prezbiakuzija) i izloženost buci. Oštećenje sluha izazvano bukom oštećenje je osjetljivih struktura unutarnjeg uha koje reagiraju na podražaj uzrokovan izlaganjem glasnom zvuku, koje rezultira zamjedbenim tipom nagluhosti s karakterističnim pomakom praga sluha na frekvencijama između 3000 Hz i...

Paginacija