Paginacija

Jakost mucanja i akademski uspjeh
Jakost mucanja i akademski uspjeh
Neda Balunović
Mucanje je složeni poremećaj tečnosti govora za koji još uvijek ne postoji jedinstvena definicija. Zbog svoje multidimenzionalnosti, mucanje zahvaća sva područja čovjekova života te ostavlja negativne posljedice na socijalno, psihološko, emocionalno, akademsko i profesionalno funkconiranje osobe koja muca. Postoji mogućnost da će osobe koje mucaju zbog narušene kvalitete verbalne komunikacije, ali i ostalih posljedica koje mucanje nosi sa sobom, imati za posljedicu nemogućnost...
Jednostrano oštećenje sluha u djece
Jednostrano oštećenje sluha u djece
Iva Renić
Jednostrano oštećenje sluha (JOS) je djelomično ili potpuno oštećenje sluha na jednom uhu, pri čemu je prag sluha na drugom uhu uredan. Prevalencija JOS-a iznosi 0,1% novorođenčadi, a u predškolskoj i ranoj školskoj dobi povećava se na 3%. Tradicionalno je JOS smatran minimalnim oštećenjem koje nema značajniji utjecaj na cjelokupni razvoj djeteta. Tijekom 80-tih godina prošlog stoljeća istraživanja su ukazala na povezanost JOS-a i lošijeg akademskog uspjeha kod djece, što...
Jezična analiza teksta u slikovnicama za djecu rane dobi
Jezična analiza teksta u slikovnicama za djecu rane dobi
Kristina Milolaža
Slikovnica igra važnu ulogu u dječjem jezično-govornom razvoju. Slikovnice je nužno uskladiti s djetetovim razvojnim profilom kako bi mu se pružio optimalan jezični unos. Dobne oznake mogu služiti kao orijentir pri odabiru slikovnice, pri čemu bi takve oznake trebale značiti da postoje razlike u jezičnoj složenosti teksta s obzirom na dob kojoj se namjenjuju. Cilj ovog diplomskog rada je analiza i usporedba leksika u slikovnicama namijenjenim djeci u dobi od 12, 18 i 24 mjeseca....
Jezična obilježja maminskog govora usmjerenog djeci dobi 0-2 godine
Jezična obilježja maminskog govora usmjerenog djeci dobi 0-2 godine
Ursula Marinović
Još dok je u majčinoj utrobi, dijete prepoznaje njen glas, a već po rođenju preferira slušanje govora od ostalih zvukova te vrlo rano nakon rođenja ima sposobnost razlikovanja govora majke od govora ostalih prisutnih u njegovoj okolini. Majka se obraća djetetu od trenutka njegova rođenja i govori mu iako zna da dijete još ne može razumjeti govor. Majka to čini intuitivno – koristeći se pojednostavljenim govorom, kraćim iskazima, sporijim tempom govora i prenaglašenom...
Jezične osobitosti predškolske djece s poremećajem iz spektra autizma
Jezične osobitosti predškolske djece s poremećajem iz spektra autizma
Nikolina Jezernik
Poremećaj iz spektra autizma (PSA) neurorazvojni je poremećaj karakteriziran nedostacima socijalne komunikacije i atipičnim obrascima ponašanja, interesa i aktivnosti. Premda se u prošlosti smatralo kako je jezično odstupanje sastavni dio kliničke slike poremećaja, danas se ističe kako se, ovisno o rezultatima na jezičnim mjerama i testovima, populacija djece s PSA-om može podijeliti na skupinu djece bez jezičnog odstupanja i na skupinu djece s jezičnim odstupanjem. Uzimajući u...
Jezične sposobnosti djece s poremećajem iz spektra autizma
Jezične sposobnosti djece s poremećajem iz spektra autizma
Martina Galić
Poremećaj iz spektra autizma (PSA) složeni je neurorazvojni poremećaj, prisutan od rane dobi, koji se očituje teškoćama u socijalnoj komunikaciji i socijalnim interakcijama uz prisutnost ograničenih i ponavljajućih obrazaca u ponašanju, interesima i aktivnostima. Premda nedostatne ili atipične jezične sposobnosti nisu temeljni dijagnostički kriterij za PSA, najčešće su jedan od ranih obilježja i prvi znak roditeljske zabrinutosti. Istraživanja najčešće govore o...
Jezične sposobnosti i mucanje u obitelji genetski opterećenoj mucanjem
Jezične sposobnosti i mucanje u obitelji genetski opterećenoj mucanjem
Marina Dedić
Smatra se da je mucanje multidimenzionalni poremećaj na koji utječu mnogi čimbenici, pa tako i različiti stupnjevi jezične obrade. Iako je prihvaćeno vjerovanje da povezanost između mucanja i pojedinih jezičnih varijabla postoji, još uvijek nema općeg slaganja o njihovoj točnoj ulozi za nastanak mucanja i njegovo trajanje. S obzirom na to da istraživanja pokazuju da se mucanje često javlja kad su jezični zahtjevi previsoki, ciljevi ovog rada su dobivanje uvida u razinu...
Jezične teškoće u kontekstu dvojezičnosti tijekom djetinjstva
Jezične teškoće u kontekstu dvojezičnosti tijekom djetinjstva
David Ćulibrk
Tijekom povijesti utjecaj dvojezičnosti na jezični razvoj vrlo je nepovoljno prikazan u slučaju kad osoba ima jezične teškoće te je bilo relativno malo istraživanja u ovom području. Stručnjaci su isprva smatrali da usvajanje dvaju jezika uzrokuje dodatni kognitivni napor, a kod djece s jezičnim teškoćama izaziva veće jezične deficite. Posljednjih godina proces globalizacije i sve učestalije migracije dovele su do povećanja broja dvojezične djece te samim time i...
Jezični profili osoba s lijevostranim i desnostranim moždanim udarom u akutnoj fazi oporavka
Jezični profili osoba s lijevostranim i desnostranim moždanim udarom u akutnoj fazi oporavka
Lara Pilepić
Nakon moždanog udara, poremećaji jezika jedni su od najčešćih nemotoričkih posljedica koji se javljaju u čak 35% bolesnika. Klinička slika jezičnih poremećaja vrlo je varijabilna, te oni u mnogome onesposobljavaju bolesnika s moždanim udarom, često i više nego sam motorički deficit. U starijoj literaturi zabilježen je podatak kako moždani udari u desnoj hemisferi za posljedicu nemaju jezični poremećaj jer je jezik lokaliziran u lijevoj hemisferi. No, današnje spoznaje...
Kako roditelji razumiju povratne informacije stručnjaka?
Kako roditelji razumiju povratne informacije stručnjaka?
Barbara Lenart Japundžić
Kako bi roditelji mogli primjereno odgovarati na djetetove potrebe te aktivno sudjelovati u procesu rane intervencije, od iznimne važnosti je da od stručnjaka dobiju sve potrebne informacije, da se osjećaju podržano te u konačnici da razumiju povratne informacije koje dobiju od istih. Cilj ovog rada je utvrditi način na koji roditelji razumiju i interpretiraju povratne informacije stručnjaka iz područja rane intervencije (edukacijskih rehabilitatora, psihologa, logopeda i ostalih). U...
Karakteristike konzumenata novih psihoaktivnih tvari
Karakteristike konzumenata novih psihoaktivnih tvari
Mia Stefanović
Problematika ovisnosti o ilegalnim drogama odavno je prepoznat kao globalni fenomen koji je područje bavljenja različitih institucija u različitim zemljama. Ono što se sve češće spominje u kontekstu zlouporabe droga jesu nove psihoaktivne tvari koje nisu obuhvaćene međunarodnom kontrolom droga i uključuju širok raspon sintetskih droga. U Hrvatskoj je također zabilježena pojava novih psihoaktivnih tvari, no nedostaje istraživanja koja bi se bavila konzumentima takvih droga kako...
Kazališno stvaralaštvo osoba s oštećenjem vida
Kazališno stvaralaštvo osoba s oštećenjem vida
Andrea Čavara
Sudjelovanje osoba s oštećenjem vida u kulturnom životu šire društvene zajednice nužno je u afirmaciji sveukupna stvaralaštva i doprinosa kulturnim aktivnostima koje uključuju ravnopravan pristup u svim područjima života. Bavljenje kazališnim radom osoba oštećena vida utječe na podizanje svijesti o aktivnoj uključenosti osoba s invaliditetom u društvo, također senzibilizira javnost za potrebe i specifičnosti osoba oštećena vida. Cilj ovog diplomskog rada je prikazati na...

Paginacija