Paginacija

Komunikacijski obrasci između slijepe majke i njene videće djece
Komunikacijski obrasci između slijepe majke i njene videće djece
Tea Mađor
Dijete je od prvih dana života vrlo osjetljivo na komunikacijske signale odraslih osoba, osobito roditelja. Upravo reakcija roditelja na dijete tijekom interakcija licem u lice ono je što je djetetu potrebno za optimalan socioemocionalni razvoj. Navedeno potvrđuju studije u kojima se dijete odmah kada primijeti da roditelj nema reakciju, uznemiri. Ipak, istraživanja pokazuju kako rana interakcija s primarnim skrbnikom koji je slijep zapravo nije povezana s atipičnostima u...
Komunikacijski stavovi djece i odraslih osoba koje mucaju
Komunikacijski stavovi djece i odraslih osoba koje mucaju
Sara Biškup
Mucanje je poremećaj tečnosti govora u kojem dolazi do prekida toka govora ponavljanjima, produživanjima glasova ili slogova te blokadama. Osim navedenih teškoća tečnosti govora, mucanje može uključivati i sekundarna ponašanja u koja spadaju neuobičajeni pokreti lica ili tijela, treptanje i grimase osobe koja muca, a nerijetko je praćeno i negativnim komunikacijskim stavovima, koji mogu dovesti do smanjenog samopouzdanja djeteta ili osobe koja muca ili do razvoja anksioznosti....
Koncipiranje instrumenta procjene za odabir asistivne tehnologije
Koncipiranje instrumenta procjene za odabir asistivne tehnologije
Valentina Čičak
Cilj ovog istraživanja je dobiti uvid u potrebe djeteta s motoričkim teškoćama kako bi se doprinijelo implementaciji odgovarajuće asistivne tehnologije te dobiti uvid u sposobnosti djeteta koje mogu pozitivno utjecati na primjenu adekvatnog asisitivnog rješenja. Na temelju utvrđenih potreba i sposobnosti djeteta s motoričkim teškoćama bit će predložen onaj oblik asistivne tehnologije koji će najbolje odgovarati djetetovim potrebama. Za potrebe ovog istraživanja koncipiran je...
Korištenje Brailleovog pisma osoba oštećenog vida
Korištenje Brailleovog pisma osoba oštećenog vida
Lidija Iličić
Pismenost nadilazi samo pojam sposobnosti čitanja i pisanja te zapravo označava prenošenje smisla kroz jezik na različitim stupnjevima znanja. Središnju poziciju u proučavanju pismenosti slijepih i slabovidnih osoba zauzima Braillevo pismo kao temelj pisane komunikacije osoba oštećena vida, čije dobro poznavanje otvara vrata obrazovanju, zaposlenju i uspjehu. Upravo iz tih razloga, zabrinjavaju podaci o trendu opadanja interesa za opismenjavanje na Braillevom pismu te njegovom...
Korištenje elemenata Montessori pedagogije u edukacijsko-rehabilitacijskom radu
Korištenje elemenata Montessori pedagogije u edukacijsko-rehabilitacijskom radu
Barbara Lenart
Montessori pedagogija model je odgoja i obrazovanja djece i mladih. Načela ovog modela temelje se na sustavnom i cjelovitom promatranju razvojnih potreba djeteta od rođenja do odrasle dobi. Montessori metoda rada potiče cjeloviti bio psiho socijalni razvoj djeteta koji za krajnji cilj ima razvoj samostalne i slobodne osobe. U programu Marie Montessori za djecu nalazi se pet odgojnih područja, a u ovom radu su obuhvaćene aktivnosti iz područja svakodnevnog života te osjetilnosti....
Korištenje i konzumacija kanabisa među mladima u Hrvatskoj i BiH
Korištenje i konzumacija kanabisa među mladima u Hrvatskoj i BiH
Lukša Backović
Cilj ovog diplomskog rada bio je ispitati učestalost i oblike konzumacije kanabisa među mladima u Hrvatskoj i BiH putem online upitnika. Rad je dio projekta „Kanabis analiza konzumacije u RH i BiH za razvoj programa sigurnijeg korištenja“, koji se provodi na Edukacijsko rehabilitacijskom fakulte tu Sveučilišta u Zagrebu i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru koji je započeo 1.ožujka 2021., a traje i dalje. U upitniku je korišten Instrument Daily Sessions,...
Korištenje resursa društvenopoduzetničkih djelatnosti za uključivanje osoba s problemima u ponašanju na tržište rada
Korištenje resursa društvenopoduzetničkih djelatnosti za uključivanje osoba s problemima u ponašanju na tržište rada
Lucija Azinović
Društveno se poduzetništvo kroz zadnja desetljeća prepoznaje kao dobar alternativni i održivi model u rješavanju brojnih društvenih problema. Jedan od njih je i problem društvene isključenosti osoba s problemima u ponašanju. Cilj ovog rada je opisati iskustva i mogućnosti društvenopoduzetničke djelatnosti u zapošljavanju osoba s problemima u ponašanju u Republici Hrvatskoj. Kako bi odgovorili na istraživačka pitanja, korišten je kvalitativni istraživački pristup te je...
Korištenje vidnih sitmulacija u svrhu poticanja razvoja djeteta s hipoplazijom vidnog živca
Korištenje vidnih sitmulacija u svrhu poticanja razvoja djeteta s hipoplazijom vidnog živca
Ivana Čikara
Hipoplazija vidnog živca sve je češći uzrok oštećenja vida u najranijoj dobi. To je stanje koje nastaje uslijed nedovoljne razvijenosti vidnog živca u prenatalnom periodu. Kao posljedica često se javljaju strabizam i nistagmus. Hipoplazija vidnog živca može biti povezana sa širokim spektrom zdravstvenih problema, ali i teškoćama u cjelokupnom razvoju djeteta. Zbog teškoća u razvoju koje se mogu pojaviti, dijete je potrebno od najranije dobi uključiti u programe rane...
Kratke kazne zatvora
Kratke kazne zatvora
Marko Žunić
Kratke kazne zatvora su kaznenopravne sankcije sui generis kako s pravnoga, tako i s penološkog, ali i socijalnopedagoškog kuta motrišta. Ovim su sankcijama imanentne sve značajke zatvorskih kazni, ali su za njih znakovita i specifična obilježja, poglavito njihovi nedostatci, kao što je samo trajanje koje limitira učinkovitost penološkog tretmana, ograničava mogućnosti primjene različitih oblika i sadržaja njegova provođenja, u literaturi često spominjana pojačana...
Kreativna terapija kod djece s intelektualnim teškoćama
Kreativna terapija kod djece s intelektualnim teškoćama
Kristina Maskaljević
Intelektualne teškoće se definiraju kao sniţena sposobnost kojoj su svojstvena značajna ograničenja u intelektualnom funkcioniranju i u adaptivnom ponašanju, izraţena u pojmovnim, socijalnim i praktičnim adaptivnim vještinama. TakoĎer, vaţno je naglasiti kako intelektualne teškoće nastaju prije 18. godine. Intelektualno funkcioniranje odnosi se na inteligenciju koja uključuje rasuĎivanje, mišljenje, zaključivanje, planiranje, rješavanje problema, apstraktno mišljenje,...
Kreativna terapija u podržavanju kvalitete života osoba s malignim oboljenjem
Kreativna terapija u podržavanju kvalitete života osoba s malignim oboljenjem
Andrej Grgić
Prema podatcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, maligna oboljenja su drugi najčešći uzrok smrti u Republici Hrvatskoj. Incidencija malignih oboljenja je sve veća, te predstavlja veliki javnozdravstveni problem. Pojava malignog oboljenja ima veliki utjecaj na sve aspekte života bolesnika, ali i njegove obitelji. Brojni komplementarno-suportivni pristupi uvidjeli su potrebu holističke rehabilitacije osoba oboljelih od malignih bolesti, a jedan od njih je kreativna terapija. U...
Kreativno-ekspresivne tehnike i igra u socijalnopedagoškom radu
Kreativno-ekspresivne tehnike i igra u socijalnopedagoškom radu
Romana Kalauz
Cilj ovog rada je istražiti ulogu kreativno ekspresivnih tehnika i igre u okvirima socijalnopedagoškog rada. Definiraju se okviri socijalne pedagogije kao struke, te kreativnost, kreativno ekspresivne tehnike, odnosno art tehnike i terapije, kao i pojedine tehnike: likovne, glazbene, ples i pokret, drama, biblioterapija i igra. Prikazuju se podaci dobiveni putem online ankete te putem polustrukuriranih intervjua, čiji su sudionici socijalni pedagozi. Sudionici iznose stavove vezano za ovu...

Paginacija