Paginacija

Spremnost odgajatelja za rad s djecom s teškoćama u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Spremnost odgajatelja za rad s djecom s teškoćama u Splitsko-dalmatinskoj županiji
Lucija Očasić
Cilj je ovog kvantitativnog istraživanja ispitati spremnost odgajatelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Odnosno, ispitati komponente spremnosti, stavove, kompetencije i znanje za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Nadalje, cilj je ispitati povezanost kompetencija odgajatelja za rad s djecom s teškoćama u razvoju sa stavovima odgajatelja prema inkluziji djece s teškoćama u razvoju, ispitati povezanost znanja odgajatelja o djeci s teškoćama...
Spremnost zajednice za preventivno djelovanje
Spremnost zajednice za preventivno djelovanje
Jozo-Luka Fistrić
Ovaj diplomski rad se nadovezuje na projekt »Prevencija u zajednici«, a cilj istoga je procijeniti spremnost zajednice Grada Jastrebarsko za preventivno djelovanje šest mjeseci nakon završetka spomenutog projekta kako bi se utvrdio pomak između prvotne procjene spremnosti napravljene na početku projekta i druge procjene spremnosti napravljene za potrebe ovog rada, odnosno kako bi se utvrdilo je li došlo do povećanja spremnosti zajednice Grada Jastrebarsko za preventivno djelovanje...
Stavovi dugogodišnjih svakodnevnih konzumenata kanabisa o nekim pitanjima vezanim uz kanabis i životni stil
Stavovi dugogodišnjih svakodnevnih konzumenata kanabisa o nekim pitanjima vezanim uz kanabis i životni stil
Hana Glamuzina
Ovaj rad je dio projekta „Kanabis – analiza konzumacije u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini za razvoj programa sigurnijeg korištenja“. Empirijski dio rada se sastoji od miješanih kvantitativnih i kvalitativnih metoda. U kvantitativnom dijelu istraživanja je korišten instrument Daily Sessions, Frequency, Age of Onset, and Quantity of Cannabis Use Inventory (DAFQ-CU). Autori originalnog instrumenta su Carrie Cuttler i Alexander Spradlin. Uzorak je činilo 476 ispitanika,...
Stavovi i angažman roditelja u odnosu prema seksualnosti adolescenata s intelektualnim teškoćama
Stavovi i angažman roditelja u odnosu prema seksualnosti adolescenata s intelektualnim teškoćama
Darja Damjanić
Cilj ovog rada bio je ispitati stavove roditelja adolescenata s IT prema seksualnoj edukaciji djece i mladih s IT te njihov angažman na području seksualne edukacije vlastite djece, kao i pitanja povezana sa seksualnošću njihova djeteta koja ih zabrinjavaju. Istraživanje je provedeno u Hrvatskoj, na uzorku roditelja adolescenata s IT čija djeca pohađaju Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb, tijekom dvaju roditeljskih sastanka u ožujku 2020. Korišten je Upitnik o znanjima,...
Stavovi i informiranost edukacijskih rehabilitatora o biofeedback metodi
Stavovi i informiranost edukacijskih rehabilitatora o biofeedback metodi
Ema Zemunik
Biofeedback se odnosi na svaku informaciju o stanju/procesima u našem organizmu, dok biofeedback metoda predstavlja kompjuterizirano vizualno i/ili auditivno praćenje i mjerenje određenih fizioloških funkcija u cilju njihove svjesne kontrole i samoregulacije. Biofeedback metoda može povećati svijest osobe o tome kako njezina ponašanja, emocije i misli mogu utjecati na fiziološke funkcije, te kako usvojiti strategije samoregulacije u cilju podržavanja pozitivnog psihofizičkog...
Stavovi i percepcija poslodavaca o zapošljavanju bivših zatvorenika
Stavovi i percepcija poslodavaca o zapošljavanju bivših zatvorenika
Barbara Vargić
Cilj istraživanja bio je istražiti stavove i percepciju poslodavaca o zapošljavanju bivših zatvorenika. Prvi dio rada obuhvaća teorijsku podlogu percepcije, stavova i njihovog utjecaja na ponašanje te pregled dosadašnjih istraživanja na ovu temu. U drugom djelu rada prikazani su rezultati istraživanja provedenog s poslodavcima u Hrvatskoj. U samom istraživanju sudjelovalo je ukupno N=106 ispitanika. Korištena je metoda online upitnika, a upitnik je sadržavao pitanja vezana uz...
Stavovi i znanja učitelja o planiranju i provedbi redovitog programa uz individualizirane postupke
Stavovi i znanja učitelja o planiranju i provedbi redovitog programa uz individualizirane postupke
Ana Ožbolt
Obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj njeguje različitost u školama na način da kroz kurikulum nastoji osigurati priliku svoj djeci da ostvare svoj puni potencijal. Redoviti program uz individualizirane postupke dodjeljuje se učenicima koji s obzirom na teškoću mogu svladavati redoviti nastavni plan i program bez zadiranja u sadržaju, ali su im zbog specifičnog funkcioniranja potrebni individualizirani postupci u radu. Kako bi provedba programa bila uspješna, važno je istaknuti...
Stavovi i znanja učitelja o selektivnom mutizmu
Stavovi i znanja učitelja o selektivnom mutizmu
Lorena Bas
Selektivni mutizam je anksiozni poremećaj obiljeţen trajnim izostankom govora u socijalnim situacijama u kojima se od djeteta očekuje da govori (npr. u vrtiću ili školi) unatoč tome što dijete moţe govoriti u ostalim situacijama (npr. kod kuće). Budući da djeca sa selektivnim mutizmom ne govore u školi, učitelji mogu stvoriti pogrešan stav i mišljenje o samom djetetu s ovim anksioznim poremećajem. Većina učitelja često smatra kako je dijete „samo“ srameţljivo,...
Stavovi javnosti prema osuđenicima i njihovoj rehabilitaciji
Stavovi javnosti prema osuđenicima i njihovoj rehabilitaciji
Iva Križić
Cilj ovog rada je opisati stavove, kao temeljnu strukturu u socijalnoj psihologiji, koji su osnova za razumijevanje stereotipa, predrasuda i ponekad ljudskog ponašanja prema populaciji osuđenika i njihovoj rehabilitaciji. Stavovi se formiraju i održavaju kroz proces socijalizacije, a na njega utječu brojni čimbenici, a često i društvene i kulturalne norme. U prvom dijelu ovog rada objašnjava se sam proces formiranja i promjene stava i zašto je bitno proučavati stavove posebice kod...
Stavovi javnosti prema tretmanu i rehabilitaciji počinitelja seksualnih delikata
Stavovi javnosti prema tretmanu i rehabilitaciji počinitelja seksualnih delikata
Anamaria Juraga
Cilj ovog rada je istražiti trenutno stanje stavova hrvatske javnosti o počiniteljima seksualnih delikata te njihovom tretmanu i rehabilitaciji. Istraživanjem se nastoji utvrditi značajnost razlika u stavovima prema tretmanu i rehabilitaciji počinitelja seksualnih delikata. Nadalje, istražuje se povezanost između spola, dobi i postignute razine obrazovanja sa stavovima prema počiniteljima seksualnih delikata, ali i razlike u stavovima ovisno o tome jesu li ispitanici bili žrtva...
Stavovi logopeda prema nestandarnim varijetetima hrvatskoga jezika
Stavovi logopeda prema nestandarnim varijetetima hrvatskoga jezika
Laura Marinović
Jezični varijeteti prisutni su u svim jezicima, a mogu biti posljedica prostornih, vremenskih, društvenih ili situacijskih čimbenika. Istraživanja stavova o jeziku pokazala su da govornici često imaju negativne stavove prema nestandardnim varijetetima i da stvaraju predrasude prema govornicima nestandardnih varijeteta. Cilj je ovog istraživanj a pruž iti uvid u stavove logopeda prema nestandardnim jezičnim varijetetima. Ukupno 122 radno aktivnih logopeda iz Republike...
Stavovi nastavnika prema pomoćnicima u nastavi
Stavovi nastavnika prema pomoćnicima u nastavi
Katarina Sudarević
U Republici Hrvatskoj još nije zakonski uređen model obrazovanja i stjecanja kompetencija za obavljanje posla pomoćnika u nastavi. Zbog različitih programa osposobljavanja koji se provode ovisno o županiji, odnosno gradu u kojem se škole nalaze, kao i zbog nedovoljno jasno definirane uloge pomoćnika u nastavi, njihovi se pristupi razlikuju, kao i očekivanja nastavnika i roditelja učenika s teškoćama u razvoju od njih. Sve to utječe na uspjeh učenika s teškoćama u razvoju...

Paginacija