Paginacija

Fenomen "prelijevanja stresa" u partnerskom odnosu roditelja djece s teškoćama u razvoju
Fenomen "prelijevanja stresa" u partnerskom odnosu roditelja djece s teškoćama u razvoju
Lamia Lazarević
Cilj istraživanja bio je ispitati efekt vanjskih stresora na partnerski odnos roditelja djece s teškoćama u razvoju te da li zbog utjecaja vanjskih stresora kako kroničnih tako i onih akutnih dolazi do fenomena “prelijevanja stresa” koji se očituje u smanjenim pozitivnim interakcijama, povećanim negativnim interakcijama te naposljetku smanjenim zadovoljstvom partnerskim odnosom. Osim vanjskih stresora poput posla, socijalnih kontakata, slobodnog vremena i financija,...
Fonološka obrada djece s orofacijalnim rascjepima
Fonološka obrada djece s orofacijalnim rascjepima
Petra Lukačić
Cilj ovog rada bio je ispitati komponente fonološke obrade kod djece s rascjepom predškolske dobi, usporediti ih s očekivanjima za dob te istražiti postoje li razlike u vještini fonološke obrade s obzirom na vrstu rascjepa. Uzorak ispitanika obuhvaća desetero djece s rascjepom kronološke dobi od 5;11 do 7;10 godina (prosječne kronološke dobi 6;07 godina), bez dodatnih teškoća. Jedan ispitanik ima rascjep tvrdog nepca, jedan ispitanik ima submukozni rascjep, četvero ispitanika...
Fonološka obrada i fonološko pamćenje kao mjera u dijagnostici fonoloških poremećaja
Fonološka obrada i fonološko pamćenje kao mjera u dijagnostici fonoloških poremećaja
Roberta Šrajbek
Definicije fonoloških poremećaja nerijetko su se mijenjale tijekom povijesti te su u sebi sadržavale karakteristike koje danas autori smatraju artikulacijskim poremećajima. Tek se napretkom lingvističke i logopedske znanstvene djelatnosti pažnja usmjerila na fonološke poremećaje (Milošević i Vuković, 2016). Zbog terminoloških preklapanja otežano je definiranje fonoloških poremećaja, što se odražava i na dijagnostičke kriterije koji moraju biti ispunjeni da bi se postavila...
Fonološke sposobnosti osoba s Downovim sindromom
Fonološke sposobnosti osoba s Downovim sindromom
Mihaela Hoppe
Fonološke sposobnosti su sposobnosti koje uključuju fonološko pamćenje i fonološku svjesnost. Fonološko pamćenje je sustav koji kodira i privremeno pohranjuje fonološke informacije. Naziva se i fonološkom petljom. Ispituje se zadacima ponavljanja brojevnog niza i ponavljanja pseudoriječi. Fonološka svjesnost odnosi se na osjetljivost na glasovnu strukturu govornog jezika. Obuhvaća pojam fonemske svjesnosti, koja predstavlja sposobnost manipuliranja fonemima u riječi....
Fonološko pamćenje i fonemska svjesnost kod djece urednog jezičnog razvoja i djece s razvojnim jezičnim poremećajem
Fonološko pamćenje i fonemska svjesnost kod djece urednog jezičnog razvoja i djece s razvojnim jezičnim poremećajem
Tajana Planić
Razvojni jezični poremećaj (RJP) predstavlja značajno odstupanje u usvajanju i uporabi jezika kroz razne modalitete zbog različitih deficita u razumijevanju ili proizvodnji, uključujući sve jezične sastavnice – fonologiju, morfologiju, sintaksu, semantiku i pragmatiku (ASHA, 2013). Glavna obilježja RJP-a su oskudan rječnik, ograničena struktura rečenica, narušenost diskursa, teškoće pronalaženja riječi u mentalnom leksikonu, disgramatična proizvodnja i deficiti u...
Fonološko pamćenje s obzirom na rječničku čestotnost i semantičku kategoriju u djece starije predškolske dobi
Fonološko pamćenje s obzirom na rječničku čestotnost i semantičku kategoriju u djece starije predškolske dobi
Mia Feratović
Fonološko pamćenje odnosi se na izvedbu na zadacima privremenog pohranjivanja malog broja informacija te se ispituje neposredno nakon ili nakon kratkog vremenskog odmaka od primanja informacija (Baddeley, Eysenck i Anderson, 2020). Ono sudjeluje u svim kognitivnim zadacima koji uključuju obradu jezika te uz fonološku svjesnost i fonološko imenovanje čini predvještine čitanja (Ivšac Pavliša i Lenček, 2011). Odabirom riječi za mjeru raspona fonološkog pamćenja, u obzir se mora...
Fonotaktička preferabilnost i leksički priziv.
Fonotaktička preferabilnost i leksički priziv.
Ivana Buljubašić
Leksički priziv je dio jezične obrade koji se pojavljuje u više modaliteta koji zahtijevaju različite mehanizme obrade. Obrada se najčešće dijeli na leksičku i subleksičku razinu s obzirom na jedinice koje se obrađuju. Subleksička obrada se odnosi na jedinice koje su manje od riječi poput morfema i fonema. Fonologija je grana jezikoslovlja koja se bavi proučavanjem fonema, a fonotaktika je znanost koja proučava moguće kombinacije fonema u jeziku i ograničenja tih istih...
Fonotaktičke osobine ranog dječjeg rječnika
Fonotaktičke osobine ranog dječjeg rječnika
Patricia Piškor
Tema ovog diplomskog rada je određivanje fonotaktičkih osobina ranog dječjeg rječnika troje djece u razdoblju 1;05-2;08 godina. Cilj rada je ispitati vrijedi li u hrvatskom jeziku teza da u ranom dječjem rječniku prevladavaju riječi iz gustih susjedstva, kao što se pokazalo u istraživanjima u drugim jezicima. Također svrha je i ispitati kakva gustoća susjedstva postoji u jeziku odraslih upućenom djeci, kao i u jeziku odraslih govornika hrvatskog jezika. U istraživanje su uzete...
Fonotaktičke osobine ranog dječjeg rječnika
Fonotaktičke osobine ranog dječjeg rječnika
Dora Konopek
Cilj ovog diplomskog rada je ispitati (mor)fonotaktičke osobine u ranom dječjem rječniku iz perspektive Beats and Binding fonologije, NAD (Net Auditory Distance) principa i prirodne morfologije. Koristeći program za analizu jezika CLAN (MacWhinney, 2000) izdvojene su sve riječi koje sadrže suglasničke skupine – klastere u inicijalnoj i medijalnoj poziciji iz korpusa djevojčice u dobi od 1;3 – 2;8 preuzetog iz Hrvatskog korpusa dječjeg jezika (Kovačević, 2002) te je...
Fonotaktički čimbenici u pisanju kod djece s jezičnim teškoćama
Fonotaktički čimbenici u pisanju kod djece s jezičnim teškoćama
Ella Zečević
Pisanje je složen lingvističko-kognitivni proces koji je utjecajan i u edukacijskoj i u izvan odgojno-obrazovnoj socijalnoj okolini. Najbitnijom prekretnicom u dječjem učenju alfabetskog pisanja se smatra razvoj ideje da grafemi reprezentiraju glasove iz jezika. Ipak, nisu svi jezici iz alfabetskog ortografskog sustava jednako transparentni. Prisustvo nedosljednosti i iregularnosti u jeziku može usporiti i otežati razvoj pisanja. Unatoč očuvanoj kogniciji, kod djece s jezičnim...
Fonotaktički čimbenici u razvoju vokabulara
Fonotaktički čimbenici u razvoju vokabulara
Mateja Ilinović
Leksički razvoj neizostavna je sastavnica u proučavanju dječjeg jezika. Poznavanje njegovih obilježja omogućuje prepoznavanje odstupanja u kontekstu raznih komunikacijskih, jezičnih i govornih poremećaja, primjerice razvojnog jezičnog poremećaja. Određuju ga razni čimbenici, a među njima su fonotaktička vjerojatnost i gustoća susjedstva. Ovaj rad sadržava pregled nekih istraživanja koja su se bavila tim fonološkim/fonotaktičkim čimbenicima, njihovim utjecajem na...
Glazba u terapiji mucanja
Glazba u terapiji mucanja
Ivana Lukić
Mucanje je poremećaj tečnosti govora i okarakterizirano je abnormalno visokom učestalošću i trajanjem zastoja u toku govora, a zastoji se javljaju u obliku ponavljanja glasova, slogova ili jednosložnih riječi, produljivanja glasova te zastoja zračne struje (Guitar, 2006). Postoji veliki broj terapija mucanja te se one mogu podijeliti na terapije prikladne za djecu predškolske dobi, terapije za djecu školske dobi i odrasle osobe. Jedan od pristupa u terapiji mucanja koji...

Paginacija