master's thesis
Violence Prevention Programs In the Community: Review and some indicators of efficacy of Tribo Moderna Capoiera Program

Mia Širac (2016)
University of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
Metadata
TitleProgrami prevencije nasilja u zajednici: prikaz i neki pokazatelji uspješnosti programa Tribo Moderna Capoirea
AuthorMia Širac
Mentor(s)Ivana Jeđud Borić (thesis advisor)
Abstract
U skorije vrijeme, posebno u okvirima socijalnopedagoške struke razvijaju se programi kojima se nastoji obuhvatiti što šire područje životnog okruženja djece, odnosno koji nastoje osigurati sveobuhvatnije aktivnosti. Primjer takvog programa je Tribo Moderna Capoiera, usmjeren na prevenciju nasilja kod djece. Generalni cilj programa je pridonijeti ostvarivanju zdravih stilova života djece putem Capoeire, a specifični ciljevi projekta su povećati socijalnu uključenost ranjivih skupina djece i osnažiti ranjive obitelji. Svrha ovog rada je prikazati navedeni program kroz sve njegove elemente i značajke. U radu su prikazani i neki pokazatelji uspješnosti programa iz perspektive različitih dionika: korisnika, roditelja, mentora i supervizora. Navedeni pokazatelji mogu se koristiti kao smjernice za unapređivanje ovog i razvoj potencijalnih novih programa. U prvom djelu rada je naglasak na važnosti preventivnih programa za pozitivan razvoj djece i mladih i objašnjeni su principi uspješnih preventivnih strategija. Zatim slijedi prikaz empirijskih činjenica o prevenciji nasilja općenito te prikaz prevencije nasilja korištenjem borilačkih vještina, s naglaskom na Capoeiru. Slijedi prikaz programa Tribo moderna, prikaz rezultata dosadašnjih evaluacija te usporedba aktivnosti programa s kriterijima sveobuhvatnih intervencija. Zaključkom se naglašava potencijal korištenja Capoiere kao alata za postizanje promjene, zadovoljstvo korisnika sudjelovanjem u programu te potreba za daljnjim usklađivanjem aktivnosti programa s načelima sveobuhvatnih intervencijama, kako bi program postigao veću razinu kvalitete i postao zaista inovativan u svom području.
Keywordsprevention prevention of violence martial arts Capoiera
Parallel title (English)Violence Prevention Programs In the Community: Review and some indicators of efficacy of Tribo Moderna Capoiera Program
Committee MembersIvana Jeđud Borić (committee chairperson)
Valentina Kranželić (committee member)
Anja Mirosavljević (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeSocial Pedagogy
Academic title abbreviationmag. paed. soc.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-26
Parallel abstract (English)
Recently, programmes whose aim is to cover a wider area of children’s living environment and are trying to provide more comprehensive activities, especially in terms of socio-pedagogical profession, have been developed. An example of such a program is Tribo Modern Capoiera , aimed at preventing violence against children. The general objective of the program is to contribute to the achievement of healthy lifestyles of children through Capoeira, and the specific objectives of the project are to increase the social inclusion of vulnerable groups of children and empower vulnerable families. The purpose of this thesis is to present the mentioned program through all its elements and characteristics. The thesis presents some success indicators from the perspective of different stakeholders: users, parents, mentors and supervisors. These indicators can be used as guidelines for improvement of this program and development of the new programs. In the first part of the thesis the emphasis is on the importance of prevention programs for a positive development of children and young people and the principles of successful prevention strategies are explained. Then empirical facts about violence prevention in general and violence prevention using martial arts are presented, with the emphasis on Capoeira. Then program Tribo moderna, the results of previous evaluations and the comparison of program activities with the criteria of comprehensive intervention are presented. The conclusion highlights the potential of Capoiera usage as a tool to achieve a change, satisfaction of the users for taking part in the program and the need for further alignment of the program activities with the principles of comprehensive interventions in order for the program to achieve a higher level of quality and to become truly innovative in its field.
Parallel keywords (Croatian)prevencija prevencija nasilja borilačke vještine Capoiera
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:711221
CommitterIvanka Šarić