master's thesis
Graffiti as a sign of vandalism and/or street art: challenges of community based prevention

Anita Gladović (2017)
University of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
Metadata
TitleGrafiti kao odraz vandalizma i/ili ulične umjetnosti: izazovi prevencije u zajednici
AuthorAnita Gladović
Mentor(s)Valentina Kranželić (thesis advisor)
Abstract
U radu Grafiti kao odraz vandalizma i/ili ulične umjetnosti – izazovi prevencije u zajednici,prikazane su mogućnosti prevencije ilegalnog grafitiranja u suvremenom društvu u kojem grafiti predstavljaju dio svakodnevnice i uvriježen način izražavanja jednog dijela populacije mladih. Cilj rada je ukazati na izazove koji se javljaju prilikom prevencije ilegalnog grafitiranja, ali i na potencijal koji grafiti kao medij nude. Rad obuhvaća osnovna teorijska znanja o vrstama grafita, grafiterima, daje teorijske podloge koje objašnjavaju uključivanje mladih u takvo ponašanje, objašnjava pravni okvir za djelovanje po pitanju grafitiranja, objašnjava razliku između legalnih i ilegalnih grafita te grafita kao vandalizma i umjetnosti, daje teorijsku podlogu za preventivno djelovanje, prikazuje primjere suzbijanja i preveniranja ilegalnih grafita te ukazuje na izazove koji se javljaju prilikom preveniranja ilegalnog grafitiranja u zajednici. Izazovi su definirani provođenjem SWOT analize za prevenciju ilegalnog grafitiranja, temeljem znanja prikupljenog iz literature i primjera prakse u svijetu. Kompleksnost i nejasnost područja grafita, upućuje na potrebu ulaganja dodatnih napora u njihovo proučavanje i otkrivanje adekvatnih načina reagiranja na problem ilegalnog grafitiranja. Prikazani primjeri ukazuju na potrebu sustavnog i sveobuhvatnog djelovanja na razini zajednice te potrebu za aktivnim sudjelovanjem svih strana koje su pogođene problemom ilegalnog grafitiranja. Osim negativne strane koja se grafitima pripisuje, prepoznat je i potencijal koji grafiti imaju za korištenje u pozitivne svrhe, gdje postoji velik prostor za napredak.
Keywordsgraffiti prevention of illegal graffiti challenges of community prevention
Parallel title (English)Graffiti as a sign of vandalism and/or street art: challenges of community based prevention
Committee MembersValentina Kranželić (committee chairperson)
Martina Ferić (committee member)
Miranda Novak (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeSocial Pedagogy
Academic title abbreviationmag. paed. soc.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-02-24
Parallel abstract (English)
In the thesis Graffiti as a sign of vandalism and/or street art - challenges of community prevention are presented possibilities of preventing illegal graffiti in modern society, where they appear as a part of everyday life and ingrained way of expressing one part of the youth population. The aim of the text is to, not only point out the challenges which occur in the prevention of illegal graffiti, but also the potential that graffiti as a medium is offering. This thesis covers the basic theoretical knowledge about the types of graffiti, graffiti artists, provides a theoretical bases to explain the involvement of young people in such behavior, explains the legal framework in terms of graffiti, explains the difference between illegal and legal graffiti as well as the difference between graffiti as vandalism and graffiti as art, provides a theoretical basis for preventive action, presents examples of repressing and preventing illegal graffiti and points out the challenges that occur while preventing illegal graffiti in the community. Challenges are defined by conducting a SWOT analysis for the prevention of illegal graffiti, based on knowledge gathered from the literature and practice examples in the world. Complexity and lack of clarity in the area of graffiti, indicates the need for additional efforts in their study and finding the appropriate ways of responding to the problem of illegal graffiti. The presented examples show the need for a systematic and comprehensive action at the community level and the need for active participation of all parties affected by the problem of illegal graffiti. Besides the negative side that is attributed to graffiti, graffiti has the potential to be used in positive purposes and that is something we have to work on.
Parallel keywords (Croatian)grafiti prevencija ilegalnog grafitiranja izazovi prevencije u zajednici
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:192118
CommitterIvanka Šarić