master's thesis
Assessment of risk and protective factors in island community: example of Island Vis

Marina Glavinić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Metadata
TitleProcjena rizičnih i zaštitnih čimbenika u kontekstu otočke sredine: primjer otoka Visa
AuthorMarina Glavinić
Mentor(s)Valentina Kranželić (thesis advisor)
Martina Ferić (thesis advisor)
Abstract
Razvoj i socijalizacija djece i mladih određena je nizom različitih rizičnih i zaštitnih čimbenika koji djeluju kroz mnoge segmente njihova osobnog i društvenog djelovanja. Rizični čimbenici su oni koji povećavaju mogućnost pojave problema u ponašanju, dok zaštitni smanjuju rizik da ti problemi nastanu ili ih ublažuju. Rizični i zaštitni čimbenici nemaju jednak utjecaj na svakog pojedinca te su u ovom radu promatrani u kontekstu otočke sredine, specifičnije, otoka Visa. Cilj ovog istraživanja je stjecanje uvida u samoprocjenu rizičnih i zaštitnih čimbenika djece i mladih otoka Visa u svrhu procjene potreba djece i mladih kao temelja za planiranje i provođenje preventivnih aktivnosti. Istraživanje obuhvaća ukupno 110 sudionika, djece i mladih otoka Visa od kojih je 35 učenika osnovne škole (51.4% dječaka, 48.6% djevojčica) i 75 učenika srednje škole (49.3% dječaka, 50.7% djevojčica). Rezultati istraživanja su pokazali kako su rizični čimbenici vezani uz školsko okruženje: učenici koji ponavljaju razred, niska procjena zanimljivosti sadržaja koji se uče na nastavi, manjak slobodnih aktivnosti i neinformiranost roditelja o uspjesima i pozitivnim ponašanjima djece u školi, dok zaštitne čimbenike čine akademski uspjeh, mali broj izostanaka s nastave, povezanost s učiteljima i učitelji koji primjećuju prosocijalna ponašanja. Najveći rizični čimbenik u zajednici je visoka dostupnosti sredstava ovisnosti, posebno alkohola te niska percepcija štetnosti konzumacije alkohola od strane zajednice. Kao zaštitni čimbenik izražena je prosocijalna usmjerenost i samopoštovanje te važnost mišljenja roditelja o njihovim odlukama, a kao rizični čimbenik se izdvaja slabiji rezultat na skali samoprocjene samopouzdanja i važnost mišljenja vršnjaka o njihovim odlukama kao potencijalan rizik od vršnjačkog pritiska.
Keywordsrisk factors protective factors the island of Vis prevention of behavioral problems
Parallel title (English)Assessment of risk and protective factors in island community: example of Island Vis
Committee MembersValentina Kranželić (committee chairperson)
Martina Ferić (committee member)
Ivana Jeđud Borić (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeSocial Pedagogy
Academic title abbreviationmag. paed. soc.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-21
Parallel abstract (English)
The development and socialization of children and young people is determined by a number of different risk and protective factors that act through many segments of their personal and social action. Risk factors are those that increase the likelihood of behavioral problems, while protective reduce the risk that these problems occur or alleviate them. Risk and protective factors do not have the same impact on every individual and in this paper they are observed in the context of the island's community, specifically on the island Vis. The aim of this research is to gain insight into the self-assessment of risk and protective factors of children and young people of the island of Vis in order to assess the needs of children and young people as a basis for planning and implementation of prevention interventions. The survey covers a total of 110 participants, children and young people of the island of Vis, of which 35 primary school students (51.4% boys, 48.6% girls) and 75 high school students (49.3% boys, 50.7% girls). The results showed that the risk factors are associated with the school environment: students repeating a grade, low estimate of interesting content that is taught in the school, lack of leisure activities and uninformed parents about the successes and the positive behavior of children in school, while protective factors are made of academic success, high attendance in school, connection with teachers and teachers who notice prosocial behavior. The greatest risk factor in the community is the high availability of addictive substances, particularly alcohol and low perception of alcohol harmfulness in the community. Prosocial orientation and self-esteem and the importance of parents' opinions about their decisions is expressed as a protective factor, and as a risk factor lower scores on a scale self-confidence and the importance of thinking of peers on their decisions as a potential risk of peer pressure.
Parallel keywords (Croatian)rizični čimbenici zaštitni čimbenici otok Vis prevencija problema u ponašanju
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:893507
CommitterIvanka Šarić