master's thesis
The Sex Education Program of People with Intellectual Disability

Mateja Vukašinec (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Metadata
TitleProgram seksualne edukacije osoba s intelektualnim teškoćama
AuthorMateja Vukašinec
Mentor(s)Daniela Bratković (thesis advisor)
Abstract
Spolnost predstavlja aspekt osobnog identiteta, individualnog i socijalnog funkcioniranja osoba s intelektualnim teškoćama (Bratković, 2000). Stoga se programom seksualne edukacije želi podići razina informiranosti te svijesti i znanja o spolnosti kod osoba s intelektualnim teškoćama, posredovanjem informacija o različitim pitanjima povezanim sa spolnošću. Njime se želi postići preduvjet za njihova osnaživanja i osposobljavanja za potpuniju i društveno prihvatljiviju realizaciju spolnih potreba i prava, kao i odgovornosti te zaštitu vlastitog dostojanstva u partnerskim odnosima (Bratković, 2011). Cilj istraživanja je evaluirati program seksualne edukacije koji je prilagođeno kreiran i primijenjen u skupini osoba s intelektualnim teškoćama u pogledu usvojenosti njihova znanja o spolnosti. No svrha je istraživanja i dobivanje kvalitativnog uvida u očekivanja, zadovoljstvo i dojmove samih sudionika o programu edukacije u koji su uključeni. U istraživanja je sudjelovalo pet muškaraca i pet žena korisnika Centra za odgoj i obrazovanje „Velika Gorica“ – dislocirane ustrojbene jedinice; Programa radno proizvodnih aktivnosti. U kvantitativnom dijelu istraživanja u svrhu utvrđivanja uspješnosti provedenog programa seksualne edukacije putem inicijalne i finalne procjene razine znanja o spolnosti sudionika primijenjen je Strukturirani intervju procjene znanja i stavova o spolnosti (S. Heighway, S. K. Webster i M. Shaw, 2002; prilagodila R. Fulgosi – Masnjak, 1994, Edukacijsko-rehabilitacisjki fakultet Sveučilišta u Zagrebu). Kvalitativni dio istraživanja proveden je putem inicijalnog i finalnog individualnog intervjua sudionika istraživanja. Dobiveni odgovori obrađeni su kvalitativnom analizom podataka u čijoj je analizi korišten pristup analize okvira. Rezultati kvantitativnog istraživanja pokazuju kako postoji statistički značajna razlika u razini znanja o spolnosti kod osoba s intelektualnim teškoćama uslijed primjene strukturiranog programa seksualne edukacije. Podaci prikupljeni kvalitativnim istraživanjem pokazuju veliki interes sudionika za ovo područje te potrebu za daljnjim razvojem i provođenjem programa seksualne edukacije.
Keywordsintellectual disability sexuality sex education
Parallel title (English)The Sex Education Program of People with Intellectual Disability
Committee MembersDaniela Bratković (committee chairperson)
Ana Wagner Jakab (committee member)
Natalija Lisak (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEducational Rehabilitation
Academic title abbreviationmag. rehab. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-07-05
Parallel abstract (English)
Sexuality represents an aspect of personal identity, individual and social functioning of people with intellectual disabilities (Bratković, 2000). Therefore, the program of sexual education aims to raise the level of awareness and knowledge about sexuality in people with intellectual disabilities, sharing information on various issues related to sexuality. It aims to achieve a prerequisite for their empowerment and qualification for more complete and socially acceptable realization of sexual needs and rights, as well as the responsibility and the protection of their dignity in partnership (Bratković, 2011). The goal of the research is to evaluate the program of sex education that is adapted created and applied in a group of people with intellectual disabilities in terms of their acquired knowledge about sexuality. But the purpose of the research is also getting qualitative insight into the expectations, satisfaction and impressions from the participants of the education program they were involved. The research involved five men and five women users of the Center for Education "Velika Gorica" - dislocated organizational units; Program working production activities. The quantitative part of research for identification effectiveness of sex education programs implemented by the initial and final assessment of the level of knowledge about sexuality participants applied the Structured Interview of Assessment and Attitudes about sexuality (S. Heighway, S. K. Webster i M. Shaw, 2002; adjusted R. Fulgosi – Masnjak, 1994, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb). The qualitative part of the research was implemented by the initial and final individual interview research participants. The assigned responses were analyzed by qualitative analysis of data whose analysis was used access analysis framework. The results of quantitative research shows that there is a statistically significant difference in the level of knowledge of sexuality in people with intellectual disabilities from the application of a structured program of sex education. Data collected by qualitative research show great interest of the participants in this area and the need for further development and implementation of programs of sex education.
Parallel keywords (Croatian)intelektualne teškoće spolnost seksualna edukacija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:263245
CommitterIvanka Šarić