Pages

Utjecaj uporabe zaštitnih maski na kvalitetu glasa
Utjecaj uporabe zaštitnih maski na kvalitetu glasa
Josipa Gašparić
Krajem 2019. godine svijet se susreo s još neznanom zaraznom bolesti, uzrokovanu koronavirusom, čiji je ubrzani način širenja zahtijevao uvođenje novih mjera prevencije. Jedna od predloženih mjera bile su zaštitne maske čija je uporaba postala obavezna. Zaštitne maske, uz svoje učinkovito djelovanje u usporavanju širenja virusa, imaju utjecaj i na ljudski glas. Glas je nešto svojstveno svakom pojedincu i ima važnu ulogu u svakodnevnom životu s obzirom na to da se pomoću glasa...
Utjecaj video igara na simptome ADHD poremećaja
Utjecaj video igara na simptome ADHD poremećaja
Karla Stanić
Cilj ovoga rada bio je ispitati povezanost između vrste pojedinih videoigara te učestalosti igranja sa simptomima nepažnje, hiperaktivnosti i impulzivnosti i školskim uspjehom kod djece osnovnoškolske dobi s ADHD-om i djece tipičnog razvoja. U fokusu istraživanja nalaze se djeca s ADHD-om dok djeca tipičnog razvoja čine kontrolnu skupinu. Ispitanici (N=127), roditelji djece s ADHD poremećajem i djece tipičnog razvoja osnovnoškolske dobi, ispunili su online anketni upitnik koji...
Uvođenje socijalnih priča kod djeteta s poremećajem socijalne komunikacije
Uvođenje socijalnih priča kod djeteta s poremećajem socijalne komunikacije
Marija Zaninović
Poremećaj socijalne komunikacije (PSK) prvenstveno je karakteriziran teškoćama s pragmatikom ili socijalnom uporabom jezika i komunikacije, a odnosi se na onu djecu i odrasle koji pokazuju teškoće u prepoznavanju socijalnih znakova i uključivanju u svakodnevne konverzacijske situacije. Kako bi se smanjila nepoželjna ponašanja koja se često javljaju te kako bi se povećao broj socijalno prihvatljivih ponašanja, koriste se različite intervencije. Jedna od najučinkovitijih...
Uzroci opadanja korištenja Brailleevog pisma (brajice)
Uzroci opadanja korištenja Brailleevog pisma (brajice)
Tea Cvitanić
Brailleevo pismo (BP) taktilno je pismo koje osobama s težim oštećenjem vida omogućava pismenost, odnosno samostalnost u vještinama pisanja i čitanja. Pismenost na BP osobama s težim oštećenjem vida omogućava pristup obrazovnim programima, zaposlenju i ravnopravno sudjelovanje u zajednici. Unatoč velikom značaju BP, u posljednja tri desetljeća vidljiv je pad korištenja istoga. U literaturi se navode različiti faktori koji utječu na opadanje korištenja BP. ...
Učestalost cerebralnog oštećenja vida kod djece školske dobi
Učestalost cerebralnog oštećenja vida kod djece školske dobi
Marina Kulfa
Cerebralno oštećenje vida (CVI) najčešći je uzrok oštećenja vida u razvijenim zemljama svijeta. CVI obuhvaća širok raspon otežanog vidnog funkcioniranja, od potpune sljepoće do uredne oštrine vida, a uzrokuje specifične poteškoće u svakodnevnom funkcioniranju djeteta. CVI često ostaje neprepoznat ili pak zamijenjen nekom drugom teškoćom. Sukladno tome, u praksi se nerijetko događa da djeca školske dobi, uslijed pogrešne interpretacije njihova ponašanja, budu podvrgnuta...
Učestalost i navike konzumiranja sredstava ovisnosti kod studenata  u okolnostima pandemije COVID-19 virusa
Učestalost i navike konzumiranja sredstava ovisnosti kod studenata u okolnostima pandemije COVID-19 virusa
Antonella Kossi
Početkom 2020. godine u svijetu se dogodila pandemija COVID-19 koja je imala utjecaj i posljedice na gotovo sve aspekte života. Osim pandemije, Hrvatsku su u 2020. godini pogodila dva jača potresa koji su se osjetili u većem dijelu zemlje. Mnogo je ljudi, pa tako i studenata, osjećalo strah i/ili frustraciju zbog novonastale situacije što je moglo rezultirati povećanim razinama stresa te posljedično utjecati i na promjene u korištenju sredstava ovisnosti. Ovaj je...
Učestalost i vrsta logopedskih dijagnoza u djece začete medicinski potpomognutom oplodnjom
Učestalost i vrsta logopedskih dijagnoza u djece začete medicinski potpomognutom oplodnjom
Miriam Dagostin
Medicinski potpomognuta oplodnja kontroverzna je tema, ali prisutnost tog medicinskog postupka sve je veća. Stoga je potrebno istražiti dugoročne ishode kod djece začete medicinski potpomognutom oplodnjom prvenstveno radi informiranja osoba koje razmišljaju o pristupanju tom postupku, ali i stručnjaka koji tu metodu razvijaju, kao i radi onih koji se bave teškoćama koje iz tog postupka potencijalno proizlaze. Dio tih stručnjaka čine i logopedi koji se bave teškoćama na području...
Učestalost i vrste pogrešaka kod šestogodišnjaka na zadatku ponavljanja rečenica
Učestalost i vrste pogrešaka kod šestogodišnjaka na zadatku ponavljanja rečenica
Ivana Častek
Zadatak ponavljanja rečenica već je davno prepoznat kao zadatak s visokom osjetljivošću i specifičnošću za otkrivanje posebnih jezičnih teškoća (PJT-a), te s mogućnošću prepoznavanja djece čije su jezične sposobnosti unutar granica urednosti. Ovaj se zadatak smatra dobrim kliničkim pokazateljem PJT-a. Sve do danas u literaturi nije došlo do suglasja meĎu autorima oko toga što je u podlozi procesa ponavljanja rečenica, točnije koji su mehanizmi obrade uključeni u...
Učestalost istovjetnih pokreta usmjerenih djetetu u interakciji majke i djeteta
Učestalost istovjetnih pokreta usmjerenih djetetu u interakciji majke i djeteta
Petra Mijajleski
Dosadašnja istraživanja potvrđuju da odrasle osobe nesvjesno modificiraju svoje ponašanje, kada su u interakciji s dojenčadi. Takva ponašanja nazivaju se djetetu usmjerena ponašanja. Jedan od elemenata djetetu usmjerenih ponašanja su i djetetu usmjereni pokreti (DUP), engl. child directed motiones ili „motionese“. Glavne karakteristike djetetu usmjerenih pokreta su veći opseg pokreta, usporeniji pokreti te veća učestalost istovjetnih pokreta. Istraživanja pokazuju kako...
Učestalost korištenja elektroničkih pomagala u edukaciji školske populacije oštećena vida
Učestalost korištenja elektroničkih pomagala u edukaciji školske populacije oštećena vida
Karla Jureško
Razvoj asistivnih tehnologija omogućio je osobama oštećena vida ravnopravan položaj u društvu koji dovodi do veće samostalnosti, samopoštovanja te osjećaja vlastite vrijednosti. S obzirom da većinu informacija ljudska bića dobivaju auditivnim i vizualnim putem, svaki napredak tehnologije označava korak naprijed za osobe oštećena vida. Na tržištu postoje brojne asistivne tehnologije koje osobama oštećena vida nude veću neovisnost i samostalnost u izvršavanju svakodnevnih...
Učestalost poremećaja slušnog procesiranja u djece starije vrtićke dobi
Učestalost poremećaja slušnog procesiranja u djece starije vrtićke dobi
Andreja Veličković
Poremećaj slušnog procesiranja (PSP) deficit je neurološke obrade zvučnih podražaja, koji nije rezultat viših funkcija poput jezika, kognicije ili srodnih čimbenika, no može koegzistirati s teškoćama istih. Zbog komorbiditeta poremećaja slušnog procesiranja i drugih teškoća, poput teškoća učenja, ADHD-a, jezičnih teškoća i sl., procjena i dijagnostika PSP-a trebaju biti sveobuhvatni i učinjeni od strane multidisciplinarnog tima (logoped, audiolog, psiholog, učitelj)....
Učestalost stereotipnih ponašanja kod djece s izoliranim oštećenjem vida i djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama
Učestalost stereotipnih ponašanja kod djece s izoliranim oštećenjem vida i djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama
Nikolina Horvat
Cilj ovog diplomskog rada je procjena i usporedba uĉestalosti, pojavnosti i trajanja stereotipnih ponašanja kod djece s izoliranim oštećenjem vida i djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama, te utvrĊivanje razlika meĊu dvijema skupinama. U svrhu prikupljanja podataka korišten je Bielefeld upitnik za roditelje slijepe i videće djece predškolske dobi.Uzorak ispitanika sastoji se od 10 djece predškolske dobi s izoliranim oštećenjem vida i 10 djece predškolske...

Pages