Pages

Zaštitni čimbenici za sprječavanje bjegova iz odgojnih ustanova iz perspektive mladih
Zaštitni čimbenici za sprječavanje bjegova iz odgojnih ustanova iz perspektive mladih
Maja Kovačićek
Na temelju dostupnih izvješća i statistika od strane Ministarstva unutarnjih poslova te Pravobraniteljice za djecu, fenomen pojave bjegova mladih iz odgojne ustanove je zadnjih nekoliko godina u porastu. Navedeni fenomen predstavlja opasnost za mladu osobu koja se tijekom bijega izlaže mnogim rizicima te joj je onemogućeno pružanje tretmanskih intervencija, no isto tako predstavlja i veliki društveni problem. Rezultati istraživanja (Ratkajec Gašević, Zalović, Maurović, 2017)...
Znanja i iskustva edukacijskih rehabilitatora u primjeni asistivne tehnologije
Znanja i iskustva edukacijskih rehabilitatora u primjeni asistivne tehnologije
Ana Pongrac
Asistivna tehnologija predstavlja bilo koji proizvod, dio opreme ili sustav koji se koristi u svrhu povećanja, održavanja ili poboljšavanja funkcionalnih sposobnosti osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Obuhvaća širok spektar različitih uređaja i usluga koji se primjenjuju kako bi poboljšale i olakšale suočavanje osoba s invaliditetom s teškoćama s kojima se susreću pri izvođenju aktivnosti svakodnevnog života. Cilj istraživanja bio je ispitati iskustva i...
Znanje i stigma odgojitelja o poremećaju iz spektra autizma
Znanje i stigma odgojitelja o poremećaju iz spektra autizma
Zrinka Lovrinčević
Danas se djeca s poremećajem iz spektra autizma nerijetko uključuju u redovne odgojne-obrazovne ustanove, stoga je važno stvoriti optimalne uvjete za provođenje inkluzivne prakse. Stavovi odgojitelja i njihov osjećaj spremnosti za rad glavne su odrednice uspješne inkluzije. Odgojitelj koji je spreman i osposobljen za rad s djecom s poremećajem iz spektra autizma omogućava istoj prikladno zadovoljavanje njihovih potreba, učenje socijalnih i komunikacijskih vještina i povećava...
Znanje o disleksiji kod profesora hrvatskog jezika u srednjim školama
Znanje o disleksiji kod profesora hrvatskog jezika u srednjim školama
Antonella Zec
Problematika specifičnih poremećaja učenja, premda vrlo prisutna unutar osnovnih i srednjih škola, nije dovoljno prepoznata, a znanje koje nastavno osoblje ima o specifičnim poremećajima učenja nije dostatno. Cilj je ovog diplomskog rada utvrditi kakvo je znanje o disleksiji kod profesora hrvatskog jezika u srednjim školama. Svrha je rada bila uvidjeti postoje li razlike u znanju o disleksiji između profesora koji imaju manje od 10 godina radnog iskustva i onih koji ga imaju 10 i...
Znanstvena utemeljenost uporabe potpomognute komunikacije u ranoj intervenciji u djetinjstvu
Znanstvena utemeljenost uporabe potpomognute komunikacije u ranoj intervenciji u djetinjstvu
Valentina Ergović
Prema Američkoj udruzi za govor, jezik i sluh (ASHA) potpomognuta komunikacija predstavlja različite načine komuniciranja koji mogu nadomjestili ili nadoknaditi narušene obrasce komunikacije u osoba s privremenim ili trajnim ograničenjima u ekspresivnoj komunikaciji (ASHA, 2021). Namijenjena je osobama sa složenim komunikacijskim potrebama s govornim i/ili jezičnim teškoćama uslijed razvojnih poremećaja. Nekada se smatralo kako djeca nisu dobri kandidati za implementaciju...
Značaj biografske metode "Životna knjiga" u jačanju samopouzdanja
Značaj biografske metode "Životna knjiga" u jačanju samopouzdanja
Rahela Buturić
Metoda osobne Životne knjige (Lifebook) jedna je od biografskih metoda rada koje se mogu koristiti u radu s djecom i mladima u izvanobiteljskoj skrbi te je izvorno kreirana za djecu u sustavu udomiteljstva. To je individualno izrađena knjiga koja obuhvaća djetetov život od rođenja do sadašnjeg trenutka, napisana njegovim vlastitim riječima. Iako je ova metoda naširoko primjenjivana, kvaliteta i način njene provedbe značajno se razlikuju, jer ne postoje standardi za...
Značaj likovnosti u poticanju socijalne komunikacije djece sa Down sindromom
Značaj likovnosti u poticanju socijalne komunikacije djece sa Down sindromom
Paula Medić
Down sindrom je jedan od najčešćih poremećaja koji nastaje uslijed jednog ili viška dijela kromosoma u jezgri svake stranice tijela. Ovaj sindrom je dobio ime po John Langdon Down, engleskom liječniku koji je imao svoj sanatoriji za mentalno zaostalu djecu. Sličnost k oju je primijetio kod djece nazvao je mongoloidizmom. Djeca s Down sindromom imaju umjerene do teže intelektualne teškoće te specifičan izgled. Mogu imati i brojne zdravstvene teškoće koje mogu utjecati na...
Značaj socijalne mreže adolescenata kod bježanja iz odgojnih ustanova
Značaj socijalne mreže adolescenata kod bježanja iz odgojnih ustanova
Tončica Čarija
Kvalitetna socijalna mreža potrebna je tijekom cijelog života, a posebno je važna za psihosocijalni razvoj mladih. Kvantiteta socijalne podrške manje je važna od kvalitete, a struktura socijalne podrške utječe na funkcioniranje mladih. Socijalna podrška često se promatra kao posrednik između životnih promjena i prilagodbe, a značajna je za razvoj samopoštovanja te mogući zaštitni faktor. Posebno je važna za mlade koji se nalaze u odgojnim ustanovama. Također, učestali su...
Značaj supervizije u radu edukacijskih rehabilitatora
Značaj supervizije u radu edukacijskih rehabilitatora
Nikolina Majdak
Cilj je kvantitativnog istraživanja u sklopu ovog rada dobiti uvid u značaj supervizije u radu edukacijskih rehabilitatora. Iz postavljenog cilja proizašli su problemi istraživanja: utvrditi izvore stresa kod edukacijskih rehabilitatora, utvrditi dosadašnje iskustvo i trenutnu uključenost u superviziju, utvrditi motivaciju za uključivanje u superviziju te aspekte koristi od supervizije za edukacijske rehabilitatore. Istraživanje je provedeno elektronskim putem, anketnim online...
Značenja molitve za oporavak ovisnika kroz iskustva članova zajednice Cenacolo
Značenja molitve za oporavak ovisnika kroz iskustva članova zajednice Cenacolo
Marinela Udovičić
Fenomenološko istraživanje značenja molitve za oporavak ovisnika kroz iskustva članova zajednice Cenacolo kao središnji fokus ima odnos molitve i procesa oporavka od ovisnosti. Molitva kao prvotna pojava religioznog života primjenjuje se kao pristup nekonvencionalne pomoći osobama s problemom ovisnosti, no njene učinke potrebno je podrobnije spoznati. Stoga je cilj ovoga istraživanja opisati i razviti značenja molitve u procesu oporavka od ovisnosti kroz iskustva osoba kojima u tom...
Čimbenici individualne otpornosti kao zaštita za razvoj problema u ponašanju
Čimbenici individualne otpornosti kao zaštita za razvoj problema u ponašanju
Manuela Hajdinjak
Koncept otpornosti danas je jedan od najvažnijih koncepata u suvremenim društvenim znanostima. Rezultati istraživanja koja se bave čimbenicima individualne otpornosti otvaraju mnogobrojne mogućnosti razvoja intervencija utemeljenih na dokazima. Primarni fokus ovog rada je na sintezi rezultata mnogobrojnih istraživanja, kako domaćih, tako i stranih, koja su se bavila čimbenicima individualne otpornosti s ciljem pružanja praktičnih smjernica za kreiranje preventivnih intervencija...
Čimbenici koji utječu na vizualno funkcioniranje slijepih srednjoškolaca u svakodnevnim aktivnostima
Čimbenici koji utječu na vizualno funkcioniranje slijepih srednjoškolaca u svakodnevnim aktivnostima
Lana Krušelj
Pod terminom „funkcionalni vid“ smatra se onaj vid koji osoba koristi za planiranje i izvršavanje zadataka. Taj vid iznimno je bitan za osobe koji imaju mali ostatak vida, odnosno manji od 10% jer se ranijih godina, kada nisu bili poznati stupnjevi sljepoće i slabovidnosti, smatralo kako osobe sa tako malim ostatkom vida zapravo ne mogu vidjeti i smatralo ih se slijepima. Također se smatralo kako svaki ostatak vida koji osoba ima, treba „čuvati“, a nikako koristiti ga i na taj...

Pages