diplomski rad
Primjena dramskih tehnika u radu s osobama u riziku

Martina Viduka (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovPrimjena dramskih tehnika u radu s osobama u riziku
AutorMartina Viduka
Voditelj/MentorIvana Jeđud Borić (mentor)
Sažetak rada
Kao sloţeno i integrirajuće iskustvo dramska aktivnost pomaţe djetetu u sljedećem: da izrazi i razvije svoje osjećaje, sklonosti, sposobnosti i stavove, da razvije govorne i izraţajne sposobnosti i vještine, da razvije maštu i stvaralaštvo, da razvije motoriĉke sposobnosti i “govor tijela”, da stekne i razvije društvenu svijest i njezine sastavnice: (samo)kritiĉnost, odgovornost i toleranciju, da razvije humana moralna uvjerenja, da stekne sigurnost i samopouzdanje, da razumije meĊuljudske odnose i ponašanje, da se dijete nauĉi suraĊivati, cijeniti sebe i druge jer tako stjeĉe priznanje drugih. Termin ″u riziku″ postao je osnovni termin kojim se opisuju djeca i mladi koji se nalaze u nepovoljnim ţivotnim okolnostima koje prijete njihovom pozitivnom razvoju i uspješnoj prilagodbi u društvu u kojem ţive. Drugim rijeĉima, termin ″u riziku″ koristi se kako bi se opisala djeca i mladi koji doţivljavaju velik broj poteškoća ĉiji ishod su nerijetko daljnja riziĉna ponašanja npr. siromaštvu, zlostavljanje, smrt roditelja, školski neuspjeh, maloljetniĉke trudnoće, delinkvencija i sl. Cilj ovog rada je najprije prikazati dramski odgoj, tehnike i specifiĉne dramske forme u njihovim osnovama kako bi se istaknuo njihov odgojni i tretmanski potencijal te uĉinci na populaciju u riziku. U radu se prikazuju i neka iskustva iz primjene dramskih tehnika domaćih struĉnjaka i njihova perspektiva u pogledu na ovu vrstu rada s djecom i mladima. Kljuĉna saznanja temeljena na intervjuima govore o vaţnosti voditelja, dobroj pripremi, spremnosti na improvizaciju i fleksibilnost. Sugovornice svjedoĉe brojnim dobitima za populaciju u riziku kao što su rast samopouzdanja i samopoštovanja, bolja koncentracija, usvajanje znanja i vještina na neformalan naĉin i dobiti na planu osvještavanja i razumijevanja vlastitih i tuĊih osjećaja što konaĉno rezultira boljim razumijevanjem okoline.
Ključne riječiodgojna drama dramske tehnike procesna drama forum kazalište psihodrama
Naslov na drugom jeziku (engleski)Using drama techniques in work with people in risk
Povjerenstvo za obranuIvana Jeđud Borić (predsjednik povjerenstva)
Damir Miholić (član povjerenstva)
Gabrijela Ratkajec Gašević (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaSocijalna pedagogija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra socijalne pedagogije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. paed. soc.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-26
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
As complex and integrating experience dramatic activity helps the child in the following: to express and develop their feelings, preferences, skills and opinions, to develop vocal and expressive abilities and skills, to develop imagination and creativity, to develop motor skills and "body language", to acquire and develop social awareness and its components: (self) criticism, responsibility and tolerance, to develop the human moral values, to gain security and confidence to understand interpersonal relationships and behavior, the child learns to cooperate, respect themselves and others because by that it acquires recognition of others. The term "at risk" became a basic term used to describe children and youth who are in difficult life circumstances that threaten their positive development and successful adaptation in the society in which they live. In other words, the term "at risk" is used to describe children and young people who experience a number of difficulties which are often the outcome of further risk behaviors eg. poverty, abuse, death of parents, failure in school, teen pregnancy, delinquency and so on. The aim of this study is first to show Drama Education, techniques and specific dramatic forms with their basic characteristics and to underline their educational and treatment potential and effects on the population at risk. The paper presents some experiences from the application of drama techniques of local experts and their perspectives with regard to this kind of work with children and youth. Key findings based on interviews speak about the importance of a leader, a good preparation, readiness for improvisation and flexibility. Interviewees witnessed numerous benefits for the population at risk such as the growth of self-confidence and self-esteem, better concentration, acquiring knowledge and skills in an informal way and benefits regarding raise of awareness and understanding of their own and others' feelings ultimately resulting in a better understanding of the environment.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)drama techniques process drama forum theater psychodrama
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:074632
PohranioIvanka Šarić