diplomski rad
Perspektiva korisnika o učinkovitosti programa Pomagači u obitelji

Jasenka Kuburaš (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovPerspektiva korisnika o učinkovitosti programa Pomagači u obitelji
AutorJasenka Kuburaš
Voditelj/MentorNivex Koller-Trbović (mentor)
Sažetak rada
U ovom su radu predstavljeni rezultati istraživanja perspektive korisnika o učinkovitosti programa Pomagači u okružju obitelji. Program je u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb provela udruga Ambidekster klub u sklopu projekta Zajedno možemo više – pojedinac u fokusu. Namijenjen je osnaživanju obitelji s djecom koje se susreću s intenzivnijim rizikom u odgoju i obiteljskom funkcioniranju. Cilj istraživanja je ispitati očekivanja i doživljaj programa od strane korisnika, eventualne dobiti, slabosti te preporuke za njegovo poboljšanje. Svrha istraživanja je evaluacija programa te osmišljavanje smjernica za poboljšanje postojećeg i kreiranje novih programa koji su namijenjeni obiteljima. U navedenom je programu sudjelovalo 22 obitelji, a s njih 20 su provedeni polustrukturirani (grupni i individualni) intervjui. Podaci dobiveni intervjuima su obrađeni kvalitativnom tematskom analizom. Teme koje su proizašle iz kvalitativne analize su: razlozi uključivanja obitelji u program, očekivanja od programa, pozitivan i negativan doživljaj programa, slabosti programa te prijedlozi za njegovo poboljšanje. U odnosu na temu razlog uključivanja obitelji u program moguće je zaključiti da je riječ o multiproblemskim obiteljima koje su bile ciljane programom. U odnosu na temu očekivanja od programa prisutan je kontinnum od niskih do visokih očekivanja, a većinom su u vezi s prethodnim iskustvima sa stručnjacima. Pozitivnom doživljaju programa doprinose vrlo jasna obilježja i elementi učinkovitih programa: kompetentni i zainteresirani stručnjaci, uvažavanje korisnika, dostupnost stručnjaka, jasna struktura i primjereni sadržaji i metode rada, orijentacija na potrebe korisnika te korisnost programa za sudionike. Negativan doživljaj programa se pojavljuje kao izdvojena perspektiva kroz neispunjena očekivanja i nezadovoljstvo učincima programa. Sudionici kao slabost programa prepoznaju neuključivanje svih, posebno rizičnih članova obitelji te prekratko trajanje programa. Gotovo svi sudionici nezadovoljstvo trajanjem i intenzitetom programa povezuju sa strahom od vlastite nekompetentnosti i povratka problema. Iz toga proizlaze prijedlozi za poboljšanje u obliku duljeg trajanja programa te uključivanja osoba iz šire socijalne mreže. Analizom podataka istraživačica prepoznaje potrebu bolje informiranosti budućih sudionika oko programa, ali i više participativnog rada s obiteljima u cilju boljeg razumijevanja programa i vlastite uloge u njemu.
Ključne riječiperspektiva korisnika učinkovitost programa Pomagači u okružju obitelji
Naslov na drugom jeziku (engleski)Beneficiaries perspective on effectivness of program Helpers in the Family
Povjerenstvo za obranuNivex Koller-Trbović (predsjednik povjerenstva)
Antonija Žižak (član povjerenstva)
Ivana Maurović (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaSocijalna pedagogija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra socijalne pedagogije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. paed. soc.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-20
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
This paper presents the results of the research beneficiaries perspective on the effectiveness of the program Helpers in the family. The program was conducted by Ambidekster club in collaboration with the Social care centre within the project Together we can do more - individual in focus. It is intended for the strengthening of families with children who are faced with intense risk in upbringing and family functioning. The goal of the research is to examine expectations, potential gains, weaknesses of the program and recommendations for its improvement. The purpose of the research is to evaluate the program, create guidelines to improve existing and create new programs for families. This program included 22 families, and with 20 families were conducted semi-structured (group and individual) interviews. Data obtained through interviews were analyzed with qualitative thematic analysis. Themes that emerged from the qualitative analysis are: reasons for inclusion families in the program, the expectations of the program, both positive and negative experience of the program, the weaknesses of the program and proposals for its improvement. In relation to the theme reasons for inclusion families in the program it is possible to conclude that multi - problem families were targeted with this program. In relation to the topic of the expectations of the program there is a continuum from low to high expectations, mostly related to previous experiences with experts. The positive experience of the program contribute to very clear characteristics and elements of effective programs such as competent and interested experts, availability of experts, clear structure and appropriate methods, focus on users needs and utility of the program for participants. The negative experience of the program appears as an isolated perspective through unfulfilled expectations and dissatisfaction with the effects of the program. As a weakness of the program participants recognize the non-inclusion of all, particularly the risky family members and the short duration of the program. Almost all participants dissatisfaction with duration and intensity of the program associate with the fear of their own incompetence and return of the problems. The resulting proposals for improvement are extended duration of the program and the inclusion of people from the wider social network. Analysing data researcher recognizes the need for better informing future participants about the program, but also more participatory work with families in order to better understanding the program and their own role in it.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)beneficiaries perspective effectiveness of program Helpers in the family
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:562941
PohranioIvanka Šarić