diplomski rad
Logoped kao stručnjak u domeni forenzične akustike i fonetike

Lea Ivančić-Žic (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovLogoped kao stručnjak u domeni forenzične akustike i fonetike
AutorLea Ivančić-Žic
Voditelj/MentorMladen Hedjever (mentor)
Sažetak rada
Razni oblici kriminala danas prate ubrzan tehnološki razvoj te se sve više zločina počinjava putem telefona, mobilnih uređaja, tekstualnih poruka ili elektroničke pošte. Uslijed toga razvijaju se i novi načini istrage i obrade inkriminirajućih sadržaja koji zahtijevaju stručnost i znanje u području govora, glasa i lingvističkih sadržaja koji spadaju u široko područje audioforenzike. Jedan od izbornih kolegija pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu je Forenzična akustika i fonetika koji se izvodi na studijskom smjeru Logopedija. Tim kolegijem se uvodi u problematiku istoimenog područja znanosti koje je u Republici Hrvatskoj slabo pokriveno stučnim kadrom iz područja logopedske struke. Cilj ovog rada je pobliže predstaviti područje forenzične akustike i fonetike te istražiti i istaknuti jake strane logopeda kao stručnjaka koji specifičnim znanjima iz domene svoje struke može doprinijeti u rješavanju kriminalističkih slučajeva kroz vještačenja u ovom području znanosti. Budući da je riječ o preglednom istraživačkom radu, kroz rad će se dati uvod u vidu definiranja samog područja forenzične akustike i fonetike, određenja logopeda kao stručnjaka, potom slijedi opis standarda akustičke analize glasa i govora, pregled dostupnih i najčešće korištenih programa za akustičku obradu glasa, te prikaz konkretnih istraživanja u područjima oštećenja sluha, poremećaja tečnosti, poremećaja glasa, poremećaja iz autističnog spektra i jezično-govornih poremećaja uslijed traumatskog oštećenja mozga ili moždanog udara (afazija) uz isticanje logopeda kao stručnjaka i mogućnosti većeg uključivanja logopedskog kadra zbog svojih znanja i kompetencija u radu s navedenim populacijama prilikom obrade akustičkog materijala u vještačenjima te pri uzimanju iskaza za potrebe sudskih vještačenja.
Ključne riječiForenzična akustika i fonetika logoped jezično-govorni poremećaji programi za akustičku obradu akustička analiza glasa i govora
Naslov na drugom jeziku (engleski)Speech pathologist as a consultant in forensic acoustics
Povjerenstvo za obranuMladen Hedjever (predsjednik povjerenstva)
Emica Farago (član povjerenstva)
Ana Bonetti (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaLogopedija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra logopedije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. logoped.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-20
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Various forms of crime today are following rapid technological developments and there is increasing number of crimes commited via phone, mobile phone, text message or e-mail. As a result, new methods of investigation and treatment of incriminating contents are developing that require expertise and knowledge in the field of speech, voice and linguistic content that fall within the broad area audio-forensics. One of the elective courses in Special Education and Rehabilitation Sciences is Forensic acoustics and phonetics on a study direction of Speech Language Therapy. This course is introducing the issue of the eponymous area of science that is poorly covered with staff in the field of speech therapy profession in Croatia. The aim of this paper is to present in detail the area of forensic acoustics and fonetics, explore and highlight the strengths of speech therapists as experts whose specific knowledge in the domain of their profession can contribute to solving criminal cases through the expertise in this field of science. Since this is a review of the research work, the work will be given an introduction as defining the areas of forensic acoustics and phonetics, speech therapy determinations as experts, followed by description of standards in voice and speech acoustic analysis, an overview of available and commonly used software for acoustical voice processing, and display of specific research in the areas of hearing impairment, fluency disorders, voice disorders, autism spectrum disorders and language and speech disorders caused by traumatic brain injury or stroke (aphasia) with an emphasis on speech therapy as well as experts and the possibility of greater involvement of speech pathology staff for their knowledge and competence in working with these populations in the processing of acoustic materials and taking statements for court purposes.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Forensic acoustics and phonetics speech language pathologist language and speech disorders programs for acoustic analysis speech and voice acoustic analysis
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:959932
PohranioIvanka Šarić