diplomski rad
Osnaživanje obitelji i djeteta s razvojnom dispraksijom

Ivana Škarica (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovOsnaživanje obitelji i djeteta s razvojnom dispraksijom
AutorIvana Škarica
Voditelj/MentorInes Joković-Oreb (mentor)
Sažetak rada
Razvojna dispraksija je neurološki uvjetovan poremećaj koji se očituje teškoćama motoričkog planiranja, a prisutna je od rođenja. To je teškoća ili nezrelost u organiziranju pokreta koji dovode do ispada na planu jezika, percepcije i mišljenja. Dispraksija zahvaća: ideju-stvaranje plana za postizanje svrsishodnih pokreta, motoričko planiranje- planiranje akcije potrebne za ostvarivanjem prvotnoga plana i izvedbu- izvođenje planiranog pokreta. U početku se najviše poteškoća očituje u motorici i percepciji, a zatim u komunikaciji te socijalnom i emocionalnom životu. Cilj ovog istraživanja je koncipiranje instrumenta procjene koristeći varijable iz već postojećih standardiziranih testova, izrada, provedba i evaluacija edukacijsko-rehabilitacijskog programa za obitelj i dijete s razvojnom dispraksijom, te izrada obiteljske mape. Edukacijsko-rehabilitacijski program se provodio u obitelji djeteta kronološke dobi četiri godine, dva puta tjedno u vremenskom razdoblju od rujna 2015. do svibnja 2016. godine, a bio je usmjeren na dijete i obitelj. Osnaživanje roditeljskog samopouzdanja i kompetencija kroz procese edukacije i savjetovanja jedan je od načina na koji se djetetova dobrobit ostvaruje uključivanjem i drugih, njemu bitnih osoba. U svrhu procjene i evaluacije konstruiran je instrument procjene po uzoru na već postojeće standardizirane varijable iz iz Opće defektološke dijagnostike (Povše Ivkić i Govedarica, 2000) i Hawaii profila ranog učenja (Furuno i sur., 2005). Kao metoda obrade primjenjena je modifikacija algoritma INDIF, koja služi za komponentnu analizu stanja ispitanika opisanog nad skupinom varijabli registriranih kroz određeni vremenski period. Rezultati varijabli opis hoda, procjena održavanja ravnoteže pri hodu i stajanju, procjena vizuomotorne kontrole te skale za procjene imitacije jednostavnih pokreta kvalitativno su opisani. Rezultati ovog istraživanja samo potvrđuju kako je potreba za ranim prepoznavanjem i dijagnosticiranjem razvojne dispraksije od izuzetne važnosti kako za dijete tako i za obitelj. Optimalni razvojni ishod djeteta s dispraksijom se može postići što ranijim uključivanjem u rehabilitacijske tretmane.
Ključne riječiRazvojna dispraksija obitelj edukacijsko-rehabilitacijski program osnaživanje
Naslov na drugom jeziku (engleski)Empowering familie and children with developmental dyspraxia
Povjerenstvo za obranuInes Joković-Oreb (predsjednik povjerenstva)
Ante Bilić-Prcić (član povjerenstva)
Natalija Lisak (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaEdukacijska rehabilitacija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra edukacijske rehabilitacije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. rehab. educ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-28
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Developmental dyspraxia is a neurological disorder which manifests in motor planning difficulties and it is present since birth. This is a difficulty or immaturity in organizing movements that lead to language, perception and thought failure. Dyspraxia involves: an idea – the inception of a plan for achieving meaningful movement, motor planning- the planning of actions necessary for the achievement of the initial plan and the implementation of the same and the execution of the planned movement. Initially, the most evident difficulties are poor motor skills and perception followed by difficulties in communication and afterwards difficulties in the person’s social and emotional life. The aim of this research is the design of an instrument for the evaluation of developmental dyspraxia using variables from existing standardized tests, the preparation, implementation and evaluation of educational rehabilitation programs for families and children with developmental dyspraxia as well as making family maps. The educational rehabilitation program was implemented in the 4 year old child's family, twice a week in the period from September 2015 to May 2016, and was focused on the child and family. Empowering parental confidence and competence through a process of education and counseling is one way in which the child's well-being is being achieved by involving others whom the child considers very important. For the purpose of assessment and evaluation an assessment tool is designed, modeled on existing standardized variables from General special education diagnostics (Povše Ivkić i Govedarica, 2000) and the Hawaii profile of early learning (Furuno i sur., 2005). The modification of the INDIF algorithm was applied as a method of analysis, which is used for the component analysis of the respondent’s current state described through a group of variables registered through a certain period of time. The results of the variables, the description of the walk, the assessment of maintaining balance when walking and standing, the assessment of visual and motor control and the scale for the assessments of the imitation of simple movements are qualitatively described. The results of this study clearly show that the need for early detection and diagnosis of developmental dyspraxia is of great importance both for the child and for the family. The optimal developmental outcome for children with dyspraxia can be achieved by early involvement in rehabilitation treatments.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Developmental dyspraxia family educational and rehabilitation programs empowerment
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:607670
PohranioIvanka Šarić