diplomski rad
Primjena glazbe u tretmanu disleksije

Ivana Šenk (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovPrimjena glazbe u tretmanu disleksije
AutorIvana Šenk
Voditelj/MentorMirjana Lenček (mentor)
Sažetak rada
Glazba je prisutna u čovjekovom svakodnevnom životu, a glazbena poduka može se koristiti u obrazovne svrhe te kao intervencijski postupak kod različitih teškoća. S obzirom da glazba i jezik dijele određene neuralne izvore, moguće je zaključiti da postoji temelj za primjenu glazbe u tretmanu teškoća vezanih uz jezičnu obradu i jezične djelatnosti. Disleksija, kao jezično utemeljena, je specifična teškoća učenja neurloškog podrijetla, obilježena teškoćama u točnom i/ili tečnom prepoznavanju riječi, spellingu i dekodiranju, često s pridruženim teškoćama u razumijevanju pročitanog, usmjeravanju i dijeljenju pažnje te niskim samopoštovanjem. Cilj ovog rada je pregled dosadašnjih spoznaja u području utjecaja glazbe na različite aspekte čovjekova funkcioniranja te opis programa primjenjivih u radu s djecom s disleksijom i njihovih učinaka u kontekstu tretmana disleksije. Obuhvatit će se mnogobrojna istraživanja u području povezanosti glazbene i govorno-jezične obrade, utjecaja glazbe na moždane strukture te dobrobiti glazbene poduke i glazbenih intervencija u području neglazbenih vještina. Prikazat će se programi glazbene obuke koji su poslužili kao temelj mnogih programa glazbenih intervencija, kao i programi glazbenih intervencija posebno osmišljeni za djecu s disleksijom. Ukratko će se opisati prilagodbe koje trebaju biti primijenjene u radu s djecom s disleksijom u području glazbene poduke. Glazbena poduka uzrokuje strukturalne i funkcionalne promjene u moždanoj organizaciji te ima pozitivan utjecaj na niz neglazbenih vještina, i to upravo onih s kojima osobe s disleksijom imaju poteškoće. Uz to, djeca vole glazbu i uživaju u glazbenom izvođenju, stoga glazbena poduka, kao objedinjujuće intervencijsko sredstvo, može biti idealan intervencijski alat za tretman disleksije. Različiti programi glazbene poduke zahtijevaju osobiti pristup. Ritmičke igre i igre s pjevanjem pokazale su se kao zajednički elementi većine programa glazbenih intervencija, u kojima se uglavnom poštuju principi multisenzoričkog učenja, grupnih ciljno usmjerenih aktivnosti, stupnjevanog razvoja vještina i redovitih ponavljanja. Rad nastoji potaknuti stručnjake, prije svega logopede, na ugrađivanje glazbenih elemenata u tretmanske postupke kod disleksije, vrjednovanje učinkovitosti istih te osmišljavanje konkretnih programa glazbenih intervencija za tretman disleksije u Hrvatskoj.
Ključne riječidisleksija glazba glazbene intervencije programi glazbene obuke
Naslov na drugom jeziku (engleski)Applying music in dyslexia treatment
Povjerenstvo za obranuMirjana Lenček (predsjednik povjerenstva)
Draženka Blaži (član povjerenstva)
Jasmina Ivšac Pavliša (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaLogopedija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra logopedije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. logoped.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-07
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Music is present in a person's everyday life. Music training can be used for educational purposes and as an intervetion process. Music and language share certain neural sources and therefore it is possible to conclude that there is a basis for the use of music in the treatment of difficulties associated with language processing and language activities. Dyslexia is a language based specific learning difficulty that is neurobiological in origin, characterized by difficulties with accurate and/or fluent word recognition, poor spelling and decoding abilities. It is frequently associated with the difficulties in reading comprehension, focusing and sharing attention and low self-esteem. The aim of this paper is to review the current knowledge in the area of influence of music on various aspects of human functioning and to describe the programs applicable in working with children with dyslexia as well as their effects in the context of the treatment of dyslexia. Here will be included numerous studies of connection between music and speech and language processing, influence of music on the brain structures and benefits of music training and musical interventions on non-musical skills. Music training programs that served as basis for many music programs will be shown, as well as intervention music programs specifically designed for children with dyslexia. Adjustments that need to be applied in working with children with dyslexia in the field of music lessons will be briefly described. Music training causes structural and functional changes in brain organization and has a positive impact on a range of non-musical skills, which include the ones that children with dyslexia have difficulties with. In addition, children love music and enjoy the musical performance, so music training, as unifying intervention means, can be an ideal tool for the treatment of dyslexia. Different programs of music training require a special approach. Rhythmic games and singing proved to be most common elements of the programs of musical interventions, which generally follow the principles of multisensory learning, group target-oriented activities, staged skill development and regular repetition. The paper seeks to encourage professionals, primarily speech and language pathologists, to incorporate musical elements in treatment of dyslexia, evaluate their effectiveness and to develop concrete programs of music interventions for treatment of dyslexia in Croatia.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)dyslexia music musical interventions music training programs
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:083596
PohranioIvanka Šarić