diplomski rad
Individualizacija postupaka i prilagodba programa iz perspektive srednjoškolaca

Andreja Mustak (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovIndividualizacija postupaka i prilagodba programa iz perspektive srednjoškolaca
AutorAndreja Mustak
Voditelj/MentorZrinjka Stančić (mentor)
Sažetak rada
Saţetak rada: Djeca i mladi s teškoćama u razvoju moraju biti u središtu djelovanja koje je usmjereno na izgraĊivanje inkluzivnih društava, ne samo kao korisnici, već kao nositelji promjene (Unicef,2013). Danas se sve više istiĉe vaţnost percepcije uĉenika o zadovoljstvu školovanjem i sustavom potpore, ali i pravo na sudjelovanje u odlukama koje se tiĉu njihovih individualiziranih odgojno obrazovnih programa.Uĉenici trebaju imati glavni glas u opisivanju svog svijeta uĉenja jer imaju jedinstveno znanje o vlastitim potrebama i stavove o tome kakav oblik pomoći bi im bio potreban, meĊutim participacija uĉenika je i dalje ograniĉena. Cilj ovog istraţivanja je dobiti uvid u perspektivu uĉenika s teškoćama u razvoju o informiranosti o njihovim pravima tijekom obrazovanja te oĉekivanjima i iskustvima sustavom potpore putem prilagoĊenih programa i /ili individualiziranih postupaka i podrškom nastavi. Sudionici istraţivanja bili su uĉenice trećeg razreda srednje Upravne škole u Zagrebu koji se školuju po individualiziranim odgojno obrazovnim programima (IOOP, prilagodba sadrţaja, individualizacija postupaka). Sudjelovalo je 5 uĉenika. Za prikupljanje podataka koristio se fokus grupni polustrukturirani intervju, a podaci su obraĊeni kvalitativno i kvantitativno. Rezultati su pokazali kako su uĉenici informirani i upoznati s pravima djece s teškoćama u razvoju uglavnom na podruĉju prilagodbi u nastavi i na ispitima, kako uglavnom raspoznaju i razlikuju programe po kojima se školuju tekako imaju iskustvo podrške sustavom potpore u nastavi (nastavnici, vršnjaci)i iskustvo podrške s drugim struĉnjacima u školi, ali i oĉekivanja za budućnost kako bi im školovanje bilo uspješnije. No, s obzirom na vrlo mali broj ispitanika potrebna su daljnja istraţivanja koja će paţljivije ispitati informianost uĉenika o programima školovanja te njihovu socijalnu i akademsku podršku u školi.
Ključne riječiučenici s teškoćama Individualizirani odgojno obrazovni programi strukovno obrazovanje
Naslov na drugom jeziku (engleski)Individualization and Adjustment of Secondary School Programme from Student Perspective
Povjerenstvo za obranuZrinjka Stančić (predsjednik povjerenstva)
Ljiljana Pintarić Mlinar (član povjerenstva)
Natalija Lisak (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaEdukacijska rehabilitacija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra edukacijske rehabilitacije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. rehab. educ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-14
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Children and young people with disabilities must be at the center of action which is aimed at building inclusive societies, not only as users, but as holders of change (UNICEF, 2013).There is a growing perception of the importance of student satisfaction education and support system, but also the right to participate in decisions concerning their individualized educational programs. Students should have a major voice in describing their world of learning because they have unique knowledge of their own needs and opinions about what kind of help would have been required, but students' participation is still limited.The aim of this research is to gain insight into the perspective of students with disabilities about the awareness of their rights during the education and the expectations and experiences of the system of support through customized programs and/or individualized processes and support in classroom.Study participants were students of the third year of high school of Zagreb who are educated by individualized educational educational programs (IEP, adaptation of content, individualization processes).The study included five students. Focus group semi-structured interview was used for collection data and the data were analyzed qualitatively and quantitatively. The results showed that students are informed and aware of the rights of children with disabilities mainly in adjusting teaching and exams, they recognize and distinguish the programs after which they are educated to and have the experience of support system of support in teaching (teachers, peers) and support experience with other professionals in the school, as well as expectations for the future in order to be successful schooling.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)students with disabilities Individualized education program (IEP) vocational education
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:419043
PohranioIvanka Šarić