master's thesis
Opinion of parents of children with hearing impairment about support received during early intervention

Petra Mihaljević (2016)
University of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
Metadata
TitleMišljenje roditelja djece s oštećenjem sluha o podršci dobivenoj tijekom rane intervencije
AuthorPetra Mihaljević
Mentor(s)Luka Bonetti (thesis advisor)
Abstract
Oštećenje sluha je djelomična ili potpuna nemogućnost slušanja te je jedno od najučestalijih senzoričkih poremećaja. Oštećenje sluha u ranoj dobi utječe na razvoj komunikacije i jezika te na kognitivni i socio-emocionalni razvoj. Da bi negativan utjecaj oštećenja sluha bio minimaliziran, ključna je rana detekcija, identifikacija te (re)habilitacija. Dijete se uključuje u program rane intervencije, koji podrazumijeva širok i raznolik spektar aktivnosti i postupaka koji su namijenjeni podršci ranom dječjem razvoju naziva rana intervencija. Ona uključuje pružanje podrške djeci, njihovim roditeljima, drugim članovima obitelji te informiranje, (re)habilitaciju i savjetovanje. Cilj ovog rada je stjecanje uvida u percepciju roditelja djece s oštećenjem sluha o pruženoj ranoj intervenciji sa svrhom uviđanja zadovoljstva roditelja pruženom intervencijom te komponenata rane intervencije koje roditelji prepoznaju kao značajne za njihov osjećaj dobrobiti i za napredak njihovog djeteta. Za potrebe istraživanja na Odsjeku za oštećenja sluha Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kreiran je upitnik namijenjen ispitivanju načina provođenja rane intervencije za djecu s oštećenjem sluha u Hrvatskoj. Sastojao se od 36 čestica, s pitanjima zatvorenog i otvorenog tipa te se ispunjavao anonimno, u trajanju od oko 20 minuta. U istraživanju je sudjelovalo 20 obitelji – 12 majki i 8 očeva djece s oštećenjem sluha koji su uključeni su u ranu intervenciju na području Zagreba i Splita radi oštećenja sluha koje je njihovom djetetu ustanovljeno unutar prvih sedam godina života. Uz nekoliko nalaza koji ukazuju da ima puno prostora za unapređenje rane intervencije za djecu s oštećenjem sluha u Hrvatskoj, treba istaknuti da je ukupno zadovoljstvo roditelja pruženim uslugama i podrškom osrednje, da je roditeljsko mišljenje o utjecaju intervencije na postignuća njihova djeteta u predškolskom razdoblju relativno visoko, da roditelji smatraju da intervencija pridonosi pozitivnim emocijama u njihovoj obitelji i osjećaju dobrobiti za dijete, kao i da je stupanj potpore njihovoj djeci u odgoju i obrazovanju prema roditeljskom iskustvu visok.
Keywordshearing imapirment early intervention questionnaire parental opinion
Parallel title (English)Opinion of parents of children with hearing impairment about support received during early intervention
Committee MembersLuka Bonetti (committee chairperson)
Mirjana Lenček (committee member)
Iva Hrastinski (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeSpeech and Language Pathology
Academic title abbreviationmag. logoped.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-15
Parallel abstract (English)
Hearing impairment means a partial or complete inability to listen and it is one of the most common sensory disorders. Hearing impairment at an early age affects development of communication and language and also socio-emotional and cognitive development of the children. For the negative impact of hearing impairment to be minimized, the key is early detection, identification and (re)habilitation. The child is involved in the early intervention program that includes a wide and varied range of activities and procedures that are intended to support early child development. It includes support, information, rehabilitation and counseling to children, their parents and other family members. Foreign literature shows plenty of research on the experiences of parents of children with disabilities and specifically impaired hearing about experiences with early intervention. In Croatia there are only a few researches about opinion of parents of children with disabilities about their experiences with the early intervention generally, and none with parents of the children with hearing impairment. The purpose of this work is to gain insight into the perception of parents of children with hearing impairment of the offered early intervention for the purposes of noting its satisfaction with the provided parental intervention and the components of early intervention that parents recognize as important to their sense of well-being and the progress of their child. For the purposes of research in the Department of hearing impairment Education and Rehabilitation of the University of Zagreb created a questionnaire designed to study the ways of implementing early intervention for children with hearing impairment in Croatia. It consisted of 36 particles, with closed and oped-ended questions and was conducted anonymously, for about 20 minutes The study included 20 families - 12 mothers and 8 fathers of children with hearing impairments involved in early intervention in Zagreb and Split do to damage to hearing that was deteced for their child within the first seven years of their life. With a few findings that indicate that there is a lot of space for improvement of early intervention for children with hearing impairment in Croatia, it should be noted that the total parental satisfaction with service delivery and support moderate, that the parents' opinion about the impact of the intervention on the achievements of their child in pre-school period is relatively high, that parents consider that the intervention contributes to positive emotions in their family and the well-being of the child, and also that the level of educatinal support for their children is high.
Parallel keywords (Croatian)oštećenje sluha rana intervencija upitnik mišljenje roditelja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:335701
CommitterIvanka Šarić