master's thesis
Influence of dance movement therapy on quality of life in persons with intelectual disabilities

Mira Aranđelović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Metadata
TitleUtjecaj terapije pokretom i plesom na kvalitetu života osoba s intelektulanim teškoćama
AuthorMira Aranđelović
Mentor(s)Renata Martinec (thesis advisor)
Daniela Bratković (thesis advisor)
Abstract
Terapija pokretom i plesom se definira kao primjena pokreta i plesa u kreativnom procesu s ciljem poticanja emotivne, kognitivne, socijalne i tjelesne integracije pojedinca. Njena primjena može biti korisna u problemskom području poremećaja slike tijela, ili u uvjetima kada određena tjelesna, intelektualna ili osjetilna ograničenja inhibiraju realizaciju emocionalnih ili socijalnih potreba. S obzirom da djeluje na poboljšanje funkcionalnih sposobnosti, stjecanje novih uvida o vlastitom emocionalnom doživljaju, potrebama, ciljevima i strategijama, te na poticanje socijalnih interakcija ova terapija može doprinijeti subjektivnoj, emocionalnoj, duhovnoj i psihosocijalnoj dobrobiti, odnosno posredno poboljšanju kvalitete života u osobe. Postoje različite interpretacije, određenja i opisi pojma kvalitete življenja. Radi se o složenom konceptu koji uključuje fizičko zdravlje, psihološko stanje osobe, stupanj samostalnosti, socijalne odnose, osobna uvjerenja i odnos prema bitnim značajkama okoline. Kvaliteta življenja osoba s intelektualnim teškoćama u osnovi je određena istim ili vrlo sličnim indikatorima kao i u tipične populacije. Terapija pokretom i plesom može utjecati na nekoliko ključnih indikatora kvalitete življenja kod osoba s intelektualnim teškoćama, prije svega to se odnosi na indikator bivstva, jer pridonosi fizičkoj dobrobiti, koja obuhvaća zdravlje, pokretljivost i sigurnost. Zatim pridonosi emocionalnoj i duhovnoj dobrobiti koja objedinjuje čuvstveno i mentalno stanje, ispunjenost, stres, samopoštovanje i samopouzdanje te socijalnu dobrobit koja uključuje interpersonalne odnose. U tom smislu definiran je cilj ovog rada koji se odnosio na pregled dosadašnjih spoznaja o utjecaju terapije pokretom i plesom na kvalitetu života osoba s intelektualnim teškoćama. Također je obuhvaćen prikaz nekih specifičnih pristupa u kreiranju terapijskih programa, kao i opis mogućih načina evaluacije učinka terapije pokretom i plesom na motoričke vještine, kvalitetu dinamike pokreta, emocionalni status, interpersonalnu komunikaciju i grupnu koheziju. Iako rezultati znanstvenih istraživanja i dosadašnje praktične primjene terapije pokretom i plesom ukazuju na pozitivne učinke u području psihomotornog i socijalnog funkcioniranja u osoba s intelektualnim teškoćama, također je naglašena potreba provođenja daljnjih istraživanja usmjerenih na razradu terapijskih programa s obzirom na različite grupe korisnika, te na razradu sustavne evaluacije s posebnim osvrtom na definiranje instrumentarija i parametara procjene. Na taj bi se način pozitivno utjecalo na perspektivu buduće primjene terapije pokretom i plesom kao standardne terapijske metode u osoba s intelektualnim, ali i drugim osjetilnim ili razvojnim teškoćama.
Keywordspersons with intellectual disabilities quality of life movement and dance therapy
Parallel title (English)Influence of dance movement therapy on quality of life in persons with intelectual disabilities
Committee MembersRenata Martinec (committee chairperson)
Daniela Bratković (committee member)
Damir Miholić (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEducational Rehabilitation
Academic title abbreviationmag. rehab. educ.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-08
Parallel abstract (English)
Dance movement therapy (DMT) is defined as the using of movement and dance in the creative process with the aim of encouraging the emotional, cognitive, social and physical integration of an individual. Its using can be useful in the problem area of body image disorders or in conditions where certain physical, intellectual or sensory limitations inhibit the realization of emotional or social needs. Since DMT could improve functional abilities, gain new insights about one's emotional experience, needs, objectives and strategies, as well as encourage social interaction, this therapy can contribute to subjective, emotional, spiritual and psychosocial well-being, and indirectly improve the quality of life of an individual. There are different interpretations, definitions and descriptions of the concept of quality of life. It is a complex concept that includes physical health, psychological state of a person, degree of independence, social relationships, personal beliefs and a person’s relationship with the essential features of the environment. The quality of life of persons with intellectual disabilities is basically determined by identical or very similar indicators as in the typical population. Movement and dance therapy can affect several key indicators of the quality of life for people with intellectual disabilities. First of all it refers to the indicator of being, because it contributes to physical well-being, which includes health, mobility and security. Next, it contributes to emotional and spiritual well-being, which combines the emotional and mental state, fulfilment, stress, self-esteem and self-confidence. Finally, there is social well-being, which includes interpersonal relations. In this sense, defined aim of this paper was related to a review of recent studies on the effect of on the quality of life of persons with intellectual disabilities. It also includes a presentation of some specific approaches in creating therapeutic programs, as well as a description of possible ways of evaluating the effect of DMT on motor skills, dynamic movements’ quality, emotional status, interpersonal communication and group cohesion. Although the results of scientific research and the practical application of DMT show positive effects in the area of psychomotor and social functioning of people with intellectual disabilities, there is a strong need to carry out further investigations focused on the development of therapeutic programs due to the different group of clients, and on the development of systematic evaluation that include specific set of instruments and assessments parameters appropriate to this population. This would facilitate a positive impact on the future prospects of using DMT as a standard therapeutic method for people with intellectual and other sensory or developmental disabilities.
Parallel keywords (Croatian)osobe s intelektualnim teškoćama kvaliteta života terapija pokretom i plesom
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:913990
CommitterIvanka Šarić