master's thesis
Comparison of perception of voice disorders between groups of teachers and preschool teachers using self-assessment questionnaires

Marina Pipek (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Metadata
TitleUsporedba percepcije poremećaja glasa između skupina učitelja i odgojitelja uz pomoć upitnika za samoprocjenu
AuthorMarina Pipek
Mentor(s)Mladen Hedjever (thesis advisor)
Ana Bonetti (thesis advisor)
Abstract
Za neke osobe glas predstavlja više od samog medija prenošenja poruka, on je njihovo glavno sredstvo za obavljanje posla. Osobe koje obavljaju takve poslove nazivamo vokalnim profesionalcima. U tu skupinu pripadaju učitelji i odgojitelji. Većina istraživača ne odvaja jasno skupine odgojitelja i učitelja već ih proučavaju kao jednu (''teachers''). Međutim, u malobrojnim istraživanjima koja odvajaju i/ili uspoređuju ove skupine odgojitelji pokazuju veće probleme s glasom od učitelja. U ovom istraživanju odgojitelji i učitelji ispitani su kao dvije odvojene i različite skupine. Cilj rada je ispitati i usporediti učestalost simptoma poremećaja glasa između skupine učitelja i odgojitelja uz pomoć upitnika za samoprocjenu glasa, verzije Voice Handicap Indexa prilagođenog za hrvatski jezik. Pokušao se steći uvid kako i koliko ove dvije skupine ispitanika percipiraju probleme svoga glasa te koja je od ove dvije skupine sklonija nastanku poremećaja glasa. Kako bi se rezultati usporedili s općom populacijom uvedena je kontrolna skupina. Postavljene su pretpostavke da će se uočiti razlike između skupine učitelja i skupine odgojitelja u rezultatima upitnika za samoprocjenu glasa (H1) te da će skupina odgojitelja pokazati veći broj pritužbi na glas (H2). Iako se pregledom rezultata skupina odgojitelja i učitelja uočava razlika, hipoteza H1 nije potvrđena statistički značajnim rezultatom. Hipoteza H2 potvrđena je izračunavanjem frekvencija odgovora za skupine odgojitelja i učitelja koje su pokazale da odgojiteljice pokazuju veći broj pritužbi na glas na dvije od tri podljestvice upitnika. Prema odgovorima iz upitnika, možemo zaključiti da kao najveći problem odgojiteljice i učitelji ističu napor koji osjećaju pri govoru te variranje, odnosno smanjenje kvalitete glasa tijekom dana, buku u prostoriji te osjećaj smanjenog intenziteta glasa pri govoru. Iako su za obje skupine problemi s kojima se susreću isti, odgojitelji uglavnom probleme osjećaju u većoj mjeri. Jedina statistički značajna razlika potvrđena je na fizičkoj varijabli između skupine odgojitelja i kontrolne skupine što potvrđuje da odgojitelji osjećaju veći broj problema od opće populacije. Iako u ovom radu prisutnost problema s glasom kod odgojitelja i učitelja nije velika kao u većini drugih prikazanih istraživanja, važno je uočiti da ipak postoji veći broj problema kod ove dvije skupine u odnosu na kontrolnu skupinu što potvrđuje da su podložniji nastanku poremećaja glasa u odnosu na opću populaciju.
Keywordsvoice disorders Voice Handicap Index. teachers preschool teachers
Parallel title (English)Comparison of perception of voice disorders between groups of teachers and preschool teachers using self-assessment questionnaires
Committee MembersMladen Hedjever (committee chairperson)
Emica Farago (committee member)
Ana Bonetti (committee member)
GranterSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeSpeech and Language Pathology
Academic title abbreviationmag. logoped.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-20
Parallel abstract (English)
For some people voice is more than just a medium for transmitting messages because it is their main tool of employment. Such people are referred to as voice professionals. Teachers and preschool teachers are a part of this group. Most researchers do not separate teachers and preschool teachers explicitly, but rather investigate them as one group (''teachers''). However, in a few researches that separate and/or compare these groups, preschool teachers demonstrate bigger voice problems than teachers. In this research preschool teachers and teachers are examined as two separate and different groups. The goal of this paper is to examine and compare the frequency of voice disorder symptoms among teachers and preschool teachers using a self - assessment questionnaire, version of the Voice Handicap Index adapted for Croatian language. The aim was to get an insight into how and how much these two groups see problems with their voice and which of them is more prone to developing a voice disorder. To compare the results to the general population, a control group was introduced. Established hypotheses were that there would be a difference between groups on the results of the VHI (H1) and that preschool teachers will demonstrate a greater number of voice complaints (H2). Although the review of the results showed the difference between the results of preschool teachers and teachers, hypothesis H1 was not confirmed by statistically significant results. Hypothesis H2 was confirmed by calculating the frequencies of responses of preschool teachers and teachers that showed preschool teachers demonstrate a greater number of voice complaints on two out of three questionnaire's subscales. According to the answers obtained from the questionnaires, we can conclude that the biggest problem preschool teachers and teachers emphasize is the effort they have to put in when speaking and the variation or decrease in the voice quality throughout the day, the noise in the room and the feeling of decreased voice intensity. Although both groups state the same problems, preschool teachers mostly feel these problems intensively. The only statistically significant difference is confirmed on the physical variable between the preschool teachers and the control group which confirms that preschool teachers experience a greater number of problems than the general population. Although in this paper the presence of voice problems in preschool teachers and teachers isn't as big as in most of the other researches it is important to acknowledge that they demonstrate a greater number of problems compared with the control group which confirms that they are more prone to the development of voice disorders than the general population.
Parallel keywords (Croatian)poremećaji glasa Voice Handicap Index učitelji odgojitelji
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:347528
CommitterIvanka Šarić