Pages

Leksička i sintaktička analiza početnica
Leksička i sintaktička analiza početnica
Sanja Miličić
Ovaj rad bavi se leksičkom i sintaktičkom analizom početnica hrvatskog jezika i njihovom usporedbom. Analizirane su tri početnice, na leksičkoj i sintaktičkoj razini, koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Na leksičkoj razini problematizira se o brojnosti i svrsi niskočestotnih riječi u udžbenicima za početno čitanje. Poznato je kako veliki broj nepoznatih riječi dovodi do otežanog razumijevanja teksta, a uz to ne doprinosi bogaćenju...
Leksička obrada kod osobe s Alzheimerovom bolesti
Leksička obrada kod osobe s Alzheimerovom bolesti
Kornelija Berečić
Alzheimerova bolest najčešći je uzročnik neurokognitivnih poremećaja. Simptomi se pojavljuju postupno, tijekom više mjeseci ili godina te variraju u pojavnosti i intenzitetu. Najčešći rani simptom je poremećaj epizodičkog pamćenja, a iznimka su atipične prezentacije bolesti. Jezične teškoće dio su kliničke slike osoba s Alzheimerovom bolesti. Jezični problemi najčešće započnu kao anomička afazija. Napredovanjem bolesti teškoće se proširuju na druge razine jezične...
Leksičke i sintaktičke sposobnosti djece koja mucaju
Leksičke i sintaktičke sposobnosti djece koja mucaju
Natalija Kutnjak
Mucanje je složeni poremećaj na čiji razvoj utječe interakcija brojnih čimbenika, a među njima i jezičnih. Prema psiholingvističkim teorijama, mucanje je uzrokovano teškoćama u procesu jezične obrade. Iako se istraživanja jezičnih sposobnosti djece koja mucaju provode već dugi niz godina, rezultati nisu jednoznačni. Stoga je prvi cilj ispitati leksičke i sintaktičke sposobnosti djece koja mucaju te utvrditi razlikuju li se one u odnosu na djecu koja ne mucaju, rabeći pritom...
Likovne intervencije u rehabilitaciji počinitelja kaznenih djela
Likovne intervencije u rehabilitaciji počinitelja kaznenih djela
Doris Barišić
Rehabilitacija je rezultat bilo koje planirane intervencije koja je usmjerena k smanjivanju buduće kriminalne aktivnosti prijestupnika, bilo da je to smanjenje postignuto promjenama u ličnosti, ponašanju, sposobnostima, stavovima, vrijednostima ili drugim čimbenicima (Sechrest, White i Brown, 1979). U kontekstu izvršavanja kazne zatvora rehabilitacija se nastoji postići kroz individualizaciju kazne izradom pojedinačnog programa postupanja, primjenom općih programa tretmana koji su...
Likovni i dramski elementi u kreativnoj terapiji djeteta s malignim oboljenjem
Likovni i dramski elementi u kreativnoj terapiji djeteta s malignim oboljenjem
Andrea Knežević
Cilj ovoga istraživačkog rada bila je evaluacija utjecaja kreativnog terapijskog pristupa (likovna i dramska terapija) na promjene u somatskom i psihoemocionalnom izražavanju djeteta s malignim oboljenjem, kao i na promjene u samoprocjeni doživljaja sebe. Istraživanje je bilo provedeno kao dvije studije slučaja (djevojčice u dobi od 5 i 10 godina) na Zavodu za onkologiju i hematologiju u Klinici za tumore, u gradu Zagrebu, u vremenskom periodu od tri tjedna. Postavljena je hipoteza...
Likovni medij kao metoda procjene kod djece s teškoćama u razvoju
Likovni medij kao metoda procjene kod djece s teškoćama u razvoju
Andrea Bulić
Razvojem dječje psihologije, krajem 19. i početkom 20. stoljeća razvija se interes za procjenu djetetovog crteža. Kroz crtež, različitim linijama, oblicima, simbolima i bojama dijete izražava svoj unutrašnji svijet. Velik broj stručnjaka smatra da su dječji crteži zbog svoje spontanosti i prirodnosti, valjan prikaz njegovih unutarnjih stanja i psiholoških karakteristika. U kontekstu procjene, dječji crteži se najčešće koriste kao indikatori intelektualnog razvoja te opće...
Logoped kao stručnjak u domeni forenzične akustike i fonetike
Logoped kao stručnjak u domeni forenzične akustike i fonetike
Lea Ivančić-Žic
Razni oblici kriminala danas prate ubrzan tehnološki razvoj te se sve više zločina počinjava putem telefona, mobilnih uređaja, tekstualnih poruka ili elektroničke pošte. Uslijed toga razvijaju se i novi načini istrage i obrade inkriminirajućih sadržaja koji zahtijevaju stručnost i znanje u području govora, glasa i lingvističkih sadržaja koji spadaju u široko područje audioforenzike. Jedan od izbornih kolegija pri Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu je Forenzična akustika...
Logopedska intervencija u djeteta s dječjom govornom apraksijom
Logopedska intervencija u djeteta s dječjom govornom apraksijom
Jelena Perković Franjić
Dječja govorna apraksija u literaturi je obuhvaćena različitim terminima; razvojna apraksija, razvojna verbalna dispraksija, verbalna dispraksija, apraksija govora i sl. Brojni stručnjaci aktivni u Američkoj udruzi logopeda (ASHA) 2007.godine usuglasili su se oko jedinstvenog i općeprihvaćenog naziva - dječja govorna apraksija, smatrajući ga prikladnim i preciznim u opisivanju ovog specifičnog jezično-govornog poremećaja. Dječja govorna apraksija je neurološki jezično –...
Logopedska intervencija za gluho dijete s kohlearnim implantatom bimodalnim pristupom
Logopedska intervencija za gluho dijete s kohlearnim implantatom bimodalnim pristupom
Zrinka Martinković
Budući da se govorni jezik usvaja slušanjem govora, glavna posljedica prirođenog ili rano stečenog oštećenja sluha je relativno niska razina jezične kompetencije. Stoga je za djecu s prirođenim ili rano stečenim oštećenjem sluha habilitacija komunikacije uvijek indicirana. Posljednjih je desetljeća u stručnoj javnosti prihvaćeno stajalište da se najbolji ishodi u smislu komunikacijske kompetencije i dostizanja komunikacijskih vještina vršnjaka postižu ulaganjem stručnih...
Logopedska praksa u Republici Hrvatskoj u kontekstu dvojezičnosti i jezičnih teškoća: analiza stanja i potreba logopeda
Logopedska praksa u Republici Hrvatskoj u kontekstu dvojezičnosti i jezičnih teškoća: analiza stanja i potreba logopeda
Rahela Detić
Proces globalizacije i sve učestalijih migracija u posljednjih nekoliko desetljeća pridonijeli su rastu specifične kliničke populacije unutar logopedije. Riječ je o dvojezičnim korisnicima logopedskih usluga koji su, zbog svojih specifičnosti, izazov kliničarima u provođenju procjene, planiranju terapije, kao i u savjetovanju obitelji dvojezičnih govornika. Cilj je ovog diplomskog rada doprinijeti boljem uvidu u logopedski rad u kontekstu dvojezičnosti i jezičnih teškoća u...
Logopedske dijagnoze i perinatalni čimbenici rizika
Logopedske dijagnoze i perinatalni čimbenici rizika
Ana Kos
U djelokrug rada logopeda uključene su brojne dijagnoze koje se odnose na komunikacijske, jezične i govorne poremećaje. Jednoznačni odgovor o uzroku ovih poremećaja ne postoji te se često navodi kako su oni rezultat djelovanja brojnih čimbenika, u koje se ubrajaju i perinatalni čimbenici rizika. S obzirom da u Hrvatskoj postoji malo istraživanja koja opisuju vezu perinatalnih čimbenika rizika i poremećaja komunikacije, govora i jezika, ovaj diplomski rad je usmjeren na...
Logopedski pristupi u rehabilitaciji jezično  govornih teškoća kod djece s cerebralnom paralizom
Logopedski pristupi u rehabilitaciji jezično govornih teškoća kod djece s cerebralnom paralizom
Nikolina Gelo
Cerebralna paraliza predstavlja jedan od najčešćih motoričkih odstupanja u dječjoj dobi. Definira se kao skup promjenjivih, ali trajnih poremećaja pokreta, položaja i držanja tijela nastalih prenatalnim, perinatalnim ili postnatalnim oštećenjem mozga, malformacijom nezrelog mozga ili mozga u razvoju. Zahvaća dvoje do troje na 1000 živorođene djece. Klinička slika cerebralne paralize je raznolika. Čine je brojni poremećaji i teškoće od kojih se posebno ističu...

Pages