Pages

Samoodređenje kod osoba s većim stupnjem potreba za podrškom
Samoodređenje kod osoba s većim stupnjem potreba za podrškom
Karlo Radović
Suvremeni su modeli podrške osobama s intelektualnim teškoćama usmjereni k maksimalnom ostvarivanju kvalitete življenja i socijalno vrednovanih uloga ovih osoba. Kvaliteta življenja multidimenzionalni je konstrukt koji kao takav obuhvaća i pojam samoodređenja. Kvalitetnu podršku odlikuje, uz osobno usmjeren pristup i planiranje, upravo osiguravanje izbora i samoodređenja osobama s intelektualnim teškoćama kako bi im omogućili da žive svoj život onako kako žele. Samoodređenje...
Samopercepcija i objektivna kvaliteta glasa odraslih osoba s kohlearnim implantatom
Samopercepcija i objektivna kvaliteta glasa odraslih osoba s kohlearnim implantatom
Antonija Stanić
Cilj ovog rada je dati pregled istraživanja čiji rezultati pokazuju kakav je utjecaj kohlearne implantacije na akustičke parametre glasa odraslih osoba i na njihovu samopercepciju kvalitete glasa. U pregled su uključena istraživanja koja su se bavila akustičkom analizom glasa odraslih osoba koje koriste kohlearni implantat te istraživanja koja opisuju samopercepciju glasa odraslih kohlearno implantiranih osoba s prelingvalnim i postlingvalnim oštećenjem sluha. Pregledom literature...
Samopoštovanje u osoba koje mucaju
Samopoštovanje u osoba koje mucaju
Marija Maduna
Mucanje je poremećaj tečnosti govora čija je manifestacija vrlo kompleksna. Manifestirati se može u psihosocijalnom području života osobe koja muca pa zbog poremećaja može stradati i samopoštovanje osobe. Neistraženost povezanosti mucanja i samopoštovanja u osoba koje mucaju u Republici Hrvatskoj glavni je interes za provođenje ovog istraživanja, s ciljem utvrđivanja razine samopoštovanja u osoba koje mucaju. Ispitat će se razlike u razini samopoštovanja između osoba koje...
Samoprocjena glasa kod osoba treće životne dobi
Samoprocjena glasa kod osoba treće životne dobi
Martina Ilić
Budući da je Republika Hrvatska među populacijski najstarijim zemljama svijeta, a trend starenja stanovništva raste, za očekivati je da će porasti i broj osoba s raznim bolestima, uključujući i promjene i/ili pogoršanje glasa kao dio urednog procesa starenja. Cilj ovog rada je putem upitnika za samoprocjenu glasa procijeniti utjecaj zdravstvenih i demografskih čimbenika na samoprocjenu glasovnih teškoća u osoba treće životne dobi. Za potrebe ovog istraživanja kreiran je upitnik...
Samoprocjena kompetencija studenata učiteljskih studija u Republici Hrvatskoj za rad s učenicima s teškoćama u razvoju
Samoprocjena kompetencija studenata učiteljskih studija u Republici Hrvatskoj za rad s učenicima s teškoćama u razvoju
Ivana Pađan
Inkluzivni odgoj i obrazovanje u suvremenoj školi zahtijeva od učitelja, ali i od ostalih dionika u tom procesu, da pomažu svakom učeniku u realizaciji školskog programa na način koji je njemu potreban. Koliko god nam se inkluzija čini jasnom, nije naodmet istaknuti kako se nerijetko mladi učitelji osjećaju „izgubljeno“ u cijelom tom procesu, a najviše iz razloga što ih je njihovo formalno obrazovanje osposobilo za rad s „prosječnim učenikom“ koji je samo dio mase jednog...
Samoprocjena kompetencija učitelja za rad s učenicima s teškoćama u razvoju
Samoprocjena kompetencija učitelja za rad s učenicima s teškoćama u razvoju
Ana Boras
Dugi niz godina djeca s teškoćama u razvoju obrazovala su se u posebnim odgojnoobrazovnim ustanovama. U zadnjih nekoliko desetljeća došlo je do promjena u sustavu obrazovanja što je dovelo do sve većeg uključivanja djece s teškoćama u razvoju u redovne sustave obrazovanja. Kako bi se obrazovna inkluzija uspješno provodila važno je da učitelji posjeduju specifične profesionalne i osobne kompetencije. Problem ovog istraživanja je utvrditi u kakvom su odnosu samopoštovanje...
Samoprocjena kompetentnosti stručnjaka u sustavu socijalne skrbi za rad s mladima s problemima u ponašanju
Samoprocjena kompetentnosti stručnjaka u sustavu socijalne skrbi za rad s mladima s problemima u ponašanju
Ivana Mitrić
U ovom je radu prikazan dio rezultata istraživanja „Kockanje mladih – percepcija stručnjaka pomagačkih profesija“ provedenog temeljem potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu, a čiji je voditelj bio izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš. Istraživanje je bilo usmjereno na stjecanje uvida u percepciju stručnjaka pomagačkih profesija na području kockanja, dok je u ovom radu naglasak na samoprocjenu kompetentnosti stručnjaka u sustavu socijalne skrbi za rad s mladima s...
Samoprocjena profesionalnih kompetencija studenata socijalne pedagogije za psihosocijalni rad
Samoprocjena profesionalnih kompetencija studenata socijalne pedagogije za psihosocijalni rad
Kristina Rogić
Temeljni cilj ovog rada je istraţiti zadovoljstvo studijem studenata socijalne pedagogije te dobiti uvid u samoprocjenu njihovih profesionalnih kompetencija za psihosocijalni rad. Specifiĉni ciljevi vezani su uz stjecanje uvida u eventualne razlike izmeĊu studenata s obzirom na generacije i naĉin studiranja (tzv. „stari“ dodiplomski program, u odnosu na „novi-Bolonjski“ preddiplomski i diplomski program studiranja). Ovo je istraţivanje sastavni dio projekta „Zadovoljstvo...
Samoprocjena spremnosti specijalizanata pedijatrije za prepoznavanje odstupanja u ranom komunikacijskom razvoju
Samoprocjena spremnosti specijalizanata pedijatrije za prepoznavanje odstupanja u ranom komunikacijskom razvoju
Lucia Žudić
Rano prepoznavanje odstupanja u obilježjima komunikacije djece dobi 0-3 godine ključno je uključivanje djece u programe rane intervencije, a onda i za ranu dijagnostiku ukoliko se to pokaže potrebnim. Prema Nacionalnom okviru za probir i dijagnostiku poremećaja iz spektra autizma u djece dobi 0-7 godina u RH (2018), preporuka je da primarni pedijatri provode prvi korak probira na cijeloj populaciji djece u dobi od 18 mjeseci te drugi korak u dobi od 24 mjeseca u one djece koja su...
Savjetovanje u terapiji mucanja
Savjetovanje u terapiji mucanja
Marija Salacan
Mucanje je komunikacijski poremećaj u kojem je tok govora prekinut ponavljanjima, produživanjima, oklijevanjima ili zastojima. Iako točni uzroci mucanja još uvijek nisu u potpunosti definirani, posljedice ovog poremećaja vidljive su u mnogim područjima života osobe koja muca. Nepredvidljivost mucanja ono je što dodatno pojačava i primarne i sekundarne simptome. U strahu od nerazumijevanja i osude okoline, osobe koje mucaju nerijetko se povlače iz socijalnih situacija koje bi mogle...
Scenska lutka kao medij poticanja pozitivne slike o sebi kod djece s motoričkim poremećajima
Scenska lutka kao medij poticanja pozitivne slike o sebi kod djece s motoričkim poremećajima
Hana Šavel
Cilj istraživanja je dobiti uvid ukoliko primjena scenske lutke kao medija može utjecati na neke elemente slike o sebi kod učenika s drugačijim razvojem motoričkog funkcioniranja (samopoštovanje, socijalni odnosi, verbalno i neverbalno izražavanje). Sudionici ovog istraživanja bili su učenici Centra za odgoj i obrazovanje »Goljak« koji pohađaju program produženog stručnog postupka (PSP). Kronološka dob sudionica bila je od 10-14 godina. Ukupno je sudjelovalo 10 djece, 9 njih...
Seksualna viktimizacija djece - analiza hrvatskih spoznaja
Seksualna viktimizacija djece - analiza hrvatskih spoznaja
Karla Cikojević
Seksualna viktimizacija djece vrlo je raširen nacionalni i globalni problem. Za kreiranje učinkovitih politika suzbijanja ovoga problema neophodno je postojanje znanstveno utemeljenih spoznaja. Cilj istraživanja ovog rada je stjecanje uvida u kvantitetu (broja objavljenih radova) i kvalitetu (vrsta objavljenih radova i stečene spoznaje) interesa hrvatskih znanstvenika za problem seksualne viktimizacije djece kroz analizu radova objavljenih na portalu znanstvenih časopisa „Hrčak“ i...

Pages