Pages

Seksualno iskorištavanje djece u kontekstu putovanja i turizma
Seksualno iskorištavanje djece u kontekstu putovanja i turizma
Karla Remenar
Seksualno iskorištavanje djece u kontekstu putovanja i turizma ozbiljan je i široko rasprostranjen problem današnjeg društva sa visokim udjelom tamne brojke. Ono predstavlja jedno od mnogobrojnih pojavnih oblika seksualnog nasilja nad djecom koji širenjem globalizacije i razvojem informacijskih i komunikacijskih tehnologija prelazi granice tradicionalnih okvira. Krajem prošlog stoljeća, 1999. godine, Svjetska turistička organizacija prepoznala je ovaj fenomen i oštro ga osudila,...
Seksualno nasilje nad osobama s intelektualnim teškoćama
Seksualno nasilje nad osobama s intelektualnim teškoćama
Gabriela Filić
Cilj ovoga rada je analiziranje problematike seksualnog nasilja nad osobama s intelektualnim teškoćama, odnosno, dan je kritički, znanstveni, ali i stručni pregled spoznaja te pregled dostupnih inozemnih istraživanja, ali i dostupnih istraživanja provedenih u Republici Hrvatskoj na ovu temu. Seksualno nasilje je jedan od najtežih oblika nasilja koji narušava osnovna ljudska prava i jedan je od najgorih oblika diskriminacije. Posljedice seksualnog nasilja su brojne i ...
Seksualno nasilje prema muškarcima
Seksualno nasilje prema muškarcima
Marta Papec
Seksualno nasilje prema muškarcima učestalije je nego što se misli. Iako su žene češće žrtve seksualnog nasilja, udio muških žrtava u usporedbi sa ženskim žrtvama može biti iskrivljen zbog razlika u stopama prijavljivanja. Cilj ovog rada je pružiti prikaz dosadašnjih spoznaja o seksualnom nasilju prema muškarcima. U okviru rada provedeno je istraživanje s ciljem stjecanja uvida u prihvaćanje i neke korelate mitova o silovanjima muškaraca među studentima Sveučilišta u...
Seksualnost osoba s poremećajem iz spektra autizma
Seksualnost osoba s poremećajem iz spektra autizma
Damjana Parmač
U Hrvatskoj još ne postoje istraživanja na području seksualnosti osoba s poremećajem iz spektra autizma. Spolnost je prirodan dio života kako svake osobe tipičnog razvoja tako i osoba s poremećajem iz spektra autizma i one imaju pravo na podršku i u tom području. Edukacija o spolnosti trebala bi podrazumijevati sve razine socijalne interakcije i specifičnosti osoba s PSA Cilj ovog rada je ustanoviti s kojim seksualnim ponašanjima osoba s PSA su se susretali sudionici...
Senzorna integracija kao preduvjet usvajanja vještine hranjenja
Senzorna integracija kao preduvjet usvajanja vještine hranjenja
Paula Mavretić
Hranjenje je vještina svakodnevnog života koja čovjeku omogućuje življenje. Ova vještina razvija se kroz razvojne faze još od intrauterinog razdoblja, a za uspješno usvajanje ove vještine osim anatomskih, fizioloških, okolinskih preduvjeta ključni su razvojni preduvjeti od kojih je jedan senzorna integracija. Senzorna integracija je neurološki proces primanja i obrade osjetilnih informacija iz vlastitog tijela i okoline za svrhovito funkcioniranje i ponašanje. Djelovanje i...
Senzorna integracija kod djece s ADHD-om
Senzorna integracija kod djece s ADHD-om
Gabriela Maroti
Senzorna integracija je sposobnost mozga da informacije koje dobivamo iz okoline integrira i organizira kako bi ih mogli koristiti za oblikovanje percepcije, ponašanja i učenja. (Mamić, Fulgosi-Masnjak, Pintarić-Mlinar, 2019) Sve podražaje i informacije dobivamo iz sedam glavnih osjetilnih sustava, a teškoće se mogu javiti u jednom ili više sustava. Do teškoća može doći zbog neadekvatne ili nedovoljne senzorne obrade podražaja, te to može rezultirati pretjeranom ili preslabom...
Senzorno - integrativno poticanje u regulaciji selektivnosti u prehrani kod djece s premećajem iz spektra autizma
Senzorno - integrativno poticanje u regulaciji selektivnosti u prehrani kod djece s premećajem iz spektra autizma
Nikolina Bosilj
Poremećaj iz spektra autizma je neurorazvojni poremećaj karakteriziran teškoćama u području verbalne i neverbalne komunikacije, socijalnih interakcija te prisutnošću repetitivnih i ograničenih obrazaca ponašanja, interesa i aktivnosti. Čest problem koji se javlja kod osoba s poremećajem iz spektra autizma je selektivnost u prehrani. Pojam selektivnosti u prehrani odnosi se na ograničen i smanjen unos raznovrsne hrane te averziju prema određenim namirnicama ili grupama hrane....
Senzorno integrativno poticanje djeteta s neurorizikom
Senzorno integrativno poticanje djeteta s neurorizikom
Franciska Olujić
Glavni cilj ovog istraživanja bio je evaluirati kvantitativne i kvalitativne učinke primjene individualiziranog programa poticanja senzorne integracije utemeljenog na procjeni senzorne obrade kod djeteta s neurorizikom. Prema rezultatima inicijalne procjene koja je vršena pomoću Sustava za procjenu disfunkcije senzorne integracije (Viola, 2002.; prijevod i adaptacija Fulgosi-Masnjak i sur., 2004), izrađen je individualiziranim program poticanja senzorne integracije. Program se provodio...
Simptomi ADHD-a kod učenika osnovnih škola
Simptomi ADHD-a kod učenika osnovnih škola
Doroteja Vlah
Temeljni cilj rada bio je analizirati simptome ADHD-a kod učenika osnovnih škola (impulzivnost, hiperaktivnost, nepažnja, emocionalni problemi, antisocijalnost) procijenjene od strane razrednika/učitelja te analizirati relacije tih simptoma s nekim obilježjima učenika (akademski uspjeh, popularnost) i potrebama za dodatnom pomoći (u učenju i usmjeravanju ponašanja). Uzorak ispitanika činili su razrednici/učitelji koji su imali ulogu procjenjivača za učenike s...
Simptomi anksioznosti kod adolescenata grada Zagreba i njihova prevencija
Simptomi anksioznosti kod adolescenata grada Zagreba i njihova prevencija
Ivana Pohižek
Cilj ovog rada bio je ispitati zastupljenost simptoma anksioznosti kod adolescenata. Pritom se također željelo ustanoviti postoje li među sudionicima istraživanja razlike u zastupljenosti anksiozne simptomatologije u odnosu na spol i dob. U radu je korišteno istraživanje koje je dio pilot istraživanja projekta „Pozitivan razvoj adolescenata grada Zagreba: analiza stanja“, čiji je provoditelj Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Provedba istraživanja...
Simptomi depresivnosti kod adolescenata grada Zagreba i njihova prevencija
Simptomi depresivnosti kod adolescenata grada Zagreba i njihova prevencija
Bruno Borevković
Ovim diplomskim radom htjela se ispitati zastupljenost depresivnih simptoma kod adolescenata. Osim toga, radom se htjelo saznati postoji li razlika u pojavnosti depresivne simptomatologije s obzirom na spol i dob sudionika. Istraživanje je provedeno u travnju i svibnju 2017. godine u tri srednje škole u gradu Zagrebu, u Školi za grafiku, dizajn i medijsku produkciju, Prvoj gimnaziji i Veterinarskoj školi. Uzorak spreman za obradu podataka sastojao se od 220 učenika, točnije 89...
Sindrom profesionalnog sagorijevanja kod djelatnika koji rade s osobama s intelektualnom teškoćama
Sindrom profesionalnog sagorijevanja kod djelatnika koji rade s osobama s intelektualnom teškoćama
Agata Blažić
Sindrom profesionalnog sagorijevanja kao pojam pojavio se tijekom osamdesetih godina prošlog stoljeća, a zbog porasta interesa za ovom pojavom javljaju se i brojna istraživanja povezana s pojavom sagorijevanja u raznim profesijama. Profesionalno sagorijevanje javlja se kao značajan problem u brojnim pomažućim profesijama, pa je stoga i potreba za pružanjem pomoći „pomagačima“ tijekom svakodnevnog rada nedvojbena. Cilj ovog istraživanja je utvrditi procijenjenu razinu...

Pages