Pages

Utjecaj dramskog izražavanja na neke socijalne vještine kod djece s cerebralnom paralizom
Utjecaj dramskog izražavanja na neke socijalne vještine kod djece s cerebralnom paralizom
Marija Bravarić
Cerebralnu paralizu se definira kao skupina trajnih poremećaja razvoja pokreta koji uzrokuju ograničenja u izvođenju aktivnosti, a posljedica su neprogresivnih poremećaja nezrelog mozga. Istraživanje ima dva cilja. Prvi cilj rada je procijeniti utjecaj dramskog izražavanja na razvoj socijalnih vještina kod djece s cerebralnom paralizom, dok se drugim ciljem želi dobiti uvid u iskustvo stručnjaka u radu s djecom s cerebralnom paralizom, na koji način pridaje značenje socijalnim...
Utjecaj duhovnosti na kvalitetu i zadovoljstvo partnerskim odnosom roditelja djece s teškoćama u razvoju
Utjecaj duhovnosti na kvalitetu i zadovoljstvo partnerskim odnosom roditelja djece s teškoćama u razvoju
Martina Jureša
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi postoji li povezanost između duhovnosti i procjene kvalitete pružene podrške partneru, kao komponente suportivnog dijadnog suočavanja sa stresom. Također, ispitivao se odnos između duhovnosti i zadovoljstva partnerskim odnosom. U istraživanju je sudjelovalo 66 osoba, to jest 33 bračna para, ujedno roditelja djece s teškoćama u razvoju. Parovi su se međusobno razlikovali u značajnosti vjere/religije u njihovom životu. Za prikupljanje...
Utjecaj edukacijsko-rehabilitacijskog programa na perceptivno-kognitivni i motorički razvoj djeteta s cerebralnom paralizom
Utjecaj edukacijsko-rehabilitacijskog programa na perceptivno-kognitivni i motorički razvoj djeteta s cerebralnom paralizom
Sara Šešerko
Cerebralna paraliza je neurološki poremećaj uzrokovan neprogresivnim oštećenjem mozga u ranome razvojnom razbolje. Primarni simptomi cerebralne paralize su motoričke teškoće, ali uz njih postoji niz simptoma, koji pogađaju područje senzorike, govora te spoznaje. Simptomi variraju od pojedinca do pojedinca, s obzirom na lokalizaciju i težinu oštećenja središnjeg živčanog sustava. Zbog kompleksnosti i različitosti simptoma cerebralne paralize, vrlo je važna individualizacija...
Utjecaj ekrana na rani razvoj djece iz perspektive stručnjaka
Utjecaj ekrana na rani razvoj djece iz perspektive stručnjaka
Ivana Lukić
Jedno od obilježja suvremenog društva je trend lake dostupnosti i povećane upotrebe ekrana u svim područjima. Posljednjih godina, ekranima su neizbježno izložena djeca već od najranije dobi. O utjecajima ekrana govori se i raspravlja sve češće, najviše putem medija, međutim znanstveni radovi i znanstveno utemeljeni podaci u tom području su vrlo oskudni. Perspektiva stručnjaka različitih profila koji su uključeni u neposredan rad s djecom rane dobi nije u velikoj mjeri poznata...
Utjecaj filmskog prikaza osoba s invaliditetom na doživljaj tih osoba kod opće populacije
Utjecaj filmskog prikaza osoba s invaliditetom na doživljaj tih osoba kod opće populacije
Jelena Kos
Filmska kultura čini važan dio današnje kulturne scene, ali istovremeno pruža zabavu i razonodu svojim gledateljima. Film je izvrstan medij koji istovremeno pruža vizualnu percepciju, auditivnu komponentu, pobuđuje emocije i kritičko promišljanje o sadržaju koji prikazuje. Ovim radom prikazan je pregled značajnijih likova osoba s invaliditetom kroz povijest igranog i animiranog filma, te utjecaj filma na neke elemente promjena stavova društva prema osobama s invaliditetom. ...
Utjecaj fonotaktičke vjerojatnosti i gustoće susjedstva na fonološku svjesnost
Utjecaj fonotaktičke vjerojatnosti i gustoće susjedstva na fonološku svjesnost
Emina Mujić
Pojam fonološka svjesnost koristi se za raspon fonoloških sposobnosti za koje se pretpostavlja da su temelj uĉinkovitog usvajanja ĉitanja, stoga je procjena fonološke svjesnosti postala kljuĉan dio rane identifikacije i dijagnoze teškoća u ĉitanju. Testovi fonološke svjesnosti nedovoljno uzimaju u obzir fonološke i leksiĉke karakteristike rijeĉi koje imaju potencijal utjecati na fonološku svjesnost. Upravo zato, cilj našeg istraţivanja bio je ispitati utjecaj fonotaktiĉke...
Utjecaj fonotaktičke vjerojatnosti na leksičku obradu kod djece s disleksijom
Utjecaj fonotaktičke vjerojatnosti na leksičku obradu kod djece s disleksijom
Vesna Lovasić
Leksička obrada složen jeproces koji se dugo godina istražuje u psiholingvistici, međutim još nije u potpunosti istražen. U radu se nastoji utvrditi utjecaj fonotaktičke vjerojatnosti na leksičku obradu kod djece s disleksijom uspoređujući rezultate s kontrolnom skupinom u 4. razredu osnovne škole. Istraživanje se temelji na Reicher-Wheelerovoj paradigmi (Reicher 1969; Wheeler, 1970), poznatoj kao zadatak leksičke superiornosti u kojem se koriste riječi i pseudoriječi varirane...
Utjecaj fonotaktičke vjerojatnosti na leksičku obradu kod djece s disleksijom
Utjecaj fonotaktičke vjerojatnosti na leksičku obradu kod djece s disleksijom
Melanie Mlinar
Disleksija je pripada skupini specifičnih teškoća učenja, a glavni su uzroci teškoća u fonološkoj obradi. Osobe s disleksijom imaju problem u dekodiranju, odnosno povezivanju fonema s grafemima. Najčešće se dijagnosticira nakon što je čitanje trebalo biti automatizirano u dobi od 9 godina zbog čega su ispitanici ovog istraživanja učenici trećih i četvrtih razreda osnovne škole. Disleksija ne nastaje zbog smanjenih kognitivnih sposobnosti ili zbog načina...
Utjecaj fonotaktičkih obavijesti na leksičku obradu kod djece s posebnim jezičnim teškoćama
Utjecaj fonotaktičkih obavijesti na leksičku obradu kod djece s posebnim jezičnim teškoćama
Bisera Jurić
Posebne jezične teškoće manifestiraju se različitim profilima i stupnjevima izraženosti jezičnih teškoća, a javljaju se bez poznatog uzroka. Ovaj razvojni poremećaj obilježen je deficitom u jezičnim vještinama, uključujući morfologiju, fonologiju, semantiku, sintaksu i pragmatiku. Ovaj diplomski rad bavio se istraživanjem fonoloških sposobnosti djece s posebnim jezičnim teškoćama. Cilj rada je ispitati utjecaj efekt fonotaktičke vjerojatnosti na leksičku obradu...
Utjecaj glazbe i relaksacije na porođajnu anksioznost
Utjecaj glazbe i relaksacije na porođajnu anksioznost
Katarina Vučko
Trudnoća je vrlo specifičan i složen period u životu svake žene. Žene se, osobito u prvoj trudnoći, susreću s jednom potpuno novom situacijom te ulaze u novi period svog života – majčinstvo. U ljudskoj je prirodi bojati se nepoznatog, pa je sasvim normalno da je u trudnoći prisutan strah, stres i anksioznost, a čak je i „zdravo“ osjetiti malu količinu zabrinutosti ili anksioznosti jer će to potaknuti ženu da se bolje pripremi za porod i sve promjene koje dolaze nakon...
Utjecaj glazboterapije na socijalnu komunikaciju u osoba s poremećajima iz spektra autizma
Utjecaj glazboterapije na socijalnu komunikaciju u osoba s poremećajima iz spektra autizma
Gita Bujanović
Glavna karakteristika osoba s poremećajem iz spektra autizma je poremećaj socijalne komunikacije koji nastaje zbog njihove nemogućnosti da razumiju svoju okolinu pa bilo kakva interakcija s njom izaziva osjećaj straha i anksioznosti, posljedica čega je povlačenje i razvoj antisocijalnih obrazaca ponašanja poput stereotipija i opsesivnih radnji. Glavna zadaća svih stručnjaka koji rade s osobama s poremećajem iz spektra autizma jest otkriti način na koji klijent percipira svijet oko...
Utjecaj grafičke prilagodbe teksta na čitanje kod učenika s disleksijom
Utjecaj grafičke prilagodbe teksta na čitanje kod učenika s disleksijom
Lucija Horvat
Disleksija je jedan od najčešćih specifičnih poremećaja učenja. Ulaskom u školski sustav djeca s disleksijom nailaze na prepreke u stjecanju akademskih vještina koje su bitno ispod vještina očekivanih za odreĎenu kronološku dob. Stoga su mnoga istraţivanja posvećena pronalaţenju uzroka oteţanog dekodiranja i tehnikama koje bi osobama s disleksijom olakšale čitanje, razumijevanje i pisanje. Cilj je ovog diplomskog rada bio ispitati u kojoj mjeri grafička prilagodba teksta...

Pages