diplomski rad
Primjena elemenata psihodrame kod osoba oštećena vida

Dorotea Klasić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovPrimjena elemenata psihodrame kod osoba oštećena vida
AutorDorotea Klasić
Voditelj/MentorDamir Miholić (mentor)
Tina Runjić (mentor)
Sažetak rada
Cilj ovog diplomskog rada je utvrditi da li primjena elemenata psihodrame utječe na verbalnu i neverbalnu komunikaciju osoba oštećena vida te na njihov doživljaj sebe. U odnosu na definirane ciljeve postavljena je i polazna hipoteza prema kojoj primjena elemenata psihodrame ima pozitivan utjecaj na doživljaj sebe te na verbalno i neverbalno izražavanje osoba s oštećenjem vida. Istraživanje je provedeno na raspoloživom uzorku od 4 ispitanika s oštećenjima vida u dobi od 20 do 30 godina. U cilju evaluacije učinaka psihodramskog procesa korištena su 3 instrumenta procjene: Vizualno-analogna skala samoprocjene (inicijalna i finalna procjena svake terapijske seanse), Jonesova adaptacija skale dramskog sudjelovanja (prije prve i nakon posljednje seanse) te polustrukturirani intervju o iskustvima tijekom psihodramskog procesa (nakon posljednje seanse). Provedeno je 5 radionica u razdoblju od 4 tjedna. Trajanje jedne radionice bilo je 2 sunčana sata i bile su provedene kroz standardnu strukturu psihodramske seanse (zagrijavanje, psihodramska akcija/prorada teme predložene od strane sudionika i zatvaranje/dijeljenje osjećaja). Izvorni rezultati za opservirane varijable obrađeni su i interpretirani na osnovi kvantitativnih i kvalitativnih metoda za analizu i obradu podataka.
Ključne riječioštećenje vida psihodrama verbalna komunikacija neverbalna komunikacija doživljaj sebe socijalne vještine
Naslov na drugom jeziku (engleski)Applying of the elements of psychodrama with visually impaired people
Povjerenstvo za obranuDamir Miholić (predsjednik povjerenstva)
Tina Runjić (član povjerenstva)
Renata Martinec (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaEdukacijska rehabilitacija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra edukacijske rehabilitacije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. rehab. educ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-22
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The aim of this graduate work was to determine whether the application of elements of psychodrama affects verbal and non-verbal communication of visually impaired people and their sense of self. In relation to the objectives, the starting hypothesis states that the application of the elements of psychodrama has a positive impact on the experience of self and the verbal and non-verbal expression of the visually impaired. The research was conducted on the sample of 4 participants with visual impairments between 20 and 30 years of age. In order to evaluate the effects of the process of psychodrama, 3 evaluation instruments were used: the visual-analog scale self-assessment (initial and final assessment of each therapy session), Jones adaptation of the scale of the drama participation (before the first and after the last session) and a semi-structured interview about their experiences during the psychodrama process (after the last session). In a period of 5 weeks, 4 workshops were conducted. The duration of a single workshop was 2 hours and they were carried through the standard structure of a psychodrama session (heating, psychodrama action / topics proposed by the participants and closing / sharing feelings). The results of the observable variables were analyzed and interpreted on the basis of quantitative and qualitative methods of analysis and data processing.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)visual impairment psychodrama non verbal communication verbal communication experience of self social skills
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:283689
PohranioIvanka Šarić