diplomski rad
Postignuće djece dobi 4 i 5 godina na Razvojnom testu Čuturić

Martina Keškić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovPostignuće djece dobi 4 i 5 godina na Razvojnom testu Čuturić
AutorMartina Keškić
Voditelj/MentorSanja Šimleša (mentor)
Sažetak rada
Potrebno je voditi računa o provjeri normi nekog standardiziranog mjernog instrumenta jer zastarjele verzije testova mogu prouzročiti brojne štete u dijagnostičkim i intervencijskim odlukama i postupcima. S obzirom da se radi o testu konstruiranom prije 30 godina i postoje kliničke naznake kako su neke čestice prelagane za djecu predškolske dobi, cilj ovog rada je provjeriti postignuće djece predškolske dobi urednog razvoja na vizuokonstruktivnoj, vizuoperceptivnoj, grafomotoričkoj, jezično-govornoj i motoričkoj domeni Razvojnog testa Čuturić i utvrditi poklapanje sa zadanim normama testa. Provedeno istraživanje uključivalo je 30 četverogodišnjaka i 30 petogodišnjaka izjednačenih po spolu iz dva zagrebačka vrtića. Na sudionicima je proveden Razvojni test Čuturić za predškolsku dob. Rezultati su pokazali kako na vizuokonstruktivnoj, vizuoperceptivnoj i grafomotoričkoj domeni testa i četverogodišnjaci i petogodišnjaci ostvaruju bolje rezultate u odnosu na zadane norme testa, kako je bilo i očekivano. Motorička se domena ispituje do 4. godine, pa su ovdje četverogodišnjaci ostvarili rezultate adekvatne normama, što je također bilo očekivano. Jezično-govorna domena podijeljena je na zadatke jezičnog razumijevanja i jezične proizvodnje. Jezično se razumijevanje ispituje samo do dobi od 4 godine i tu su četverogodišnjaci također ostvarili rezultate adekvatne normama. Jedino su na varijabli jezične proizvodnje petogodišnjaci ostvarili niže, a četverogodišnjaci rezultate u skladu s normama zadanim RTČ-P-om i na taj način opovrgnuli pretpostavku za tu domenu. Ispitivanjem su se provjerila postignuća i na drugim varijablama te je dokazano kako su zadaci na svakoj od njih prelagani za dob za koju su predviđeni. Kada se pogledaju sveukupni rezultati, i jedna i druga dobna skupina, prema normama testa, ima 2 godine veću mentalnu od kronološke dobi. Prema tome se može zaključiti kako RTČ-P nije valjano sredstvo za procjenu intelektualne razine djeteta. To je svakako potrebno provjeriti i na ostalim dobnim skupinama predškolske djece koja su obuhvaćena ispitivanjem ovim testom kako bi se moglo utvrditi treba li se i na koji način krenuti u reviziju testa. Ako se test dokaže laganim i za druge dobne skupine, velik broj djece procijenjivan njime može biti proglašen “urednim“ a da se njihove teškoće ne uoče.
Ključne riječiRazvojni test Čuturić vizuokonstruktivne vizuoperceptivne grafomotoričke jezično – govorne motoričke sposobnosti
Naslov na drugom jeziku (engleski)Achievementof 4 and 5 year old children on Developmental test Cuturic
Povjerenstvo za obranuSanja Šimleša (predsjednik povjerenstva)
Maja Cepanec (član povjerenstva)
Jasmina Ivšac Pavliša (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaLogopedija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra logopedije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. logoped.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-20
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
It is necessary to take care of checking norms of a standardized measuring instrument because outdated versions of tests can cause numerous damages in diagnostic and intervention decisions and procedures. Considering a test developed 30 years ago and a fact that there are clinic indications that some of his items are too easy for preschool children, purpose of this work is to check the achievement on visuoconstructional, visuoperceptual, graphomotor, language-speech and motor domain of Developmental test Čuturić and determine matching with defined norms of test. Conducted research included 30 4-years old and 30 5-years old children, gender balanced, from two nurseries in Zagreb. Developmental test Čuturić for preschool age is conducted on participants. Results showed that on visuoconstructional, visuoperceptual and on graphomotor domain of the test both 4 and 5-year olds achieve better results in relation to test defined norms, as it was expected. Motor domain is assessed by 4 years only and here 4-year olds achieved results in accordance with norms, which was expected. Language-speech domain is divided on tasks of language comprehension and language production. Language comprehension is examined only by 4 years and here 4- year olds also achieved results in accordance with norms. Only on language production variable 5-year olds achieved lower and 4- year olds achieved results in accordance with norms defined by RTČ-P and in that way denied hypothesis for that domain. Achievements on other variables are also tested in this assessment and it's proved that tasks on each of them are too easy for predicted age. When total results are analyzed, both age groups achieved, according to test norms, 2 years higher mental than chronological age. According to this, it can be concluded that RTČ-P isn't valid for assessing intellectual level of a child. This is definitely necessary to check on other age groups of preschool children included in assessment by this test so it can be determined if there's need and in which way there should be conducted revision of the test. If test proves to be easy for other age groups also, a large number of children assessed by him can be declared as “typical“ and their difficulties won't be noticed.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Developmental test Čuturić visuoconstructional visuoperceptual graphomotor language-speech motor abilities
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:686393
PohranioIvanka Šarić