master's thesis
Achievementof 4 and 5 year old children on Developmental test Cuturic

Martina Keškić (2016)
University of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
Metadata
TitlePostignuće djece dobi 4 i 5 godina na Razvojnom testu Čuturić
AuthorMartina Keškić
Mentor(s)Sanja Šimleša (thesis advisor)
Abstract
Potrebno je voditi računa o provjeri normi nekog standardiziranog mjernog instrumenta jer zastarjele verzije testova mogu prouzročiti brojne štete u dijagnostičkim i intervencijskim odlukama i postupcima. S obzirom da se radi o testu konstruiranom prije 30 godina i postoje kliničke naznake kako su neke čestice prelagane za djecu predškolske dobi, cilj ovog rada je provjeriti postignuće djece predškolske dobi urednog razvoja na vizuokonstruktivnoj, vizuoperceptivnoj, grafomotoričkoj, jezično-govornoj i motoričkoj domeni Razvojnog testa Čuturić i utvrditi poklapanje sa zadanim normama testa. Provedeno istraživanje uključivalo je 30 četverogodišnjaka i 30 petogodišnjaka izjednačenih po spolu iz dva zagrebačka vrtića. Na sudionicima je proveden Razvojni test Čuturić za predškolsku dob. Rezultati su pokazali kako na vizuokonstruktivnoj, vizuoperceptivnoj i grafomotoričkoj domeni testa i četverogodišnjaci i petogodišnjaci ostvaruju bolje rezultate u odnosu na zadane norme testa, kako je bilo i očekivano. Motorička se domena ispituje do 4. godine, pa su ovdje četverogodišnjaci ostvarili rezultate adekvatne normama, što je također bilo očekivano. Jezično-govorna domena podijeljena je na zadatke jezičnog razumijevanja i jezične proizvodnje. Jezično se razumijevanje ispituje samo do dobi od 4 godine i tu su četverogodišnjaci također ostvarili rezultate adekvatne normama. Jedino su na varijabli jezične proizvodnje petogodišnjaci ostvarili niže, a četverogodišnjaci rezultate u skladu s normama zadanim RTČ-P-om i na taj način opovrgnuli pretpostavku za tu domenu. Ispitivanjem su se provjerila postignuća i na drugim varijablama te je dokazano kako su zadaci na svakoj od njih prelagani za dob za koju su predviđeni. Kada se pogledaju sveukupni rezultati, i jedna i druga dobna skupina, prema normama testa, ima 2 godine veću mentalnu od kronološke dobi. Prema tome se može zaključiti kako RTČ-P nije valjano sredstvo za procjenu intelektualne razine djeteta. To je svakako potrebno provjeriti i na ostalim dobnim skupinama predškolske djece koja su obuhvaćena ispitivanjem ovim testom kako bi se moglo utvrditi treba li se i na koji način krenuti u reviziju testa. Ako se test dokaže laganim i za druge dobne skupine, velik broj djece procijenjivan njime može biti proglašen “urednim“ a da se njihove teškoće ne uoče.
KeywordsDevelopmental test Čuturić visuoconstructional visuoperceptual graphomotor language-speech motor abilities
Parallel title (English)Achievementof 4 and 5 year old children on Developmental test Cuturic
Committee MembersSanja Šimleša (committee chairperson)
Maja Cepanec (committee member)
Jasmina Ivšac Pavliša (committee member)
GranterUniversity of Zagreb
Faculty of Education and Rehabilitation Sciences
PlaceZagreb
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Education/Rehabilitation Sciences
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeSpeech and Language Pathology
Academic title abbreviationmag. logoped.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-20
Parallel abstract (English)
It is necessary to take care of checking norms of a standardized measuring instrument because outdated versions of tests can cause numerous damages in diagnostic and intervention decisions and procedures. Considering a test developed 30 years ago and a fact that there are clinic indications that some of his items are too easy for preschool children, purpose of this work is to check the achievement on visuoconstructional, visuoperceptual, graphomotor, language-speech and motor domain of Developmental test Čuturić and determine matching with defined norms of test. Conducted research included 30 4-years old and 30 5-years old children, gender balanced, from two nurseries in Zagreb. Developmental test Čuturić for preschool age is conducted on participants. Results showed that on visuoconstructional, visuoperceptual and on graphomotor domain of the test both 4 and 5-year olds achieve better results in relation to test defined norms, as it was expected. Motor domain is assessed by 4 years only and here 4-year olds achieved results in accordance with norms, which was expected. Language-speech domain is divided on tasks of language comprehension and language production. Language comprehension is examined only by 4 years and here 4- year olds also achieved results in accordance with norms. Only on language production variable 5-year olds achieved lower and 4- year olds achieved results in accordance with norms defined by RTČ-P and in that way denied hypothesis for that domain. Achievements on other variables are also tested in this assessment and it's proved that tasks on each of them are too easy for predicted age. When total results are analyzed, both age groups achieved, according to test norms, 2 years higher mental than chronological age. According to this, it can be concluded that RTČ-P isn't valid for assessing intellectual level of a child. This is definitely necessary to check on other age groups of preschool children included in assessment by this test so it can be determined if there's need and in which way there should be conducted revision of the test. If test proves to be easy for other age groups also, a large number of children assessed by him can be declared as “typical“ and their difficulties won't be noticed.
Parallel keywords (Croatian)Razvojni test Čuturić vizuokonstruktivne vizuoperceptivne grafomotoričke jezično – govorne motoričke sposobnosti
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:686393
CommitterIvanka Šarić