diplomski rad
Plutchikov indeks profila emocija (PIE) kod zatvorenika

Mario Mustak (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovPlutchikov indeks profila emocija (PIE) kod zatvorenika
AutorMario Mustak
Voditelj/MentorMartina Lotar Rihtarić (mentor)
Sažetak rada
Plutchikov indeks profila emocija (PIE) jedan je od najkorištenijih instrumenata u Republici Hrvatskoj za procjenu ličnosti u selekcijske svrhe. Ispunjavanje instrumenta se temelji na principu prisilnog izbora između 62 para termina koji su vezani uz osam temeljnih emocija/dimenzija te se nakon toga vrši interpretacija svake dimenzije zasebno ili kombinacija različitih dimenzija. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi postojanje razlike u dimenzijama PIE upitnika između različitih skupina zatvorenika te je koncept istraživanja podijeljen na tri istraživačka problema. Ispitivale su se razlike u dimenzijama PIE upitnika između zatvorenika i zatvorenica, između povratnika i zatvorenika koji su prvi puta na izdržavanju kazne zatvora te između skupina počinitelja različitih kaznenih djela (ubojstvo, zloupotreba opojnih droga, razbojništvo, teška krađa). Prije samog istraživanja postojala je namjera uvrštavanja u istraživanje i počinitelja kaznenog djela silovanja i spolnog iskorištavanja djeteta, no zbog malog broja počinitelja navedenih kaznenih djela njih se uspoređivalo međusobno. Podaci potrebni za provedbu ovog istraživanja dobiveni su uz suglasnost Središnjeg ureda Uprave za zatvorski sustav i u suradnji s Centrom za dijagnostiku Zagreb te je ono provedeno na uzorku od N=1366 zatvorenika. Rezultati odstupaju od američkih normi na način da zatvorenici postižu niže rezultate od prosječnih vrijednosti instrumenta, no unatoč tome utvrđene su razlike u pojedinim dimenzijama u svim istraživanim problemima. U odnosu na prvi problem istraživanja u kojem su se ispitivale razlike između zatvorenica i zatvorenika utvrđene su određene statistički značajne razlike. Tako zatvorenici postižu više rezultate u dimenzijama nekontroliranost i opozicionalnost, dok zatvorenice postižu više rezultate u dimenziji deprivacije. U dimenzijama agresivnosti, samozaštite, eksploracije, reprodukcije i inkorporacije nema statistički značajnih razlika između ovih dviju skupina. Drugi problem istraživanja bavio se razlikama između povratnika i prvoosuđenih zatvorenika te je utvrđeno da povratnici postižu više rezultate na dimenzijama opozicionalnost i agresivnost, dok prvoosuđeni postižu više rezultate na dimenzijama reprodukcije, inkorporacije, samozaštite kao i na bias skali. Statistički značajna razlika između ove dvije skupine zatvorenika nije utvrđena u dimenzijama nekontroliranosti, deprivacije i eksploracije. Kao što je ranije navedeno, treći problem je podijeljen na dva dijela. U prvom dijelu uspoređivani su počinitelji kaznenog djela silovanja i spolnog zlostavljanja djeteta zbog malog broja zatvorenika te u odnosu ovih dviju skupina nije utvrđena statistički značajna razlika ni u jednoj dimenziji Indeksa profila emocija što upućuje na određenu sličnost između skupina. U drugom dijelu međusobno su uspoređivana ostala kaznena djela (ubojstvo, zloupotreba opojnih droga, razbojništvo i teška krađa) te je statistički značajna razlika utvrđena u većini dimenzija, osim u dimenzijama eksploracije i samozaštite. Značajnost dobivenih rezultata leži u tome što se u određenoj mjeri može predvidjeti tijek izdržavanja kazne zatvora, postojanje eventualnog rizika od recidivizma, ali i povećati osjetljivost na potrebe različitih skupina zatvorenika.
Ključne riječiPlutchik indeks profila emocija osobine ličnosti emocije zatvorenici
Naslov na drugom jeziku (engleski)Emotions profile index (EPI) on prisoners
Povjerenstvo za obranuMartina Lotar Rihtarić (predsjednik povjerenstva)
Anita Jandrić Nišević (član povjerenstva)
Dalibor Doležal (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaSocijalna pedagogija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra socijalne pedagogije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. paed. soc.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-23
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Emotion profile indeks (EPI) is one of the most used instruments in Croatia for appraisal of personality traits for selection purposes. The instrument is based on forced choice of 62 pairs of posibilities, and the theory contains eight basic emotions/dimension. The interpretation can be made for each dimension separately or for combination of different dimensions. The aim of this study was to determine the existence of differences in the dimensions of EPI questionnaire between different groups of prisoners and the concept of research is divided into three research problems. It examined the differences on the dimensions of EPI questionnaire between male and female prisoners, among returnees and prisoners who are the first time on a prison sentence and between different groups of pepetrators of various crimes (murder, abuse of narcotics, robbery and aggravated theft). Before the researche there was the intention od including perpetrator of rape and sexual exploitation of children, but because of the small number of perpetrators of these crimes, they were compared with each other. Information required for the implementation of this research were obtained with the consent of the Central Office of the Prison System and in collaboration with the Center for diagnosis of Zagreb and it is conducted on a sample od N = 1366 prisoners. The results differ from US standard s in the way that prisoners achieve lower results than the average value of the instrument, but despite that, the differences were determined in various dimensions in all of the investigated problems. The first research problem was to examine differences between male and female prisoners and there were found significant differences. Male prisoners achieve higher results in the dimensions Orientation and Rejecetion, while female prisoners achieve higher results in the demension of Deprivation. The dimension of Agression, Protection, Exploration, Reproduction and Incorporation have no statistically significant differences between these two groups. The second problem of the research was to determine the differences between returnees and prisoners who are the first time in prison. The returnees achieved higher results on dimensions Rejection and Agression, while the prisoners who are the first time in prison achieve higher results on dimensions Reproduciton, Incorporation, Protection and on bias scale. A statistically significant difference between these two groups of prisoners has not been established in the dimensions Orientation, Deprivation and Exploration. As previously stated, the third problem is divided into two parts. In the first part were compared pepetrators of rape and sexual abuse of children due to the small number of inmates who comittet these kind of crime. Comparing these two groups of prisoners we determined that there wes not any statistically significant differences in any dimension of EPI which suggests a certain similarity between these groups. The second part of the third problem was to compare other crimes (murder, abuse of narcotics, robbery and aggravated theft) and a statistically significant difference was found in most dimension, except the dimensions Exploration and Protection. The significance of the results is that to a certain extent can predict the course of serving the prison sentence, the existance of a possible risk of recidivism, but also increase sensitivity to the needs of different groups of prisoners.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Plutchik Emotion profile index Personality traits emotions prisoners
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:460623
PohranioIvanka Šarić