Pages

Usporedba antisocijalnog poremećaja ličnosti i psihopatije
Usporedba antisocijalnog poremećaja ličnosti i psihopatije
Iva Šušak
Poremećaji ličnosti razvojna su stanja koja se pojavljuju u djetinjstvu ili adolescenciji i nastavljaju se u odrasloj dobi te imaju izražene emocionalne i ponašajne aspekte, ovisno o kojem je poremećaju ličnosti riječ. Iako su antisocijalni poremećaj ličnosti i psihopatija povezani, radi se o dvama različitim kliničkim entitetima. Prema DSM-IV (2000), antisocijalni poremećaj ličnosti je formalna dijagnoza, a psihopatija je empirijski konstrukt sa afektivno - interpersonalnim i...
Usporedba nasilja u mladenačkim vezama s obzirom na mjesto školovanja
Usporedba nasilja u mladenačkim vezama s obzirom na mjesto školovanja
Adriana Vučetić
Cilj rada je utvrditi pojavnost, doživljenog i počinjenog nasilja u mladenačkim vezama te razinu prepoznavanja nasilnih obrazaca kod mladih koji žive i školuju se na otoku i onih koji su zbog školovanja otišli s otoka u veće mjesto. Ovim radom željelo se istražiti u kojoj mjeri mladi koji žive na otoku Hvaru i oni kojima je zbog školovanja trenutno mjesto prebivališta Split imaju iskustvo počinjenog i doživljenog nasilja i istražiti postoji li razlika s obzirom na okruženje...
Usporedba percepcije maloljetničkog pravosuđa između centara za socijalnu skrb, državnih odvjetništava i sudova za mladež
Usporedba percepcije maloljetničkog pravosuđa između centara za socijalnu skrb, državnih odvjetništava i sudova za mladež
Sabina Mandić
U ovom je radu prikazan dio rezultata istraživanja provedenog od strane Povjerenstva za praćenje i unaprjeđivanje rada tijela kaznenog postupka i izvršavanja maloljetničkih sankcija. Istraživanje je bilo usmjereno na stjecanje uvida u percepciju pravosudnog sustava i međuresornu suradnju centara za socijalnu skrb, državnih odvjetništava i sudova, a u ovom radu naglasak je na zadovoljstvu funkcioniranja maloljetničkog pravosuđa. U tom su smislu glavni ciljevi rada istražiti u...
Usporedba percepcije poremećaja glasa između skupina učitelja i odgojitelja uz pomoć upitnika za samoprocjenu
Usporedba percepcije poremećaja glasa između skupina učitelja i odgojitelja uz pomoć upitnika za samoprocjenu
Marina Pipek
Za neke osobe glas predstavlja više od samog medija prenošenja poruka, on je njihovo glavno sredstvo za obavljanje posla. Osobe koje obavljaju takve poslove nazivamo vokalnim profesionalcima. U tu skupinu pripadaju učitelji i odgojitelji. Većina istraživača ne odvaja jasno skupine odgojitelja i učitelja već ih proučavaju kao jednu (''teachers''). Međutim, u malobrojnim istraživanjima koja odvajaju i/ili uspoređuju ove skupine odgojitelji pokazuju veće probleme s glasom od...
Usporedba programa tretmana muških i ženskih počinitelja nasilja u obitelji
Usporedba programa tretmana muških i ženskih počinitelja nasilja u obitelji
Marina Vranić
Početne reakcije na nasilje u obitelji bile su zatvaranje počinitelja i pružanje pomoći isključivo žrtvi. Međutim, s vremenom se uvidjelo da ukoliko se želi prekinuti i spriječiti nasilje potrebno je pomoći ne samo žrtvi, nego i počinitelju kaznenog djela. Tim povodom započela je provedba psihosocijalnih programa tretmana za počinitelje obiteljskog nasilja. Prvi tretmanski rad bio je namijenjen muškarcima jer se njih smatralo glavnim i jedinim počiniteljima nasilja dok su u...
Usporedba rezultata primjene kriterijskog testa i roditeljskog testa probira na rana razvojna odstupanja
Usporedba rezultata primjene kriterijskog testa i roditeljskog testa probira na rana razvojna odstupanja
Karla Manzoni
Devedesetih godina prošlog stoljeća dolazi do velikih otkrića u području razvoja mozga. Naglašava se važnost prvih i ranih iskustava koji utječu na rast i razvoj neuroloških puteva (Kotulak , 1996, prema Shonkoff i Meisels, 2003). Upravo rani probir čini kratki i brzi test provjere dječjeg razvoja, a namijenjen je primjeni na čitavoj populaciji kako bi se pravovremeno otkrila djeca s mogućim odstupanjima u razvoju. Potrebno je uvesti i sustavni rani probir. Djeca u ranoj dobi...
Usporedba samoprocjene i objektivne procjene glasa kod glumaca
Usporedba samoprocjene i objektivne procjene glasa kod glumaca
Luka Alagić
Cilj ovoga diplomskog istraživačkog rada bio je ispitati kvalitetu glasa kazališnih glumaca te utvrditi povezanost samoprocjene i objektivne procjene vokalnog statusa. Ispitanici su bili akademski obrazovani glumci (n=37), a ispitivanje je provedeno na području grada Zagreba. Samoprocjena se sastojala od Indeksa vokalnih teškoća (VHI) te posebno sastavljenog Upitnika za samoprocjenu glasa kod glumaca. Objektivnu procjenu činila je akustička obrada i analiza fonacija glasa /a/ pomoću...
Usporedba samoprocjene slušne izvedbe korisnika slušnih pomagala s umjerenom i teškom nagluhošću
Usporedba samoprocjene slušne izvedbe korisnika slušnih pomagala s umjerenom i teškom nagluhošću
Kristina Burum
Cilj ovog rada bio je izvršiti usporedbu samoprocjene kvalitete slušanja korisnika slušnih pomagala s umjerenom i teškom nagluhošću, kako bi se stekao uvid u odnos stupnja oštećenja sluha i njegovih percipiranih posljedica te doživljaja koristi od slušnog pomagala. Upitnikom samoprocjene Profil ishoda rehabilitacije slušanja (PIRS) prikupljeni su podatci 36 sudionika podijeljenih u dvije skupine ovisno o kategoriji nagluhosti. Temeljem rezultata analize razlika u percipiranim...
Usporedba učestalosti razvoda braka roditelja djece s teškoćama i roditelja djece tipičnog razvoja
Usporedba učestalosti razvoda braka roditelja djece s teškoćama i roditelja djece tipičnog razvoja
Lara Bebić
Istraživanja o razvodima braka izvan Republike Hrvatske svrstavaju roditelje djece s teškoćama duž čitavoga kontinuuma: od povećanih rizika za razvod pa sve do manje vjerojatnosti za takav ishod. U okviru tih istraživanja, prisutnost djeteta s teškoćama možemo promatrati kao negativan, pozitivan ili neutralan čimbenik povezan s razvodom. Temeljem oprečnih rezultata tih istraživanja, ali i još neistraženom tematikom u Republici Hrvatskoj, postavljen je glavni cilj ovoga rada:...
Usporedni prikaz općih metoda tretmana zatvorenika u zemljama Europske unije
Usporedni prikaz općih metoda tretmana zatvorenika u zemljama Europske unije
Tena Novak
Iako se metode tretmana zatvorenika razlikuju od države do države, postoji konsenzus oko korištenja općih metoda tretmana koje se odnose na rad, obrazovanje i slobodno vrijeme zatvorenika. Ciljevi ovog rada su načiniti usporednu analizu formalnih dokumenata koji oblikuju opće metode tretmana u zemljama Europske Unije te dati prikaz primjera dobre prakse u provođenju. Svrha ovog rada je kritička analiza rezultata poredbe i primjera dobre prakse te formiranje prijedloga za unapređenje...
Usvajanje sibilarizacije u predškolske djece govornika kajkavskog i štokavskog narječja
Usvajanje sibilarizacije u predškolske djece govornika kajkavskog i štokavskog narječja
Zrinka Kuna
Sibilarizacija je zamjenjivanje mekonepčanih suglasnika sibilantima u dativu i lokativu jednine imenica ženskog roda, nominativu, dativu, lokativu i instrumentalu množine imenica muškog roda, 2. licu jednine imperativa i u nesvršenih glagola (Barić i sur., 1995). Dosadašnje spoznaje o usvajanju sibilarizacije proistječu iz istraživanja usvajanja imenske morfologije, a rezultati tih istraživanja govore da sve dobne skupine predškolske djece imaju teškoća s provođenjem...
Utjecaj bavljenja sportom na samopercepciju kvalitete života osoba oštećena vida
Utjecaj bavljenja sportom na samopercepciju kvalitete života osoba oštećena vida
Petra Lapat
Oko 4% osoba u svijetu ima neki vidni poremećaj. U Republici Hrvatskoj ima registriranih gotovo 18 tisuća ljudi s oštećenjem vida. Sigurno svi nisu registrirani tako da je ta brojka i nešto veća. Na kvalitetu života osobe utječu subjektivne i objektivne varijable. Na kvalitetu života osobe s oštećenjem vida utječe samo oštećenje, međutim i prilagodba na oštećenje, okolina, rehabilitacija i brojni drugi faktori. Osobe s oštećenjem vida se u malom broju uključuju u sport....

Pages