Pages

Učestalost korištenja elektroničkih pomagala u edukaciji školske populacije oštećena vida
Učestalost korištenja elektroničkih pomagala u edukaciji školske populacije oštećena vida
Karla Jureško
Razvoj asistivnih tehnologija omogućio je osobama oštećena vida ravnopravan položaj u društvu koji dovodi do veće samostalnosti, samopoštovanja te osjećaja vlastite vrijednosti. S obzirom da većinu informacija ljudska bića dobivaju auditivnim i vizualnim putem, svaki napredak tehnologije označava korak naprijed za osobe oštećena vida. Na tržištu postoje brojne asistivne tehnologije koje osobama oštećena vida nude veću neovisnost i samostalnost u izvršavanju svakodnevnih...
Učestalost poremećaja slušnog procesiranja u djece starije vrtićke dobi
Učestalost poremećaja slušnog procesiranja u djece starije vrtićke dobi
Andreja Veličković
Poremećaj slušnog procesiranja (PSP) deficit je neurološke obrade zvučnih podražaja, koji nije rezultat viših funkcija poput jezika, kognicije ili srodnih čimbenika, no može koegzistirati s teškoćama istih. Zbog komorbiditeta poremećaja slušnog procesiranja i drugih teškoća, poput teškoća učenja, ADHD-a, jezičnih teškoća i sl., procjena i dijagnostika PSP-a trebaju biti sveobuhvatni i učinjeni od strane multidisciplinarnog tima (logoped, audiolog, psiholog, učitelj)....
Učestalost stereotipnih ponašanja kod djece s izoliranim oštećenjem vida i djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama
Učestalost stereotipnih ponašanja kod djece s izoliranim oštećenjem vida i djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama
Nikolina Horvat
Cilj ovog diplomskog rada je procjena i usporedba uĉestalosti, pojavnosti i trajanja stereotipnih ponašanja kod djece s izoliranim oštećenjem vida i djece s oštećenjem vida i dodatnim utjecajnim teškoćama, te utvrĊivanje razlika meĊu dvijema skupinama. U svrhu prikupljanja podataka korišten je Bielefeld upitnik za roditelje slijepe i videće djece predškolske dobi.Uzorak ispitanika sastoji se od 10 djece predškolske dobi s izoliranim oštećenjem vida i 10 djece predškolske...
Učinci stečenog oštećenja sluha - perspektiva bračnog partnera
Učinci stečenog oštećenja sluha - perspektiva bračnog partnera
Marija Glasnović
Gubitak sluha jedno je od najraširenijih kroničnih zdravstvenih stanja u starijoj dobi te mu se, kao takvom, posvećuje mnogo pažnje u istraživanju njegovih utjecaja na različite sfere života pojedinca. U nekim su područjima kvalitete života posljedice oštećenja sluha itekako vidljive, iako se istražuju u znatno manjoj mjeri, kao na primjer područje utjecaja stečenog oštećenja sluha na značajne druge, naročito bračne partnere. Posljedično tome, naše je prepoznavanje i...
Učinkovitost suvremenih metoda rehabilitacije osoba s motoričkim poremećajima temeljena na znanstvenim dokazima
Učinkovitost suvremenih metoda rehabilitacije osoba s motoričkim poremećajima temeljena na znanstvenim dokazima
Tena Mioč
Termin motorički poremećaji odnosi se na skupinu poremećaja grube i fine motorike i/ili ravnoteže tijela, koji otežavaju izvršavanje svakodnevnih funkcionalnih aktivnosti. U ovom radu nastojala se istražiti učinkovitost triju metoda kod osoba s motoričkim poremećajima na temelju znanstvenih dokaza. Terapija prisilno induciranog pokreta (CIMT) rehabilitacijski je pristup koji uključuje fizičko ograničavanje neoštećenog gornjeg ekstremiteta te usmjerene funkcionalne vježbe...
Važnost grupe samopomoći u terapiji mucanja kod odraslih
Važnost grupe samopomoći u terapiji mucanja kod odraslih
Ivan Đurđević
Grupe samopomoći u terapiji mucanja kod odraslih su od neprocijenjive važnosti u post-terapijskom razdoblju. One pomažu u održavanju tehnika za tečan govor usvojenih u terapiji te njezine dobrobiti mogu pozitivno utjecati na cjelokupan život osobe koja muca. Grupe samopomoći trebaju biti otvorene za sve osobe koje mucaju, omogućiti sigurno okruženje u kojem će osobe koje mucaju moći nesmetano razgovarati, dijeliti misli, osjećaje, iskustva i strahove te se bolje upoznati s...
Vokalni zamor kod djelatnika u pozivnim centrima
Vokalni zamor kod djelatnika u pozivnim centrima
Krešimir Perša
Na pitanje što je to vokalni zamor i kako ga tretirati još uvijek nema jednoznačnog odgovora te su brojni istraživači pokušali detaljnije opisati sam fenomen. Nanjundeswaran (2013) sažima problem definiranja vokalnog zamora te kaže da se vokalni zamor može definirati kao klinički sindrom ili se može definirati kao skupina fizioloških promjena nastalih uslijed pretjerane uporabe glasa. Cilj ovog diplomskog rada bio je ispitati postojanje vokalnog zamora kod djelatnika u pozivnim...
Volonterski klub u domu za odgoj djece i mladeži - primjer inkluzivnog volontiranja
Volonterski klub u domu za odgoj djece i mladeži - primjer inkluzivnog volontiranja
Mirjana Djedović
Cilj ovog diplomskog rada jest provjeriti mogućnosti inkluzivnog volontiranja u Hrvatskoj, s naglaskom na mogućnosti primjene u odgojnim ustanovama. S tim ciljem osnovan je i Volonterski klub inkluzivnog karaktera u Domu za odgoj djece i mladeži Zagreb. S namjerom da se korisnicima ponudi prosocijalan način provođenja slobodnog vremena u skladu s tretmanskim ciljevima i njihovim potrebama, unutar Volonterskog kluba organizirano je nekoliko volonterskih akcija - obnova teretane u Domu za...
Vršnjačka potpora kao oblike intervencije kod djece s teškoćama u razvoju
Vršnjačka potpora kao oblike intervencije kod djece s teškoćama u razvoju
Kristina Bašić
Djeca s teškoćama u razvoju često imaju teškoće u socijalnoj komunikaciji koje direktno utječu na interakciju s vršnjacima i stvaranje prijateljstava u inkluzivnoj okolini. Bez obzira na prisutnost pomagača u skupini, vršnjaci se najčešće spontano ne uključuju u interakciju s djecom s teškoćama u razvoju. Jedna je od brojnih intervencija za djecu s teškoćama u razvoju u inkluzivnom sustavu vršnjački vođena intervencija (engl. PMII). Vršnjački vođena intervencija...
Zadovoljstvo poslodavaca sustavom potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Zadovoljstvo poslodavaca sustavom potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom
Tea Turković
Cilj ovog istraživanja je dobiti uvid u to koliko su poslodavci s područja Zagreba i Zagrebačke županije koji imaju iskustvo zapošljavanja osoba s invaliditetom zadovoljni cjelokupnim sustavom za zapošljavanje ovih osoba, kakvo je bilo njihovo iskustvo pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, te kako su zadovoljni podrškom stručnjaka pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Diplomski rad obrađuje sustav potpora poslodavcima u Republici Hrvatskoj, analizira problematiku...
Zaštitni čimbenici za sprječavanje bjegova iz odgojnih ustanova iz perspektive mladih
Zaštitni čimbenici za sprječavanje bjegova iz odgojnih ustanova iz perspektive mladih
Maja Kovačićek
Na temelju dostupnih izvješća i statistika od strane Ministarstva unutarnjih poslova te Pravobraniteljice za djecu, fenomen pojave bjegova mladih iz odgojne ustanove je zadnjih nekoliko godina u porastu. Navedeni fenomen predstavlja opasnost za mladu osobu koja se tijekom bijega izlaže mnogim rizicima te joj je onemogućeno pružanje tretmanskih intervencija, no isto tako predstavlja i veliki društveni problem. Rezultati istraživanja (Ratkajec Gašević, Zalović, Maurović, 2017)...
Značaj socijalne mreže adolescenata kod bježanja iz odgojnih ustanova
Značaj socijalne mreže adolescenata kod bježanja iz odgojnih ustanova
Tončica Čarija
Kvalitetna socijalna mreža potrebna je tijekom cijelog života, a posebno je važna za psihosocijalni razvoj mladih. Kvantiteta socijalne podrške manje je važna od kvalitete, a struktura socijalne podrške utječe na funkcioniranje mladih. Socijalna podrška često se promatra kao posrednik između životnih promjena i prilagodbe, a značajna je za razvoj samopoštovanja te mogući zaštitni faktor. Posebno je važna za mlade koji se nalaze u odgojnim ustanovama. Također, učestali su...

Pages