Paginacija

Socijalne i emocionalne kompetencije djece s poremećajem iz spektra autizma
Socijalne i emocionalne kompetencije djece s poremećajem iz spektra autizma
Sara Bubalo
U području socijalnih i emocionalnih kompetencija djeca s poremećajem iz spektra autizma (PSA) susreću se s brojnim izazovima koji utječu na njihov daljnji razvoj. MeĎutim, u socijalnim i emocionalnim vještinama kod populacije ove djece prisutna je i velika varijabilnost. Dosadašnja istraţivanja mogućih prediktora socijalnih i emocionalnih kompetencija djece s poremećajem iz spektra autizma ukazuju na inkonzistentne rezultate. Cilj ovog istraţivanja bio je ispitati postoje li...
Socijalne i emocionalne kompetencije djece s poremećajem iz spektra autizma i roditeljsko ponašanje
Socijalne i emocionalne kompetencije djece s poremećajem iz spektra autizma i roditeljsko ponašanje
Dorotea Jelovica
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati međusobnu povezanost socijalnih i emocionalnih kompetencija djece s poremećajem iz spektra autizma, nepoželjnih ponašanjna kod djece te roditeljskih ponašanja. U istraživanju je sudjelovalo 95 roditelja djece s poremećajem iz spektra autizma u dobi od 7 do 14 godina, s područja Republike Hrvatske, a za odabir sudionika ovog istraživanja koristilo se slučajno uzorkovanje. Za procjenu socijalnih i emocionalnih kompetencija djece koristio se...
Socijalne i emocionalne kompetencije i nepoželjna ponašanja djece s intelektualnim teškoćama
Socijalne i emocionalne kompetencije i nepoželjna ponašanja djece s intelektualnim teškoćama
Karla Galjar
Socijalne i emocionalne kompetencije važan su dio djetetovog razvoja te sveukupnog funkcioniranja u okolini u kojoj se nalazi. Djeca s intelektualnim teškoćama često nailaze na prepreke i teškoće u stjecanju i manifestiranju socijalnih i emocionalnih kompetencija, što može imati značajan utjecaj na njihovo ponašanje. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati povezanost prisutnosti nepoželjnih ponašanja kod djece s intelektualnim teškoćama sa socijalnim i emocionalnim...
Socijalne interakcije djeteta s poremećajem iz spektra autizma tijekom tranzicijskih radionica
Socijalne interakcije djeteta s poremećajem iz spektra autizma tijekom tranzicijskih radionica
Anja Percač
Prijelaz (tranzicija) u edukativnom smislu označava prijelaz iz jednog edukativnog stadija u drugi, a može predstavljati i promjenu lokacije, učitelja ili nastavnog programa. Uspješan prijelaz bitan je za zdravi rast i razvoj djeteta u svakom aspektu, a velikim dijelom ovisi o angažmanu roditelja, obitelji i stručnjaka. Poteškoće prilikom prijelaza izražene su kod djece s razvojnim poteškoćama, a posebno kod djece s poremećajem iz spektra autizma (PSA). Osim same prirode...
Socijalne priče kod poremećaja iz spektra autizma
Socijalne priče kod poremećaja iz spektra autizma
Klara Lešković
Poremećaj iz spektra autizma (PSA) je razvojni poremećaj koji se očituje u teškoćama socijalne interakcije i komunikacije te stereotipnim ponašanjima i suženim interesima. Kako bi se smanjila negativna ponašanja koja su prisutna kod PSA koriste se različite intervencije. Jedna od intervencija koja je znanstveno utemeljena jest intervencija socijalnim pričama. Socijalne priče su osmišljene prema unaprijed određenoj strukturi za svakog pojedinca (Gray, 1983). Prvenstveno su...
Socijalne vještine učenika oštećena vida srednjoškolskog uzrasta prema procjeni nastavnika
Socijalne vještine učenika oštećena vida srednjoškolskog uzrasta prema procjeni nastavnika
Marina Petričević
Socijalne vještine čine skup naučenih ponašanja koja se usvajaju i uče od najranije dobi promatranjem interakcija iz okoline u različitim kontekstima i s različitim ishodima. One pojedincu omogućuju uspješnu interakciju s drugima i socijalno pozitivne ishode istih. Deficit vida će kod slijepe i slabovidne djece ograničiti mogućnosti za spontano učenje socijalnih vještina pa im je potrebno fizički modelirati i demonstrirati različita socijalna ponašanja i interakcije u...
Socijalne vještine učenika oštećena vida srednjoškolskog uzrasta prema procjeni njihovih  roditelja
Socijalne vještine učenika oštećena vida srednjoškolskog uzrasta prema procjeni njihovih roditelja
Dora Švigir
Socijalne vještine naučeni su oblici ponašanja koja se uče i razvijaju cijeli život promatranjem i imitacijom interakcija u različitim situacijama iz okoline. Omogućuju pojedincu da učinkovito surađuje i ostvaruje interakciju s drugima te da uspješno funkcionira u socijalnoj okolini. Oštećenje vida ograničava mogućnosti za spontano učenje istih, stoga je slijepoj i slabovidnoj djeci potrebno verbalno opisati i demonstrirati različita socijalna ponašanja. U procesu...
Socijalne vještine, mediji i digitalne tehnologije
Socijalne vještine, mediji i digitalne tehnologije
Maja Komljen
Tema ovog rada je razvoj socijalnih vještina mladih pod vidikom utjecaja medija, razmatran unutar koncepta pozitivnog razvoja mladih (Positive Youth Development – PYD). U radu se pokušava odgovoriti na pitanje na koji se način mediji mogu koristiti u postizanju pet ključnih razvojnih ishoda (5C) kao pozitivnih posljedica korištenja različitih mogućnosti medija za prevenciju problema u ponašanju. U radu se, nakon uvoda, iznosi povijesni razvoj koncepta pozitivnog razvoja...
Socijalno i emocionalno učenje u inkluzivnom obrazovanju
Socijalno i emocionalno učenje u inkluzivnom obrazovanju
Ana Vračko
Socijalno i emocionalno učenje je proces kojim se razvijaju socijalna i emocionalna kompetencija koja ima veliku važnost za život svakog pojedinca. Vještine koje se pritom razvijaju odnose se na: svijest o sebi, upravljanje sobom, socijalnu svijest, vještine odnosa s drugima, odgovorno donošenje odluka. Socijalni i emocionalni razvoj djece potrebno je poticati unutar obitelji, u školi te u zajednici. Škola, kao odgojno-obrazovna ustanova, najveći naglasak stavlja na usvajanje...
Socijalno-pravni aspekti zapošljavanja osoba oštećena vida
Socijalno-pravni aspekti zapošljavanja osoba oštećena vida
Mario Antonio Vranić
Posao zauzima jednu od ključnih uloga u životu odrasle osobe. Osobe oštećena vida u većoj su mjeri nezaposlene u odnosu na osobe bez oštećenja vida te su u većem riziku od siromaštva. Stoga je cilj ovog diplomskog rada pregled dosadašnjih znanstvenih i stručnih spoznaja o socijalno-pravnim aspektima zapošljavanja osoba oštećena vida te istraživanje čimbenika koji utječu na njihovo zapošljavanje. Na zapošljavanje osoba oštećena vida s jedne strane utječu osobni...
Socio-emocionalni razvoj djece predškolske dobi s jezičnim teškoćama
Socio-emocionalni razvoj djece predškolske dobi s jezičnim teškoćama
Helena Milković Začek
Jezik je važan faktor u društvenom životu, a govor i jezični razvoj temelj su uspješnih ishoda u kasnijem životu djeteta. Rezultati istraživanja pokazuju da su djeca s jezično-govornim teškoćama izloženija većem riziku za kasnije socio-emocionalne probleme od djece koja nemaju jezične teškoće. U ovom radu prikazat će se istraživanja koja potvrđuju kako jezične teškoće mogu nepovoljno utjecati na društveno učenje i socijalno kompetentno ponašanje djeteta. Jezične...
Son Rise program za djecu s poremećajem iz spektra autizma
Son Rise program za djecu s poremećajem iz spektra autizma
Ana Miletović
Socijalna interakcija je dvosmjeran proces koji predstavlja ostvarivanje veze između osobe i okoline. Podrazumijeva razmjenu emocija, iskustva, mišljenja i znanja. Djeca s poremećajem iz spectra autizma imaju teškoće u socijalnoj komunikaciji i socijalnoj interakciji koje se odnose na teškoće u uspostavljanju, održavanju i razumijevanju odnosa. Budući da Son-Rise program smatra da je poremećaj iz spektra autizma poremećaj socijalne interakcije upravo će cilj ovog istraživanja...

Paginacija