Pages

Ispitivanje dijadohokineze u predškolske djece tipičnog razvoja
Ispitivanje dijadohokineze u predškolske djece tipičnog razvoja
Ivona Vujić
Procjena govorne motorike dio je logopedske procjene koja doprinosi ukupnoj procjeni govorno-motoričkih sposobnosti djeteta te diferencijalnoj logopedskoj dijagnostici. Jedan od najvažnijih zadataka govorne motorike je dijadohokineza (DDK), u literaturi poznata i kao maksimalna brzina ponavljanja (MRR). DDK ili MRR, mjera je ponavljanja jednog, dva ili tri različita sloga što je brže i što je preciznije moguće, a literatura ju dijeli na ponavljanje monosilabičke strukture (eng....
Ispitivanje fonološkog pamćenja fonološki sličnih riječi u djece osnovnoškolske dobi od prvog do četvrtog razreda
Ispitivanje fonološkog pamćenja fonološki sličnih riječi u djece osnovnoškolske dobi od prvog do četvrtog razreda
Iva Bašić
Fonološko pamćenje odnosno fonološka petlja ističe se kao jedna od kognitivnih funkcija koja je nužna za razvoj pismenosti i vještine čitanja. Upravo zbog njezine važnosti i utjecaja na razvoj ostalih vještina, u ovom radu ispitivala se uspješnost na zadatku fonološkog pamćenja u djece od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Istraživanje se temeljilo na audiosnimci liste od deset riječi, koje su ispitanici nakon završetka trebali ponoviti ovisno o tome koliko se...
Ispitivanje fonološkog pamćenja riječi u djece nižih razreda osnovne škole s obzirom na učestalost riječi i semantičku kategoriju
Ispitivanje fonološkog pamćenja riječi u djece nižih razreda osnovne škole s obzirom na učestalost riječi i semantičku kategoriju
Dorotea Gorupić
Fonološko pamćenje sastavnica je radnog pamćenja ključna za provedbu fonološkog rekodiranja i grafem-fonem pretvorbe. Dio je fonološke obrade, i kao takvo ima važnu ulogu u obradi pisanog i govornog jezika, čitanju, učenju novih riječi i razumijevanju. Poznato je kako djeca s bolje razvijenim fonološkim pamćenjem imaju bolje razvijene jezične vještine u odnosu na svoje vršnjake (Waring i sur., 2017). S obzirom na veliku ulogu fonološkog pamćenja u svakodnevnom...
Ispitivanje nekih jezično-govornih i oralno-motoričkih parametara u djece s kašnjenjem u jezično-govornom razvoju
Ispitivanje nekih jezično-govornih i oralno-motoričkih parametara u djece s kašnjenjem u jezično-govornom razvoju
Josipa Hostonski
Ishod razvoja kasnih govornika često je neizvjestan te se može razviti u nekoliko vrsta poremećaja. Neki od ishoda idiopatske etiologije kašnjenja mogu biti jezične teškoće ili govorno-motoričke teškoće, odnosno dječja govorna apraksija (DGA). Kako bi se uvidjele pojedine karakteristike tih poremećaja i omogućile spoznaje na temelju kojih bi se mogla napraviti diferencijalna dijagnostika, provedeno je istraživanje na 19 djece koja su bila kasni govornici u dobi od 2;6 godine, a...
Ispitivanje odnosa funkcionalnih teškoća slušanja i stupnjeva oštećenja sluha
Ispitivanje odnosa funkcionalnih teškoća slušanja i stupnjeva oštećenja sluha
Mihaela Gaća
Osjetilo sluha jedno je od 5 osjetila koje posjedujemo i koje ima veliku ulogu u razvoju i učenju, a njegovo oštećenje ima značajne posljedice na komunikaciju, socijalni i akademski život te emocionalna stanja pojedinca. Najvažnijim rizičnim faktorom za nastanak oštećenja sluha smatra se starenje (Moyer, 2012). Prema procjenama Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO, 2017; 2013) oštećenje sluha veće od 40 dB na boljem uhu ima 328 milijuna odraslih osoba. S obzirom da...
Ispitivanje razlike u vidnoj funkciji osjetljivosti na kontraste između djece predškolske dobi i osoba starije životne dobi
Ispitivanje razlike u vidnoj funkciji osjetljivosti na kontraste između djece predškolske dobi i osoba starije životne dobi
Petra Bašić
Razvoj vida se najbrže odvija tijekom prvih godina života. Kasnije se razvoj usporava i traje do puberteta. Starenjem organizma dolazi do promjene u organima pa tako i u onih vezanim za vid. Naime, prilikom zdravog starenja opadaju određene funkcije u vizualnom funkcioniranju te se samim time to odražava i na izvršavanje svakodnevnih aktivnosti u životu čovjeka. Jedan od važnih parametara pri procjeni vidnih funkcija o kojem se u razvoju neuroznanosti i fiziologije vidnog sustava sve...
Ispitivanje razlike u vidnoj funkciji osjetljivosti na kontraste između djece predškolske dobi i osoba starije životne dobi
Ispitivanje razlike u vidnoj funkciji osjetljivosti na kontraste između djece predškolske dobi i osoba starije životne dobi
Petra Bašić
Razvoj vida se najbrže odvija tijekom prvih godina života. Kasnije se razvoj usporava i traje do puberteta. Starenjem organizma dolazi do promjene u organima pa tako i u onih vezanim za vid. Naime, prilikom zdravog starenja opadaju određene funkcije u vizualnom funkcioniranju te se samim time to odražava i na izvršavanje svakodnevnih aktivnosti u životu čovjeka. Jedan od važnih parametara pri procjeni vidnih funkcija o kojem se u razvoju neuroznanosti i fiziologije vidnog...
Ispitivanje socijalno-emocionalnih kompetencija djece četiri godine nakon primjene PATHS-RASTEM programa
Ispitivanje socijalno-emocionalnih kompetencija djece četiri godine nakon primjene PATHS-RASTEM programa
Dora Škarica
PATHS (hrv. Promoviranje Alternativnih Strategija Mišljenja) je univerzalni program prevencije utemeljen na konstruktima socijalnog i emocionalnog učenja. Iako prvo namijenjen djeci s oštećenjima sluha, od svoga se nastanka 1980-ih godina proširio se na razne populacije djece i pokazao višestruku učinkovitost. Za hrvatske potrebe, prevedeno je i kulturološki prilagođeno prvih 56 lekcija te je poznat pod imenom PATHS – RASTEM program. Kako je za kvalitetnu implementaciju nužno...
Ispitivanje čimbenika za primjenu igre tijekom hospitalizacije djece
Ispitivanje čimbenika za primjenu igre tijekom hospitalizacije djece
Nikolina Buzov
Svako dijete ima pravo na zdravlje i najkvalitetniju zdravstvenu skrb. Zbog negativnog utjecaja boravka u bolnici na psihofiziološki razvoj djeteta, danas se sve više djecu liječi kroz dnevne bolnice i ambulantne preglede. Ponekad, zbog bolesti djeteta, to nije moguće pa se djeca hospitaliziraju. Hospitalizacija označava smještanje djeteta u bolnicu što predstavlja odvajanje od poznate okoline i osoba i susret s nepoznatim okruženjem i osobama te često uključuje osjećaj boli i...
Istodobna pojavnost internaliziranih i eksternaliziranih problema u ponašanju kod adolescenata
Istodobna pojavnost internaliziranih i eksternaliziranih problema u ponašanju kod adolescenata
Katarina Čorić
Ovim diplomskim radom htjela se ispitati pojavnost internaliziranih i eksternaliziranih simptoma problema u ponašanju kod adolescenata, kao i istodobna pojavnost simptoma iz te dvije domene. Za potrebe ovog diplomskog rada korišteni su podaci dobiveni istraživanjem koje je provedeno u sklopu projekta UNPD-a „Unaprjeđenje rada na izgradnji sustava prevencije kriminaliteta i podrška osnivanja koordinacijske jedinice za prevenciju kriminaliteta“ koji je trajao u razdoblju od 2008. do...
Istraživanja droga u Republici Hrvatskoj
Istraživanja droga u Republici Hrvatskoj
Mateja Gašparović
S obzirom na visoku brojku osoba ovisnih o nekoj vrsti droge (17,8 milijuna ljudi u Europi prema zadnjim podacima) te posljedicama konzumacije droge po individui, obitelji i društvu, potrebno je da zakonski okviri djelovanja, ali i programi prevencije i rehabilitacije, budu znanstveno utemeljeni na kvalitetnim istraživanjima te na dobroj praksi i potrebama tih ljudi. U radu je dan prikaz važnosti takvih istraživanja, kao i prikaz relevantnih institucija na europskoj i nacionalnoj razini...
Istraživanja s alkoholom povezanih poremećaja i problema u Republici Hrvatskoj
Istraživanja s alkoholom povezanih poremećaja i problema u Republici Hrvatskoj
Ana Marković
Alkohol znaĉajno doprinosi mortalitetetu te bolestima i invalidnosti na globalnoj razini. Osim što utjeĉe na fiziĉko i psihiĉko zdravlje osobe koja ga konzumira, alkohol ugroţava ţivot i zdravlje osoba koje se nalaze u okolini osobe koja konzumira alkohol. Cilj ovog rada je analiza odreĊenog broja hrvatskih znanstvenih ĉasopisa u periodu od deset godina kako bi se utvrdila kvantiteta i kvaliteta interesa za probleme u vezi s prekomjernim konzumiranjem alkohola. Svrha rada je...

Pages