Pages

Jezične sposobnosti i mucanje u obitelji genetski opterećenoj mucanjem
Jezične sposobnosti i mucanje u obitelji genetski opterećenoj mucanjem
Marina Dedić
Smatra se da je mucanje multidimenzionalni poremećaj na koji utječu mnogi čimbenici, pa tako i različiti stupnjevi jezične obrade. Iako je prihvaćeno vjerovanje da povezanost između mucanja i pojedinih jezičnih varijabla postoji, još uvijek nema općeg slaganja o njihovoj točnoj ulozi za nastanak mucanja i njegovo trajanje. S obzirom na to da istraživanja pokazuju da se mucanje često javlja kad su jezični zahtjevi previsoki, ciljevi ovog rada su dobivanje uvida u razinu...
Jezične teškoće u kontekstu dvojezičnosti tijekom djetinjstva
Jezične teškoće u kontekstu dvojezičnosti tijekom djetinjstva
David Ćulibrk
Tijekom povijesti utjecaj dvojezičnosti na jezični razvoj vrlo je nepovoljno prikazan u slučaju kad osoba ima jezične teškoće te je bilo relativno malo istraživanja u ovom području. Stručnjaci su isprva smatrali da usvajanje dvaju jezika uzrokuje dodatni kognitivni napor, a kod djece s jezičnim teškoćama izaziva veće jezične deficite. Posljednjih godina proces globalizacije i sve učestalije migracije dovele su do povećanja broja dvojezične djece te samim time i...
Jezične vještine tijekom procesa starenja
Jezične vještine tijekom procesa starenja
Lana Pašica
Kognitivno starenje smatra se prirodnim procesom koji se odvija godinama i proizvodi gubitak u učinkovitosti izvedbe različitih operacija uz zadržavanje sadržaja ili znanja. Fluidna inteligencija se gubi, a kristalizirana inteligencija se održava. Do promjena dolazi u različitim kognitivnim vještinama, ponajviše pažnji i radnom pamćenju, što znatno utječe na učinkovitost komunikacije i društvenih odnosa. Tijekom prvih godina života jezični razvoj karakterizira povećanje...
Jezični profili osoba s lijevostranim i desnostranim moždanim udarom u akutnoj fazi oporavka
Jezični profili osoba s lijevostranim i desnostranim moždanim udarom u akutnoj fazi oporavka
Lara Pilepić
Nakon moždanog udara, poremećaji jezika jedni su od najčešćih nemotoričkih posljedica koji se javljaju u čak 35% bolesnika. Klinička slika jezičnih poremećaja vrlo je varijabilna, te oni u mnogome onesposobljavaju bolesnika s moždanim udarom, često i više nego sam motorički deficit. U starijoj literaturi zabilježen je podatak kako moždani udari u desnoj hemisferi za posljedicu nemaju jezični poremećaj jer je jezik lokaliziran u lijevoj hemisferi. No, današnje spoznaje...
Kako je poremećaj iz spektra autizma predstavljen na hrvatskim portalima?
Kako je poremećaj iz spektra autizma predstavljen na hrvatskim portalima?
Izabela Spajić
Mediji, kao kompleksan sustav za javno informiranje, postali su dio čovjekove svakodnevice. Kroz povijest su nastajale različite vrste medija, a u današnjem svijetu dominantnu ulogu preuzeo je internet. Kao najbrži i najdostupniji način protoka informacija, internet nudi mnogo različitih sadržaja. Kako bi se pojedine informacije objedinile te pružili podaci iz različitih izvora, nastali su internetski portali. Portali, kao vrsta online novinarstva, igraju vrlo važnu ulogu u...
Kako roditelji razumiju povratne informacije stručnjaka?
Kako roditelji razumiju povratne informacije stručnjaka?
Barbara Lenart Japundžić
Kako bi roditelji mogli primjereno odgovarati na djetetove potrebe te aktivno sudjelovati u procesu rane intervencije, od iznimne važnosti je da od stručnjaka dobiju sve potrebne informacije, da se osjećaju podržano te u konačnici da razumiju povratne informacije koje dobiju od istih. Cilj ovog rada je utvrditi način na koji roditelji razumiju i interpretiraju povratne informacije stručnjaka iz područja rane intervencije (edukacijskih rehabilitatora, psihologa, logopeda i ostalih). U...
Karakteristike konzumenata novih psihoaktivnih tvari
Karakteristike konzumenata novih psihoaktivnih tvari
Mia Stefanović
Problematika ovisnosti o ilegalnim drogama odavno je prepoznat kao globalni fenomen koji je područje bavljenja različitih institucija u različitim zemljama. Ono što se sve češće spominje u kontekstu zlouporabe droga jesu nove psihoaktivne tvari koje nisu obuhvaćene međunarodnom kontrolom droga i uključuju širok raspon sintetskih droga. U Hrvatskoj je također zabilježena pojava novih psihoaktivnih tvari, no nedostaje istraživanja koja bi se bavila konzumentima takvih droga kako...
Kazališno stvaralaštvo osoba s oštećenjem vida
Kazališno stvaralaštvo osoba s oštećenjem vida
Andrea Čavara
Sudjelovanje osoba s oštećenjem vida u kulturnom životu šire društvene zajednice nužno je u afirmaciji sveukupna stvaralaštva i doprinosa kulturnim aktivnostima koje uključuju ravnopravan pristup u svim područjima života. Bavljenje kazališnim radom osoba oštećena vida utječe na podizanje svijesti o aktivnoj uključenosti osoba s invaliditetom u društvo, također senzibilizira javnost za potrebe i specifičnosti osoba oštećena vida. Cilj ovog diplomskog rada je prikazati na...
Klubovi liječenih alkoholičara (KLA): Ispitivanje funkcioniranja i učinkovitosti na području grada Zagreba
Klubovi liječenih alkoholičara (KLA): Ispitivanje funkcioniranja i učinkovitosti na području grada Zagreba
Helena Jakičić
Klubovi liječenih alkoholičara (KLA) najpoznatiji su oblik rehabilitacije i resocijalizacije alkoholičara, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire. KLA djeluju kao nevladine organizacije te ih čine stručni djelatnici koji vode klubove, liječeni alkoholičari te članovi njihove obitelji, odnosno podrška alkoholičarima u liječenju (članovi pratnje). Za njihovo osnivanje zaslužan je Vladimir Hudolin, koji je 1964. osnovao prvi KLA na području grada Zagreba, nakon čega su se klubovi...
Kockanje i stavovi hrvatskih studenata prema kockanju
Kockanje i stavovi hrvatskih studenata prema kockanju
Dominik Šalković
Kockanje je široko rasprostranjena pojava koja može prijeći u ovisnost i izazvati ozbiljne psihosocijalne posljedice. Rizičnu skupinu predstavljaju mladi na prelasku u odraslu dob zbog ponašanja koje se često karakterizira kao rizično i nepromišljeno. Ovaj diplomski rad sastavni je dio istraživanja „Obilježja kockanja studenata u Hrvatskoj – značaj kognitivnih i emocionalnih čimbenika“ čiji su voditelji prof. dr. sc. Neven Ricijaš i asistentica Sabina Mandić, mag. soc....
Kockanje mladih - percepcija stručnjaka iz sustava socijalne skrbi
Kockanje mladih - percepcija stručnjaka iz sustava socijalne skrbi
Franjo Lovro Popović
U radu je prikazan dio rezultata većeg istraživanja „Kockanje mladih – percepcija stručnjaka pomagačkih profesija”, provedenog temeljem potpore istraživanjima Sveučilišta u Zagrebu, a čiji je voditelj bio izv. prof. dr. sc. Neven Ricijaš. Istraživanje je bilo usmjereno na stjecanje uvida u percepciju stručnjaka pomagačkih profesija iz različitih sektora intervencija (socijalna skrb, pravosuđe, zdravstvo, obrazovanje i NVO) o temama vezanim uz kockanja mladih i njihovu...
Kognitivne strategije za djecu s teškoćama učenja
Kognitivne strategije za djecu s teškoćama učenja
Jelena Dolenec
Od ukupnog broja djece s teškoćama u razvoju, najbrojnija su djeca s teškoćama učenja (Reid,Lienemann,2006). Jedna od glavnih karakteristika prepoznavanja teškoća učenja kod učenika je neujednačenost njegovih intelektualnih sposobnosti i akademskog postignuća. (Vidović, Štetić, Rijavec, Miljković, 2003; Swanson,Harris,Graham,2003; Mercer 1997 prema Reid,Lienemann,2006) Kako bi se doskočilo tom problemu, posljednjih godina stručnjaci se sve više okreću raznim strategijama...

Pages