Pages

Evaluacija vršnjački vođene intervencije u redovnom vrtiću
Evaluacija vršnjački vođene intervencije u redovnom vrtiću
Matea Begić
Vršnjački vođena intervencija jedna je od strategija koja uspješno povećava razinu socijalnih interakcija između djece s poremećajem iz spektra autizma i djece tipičnog razvoja u inkluzivnom okruženju. Temelji se na podučavanju vršnjaka vještinama komunikacije i pružanja podrške djeci s poremećajem iz spektra autizma sa ciljem smanjivanje podrške odrasle osobe tijekom vremena. U istraživanju je sudjelovao dječak (5,6) s dijagnozom poremećaja iz spektra autizma, petero...
Evocirani potencijali u neurolingvistici znakovnih jezika
Evocirani potencijali u neurolingvistici znakovnih jezika
Tomislav Radošević
Istraživanja znakovnih jezika evociranim potencijalima relativno su mlad pristup u neurolingvistici. Unatoč malom broju ovakvih istraživanja, pokriveni su različiti jezični fenomeni, no dosad nije postojao njihov pregled. U skladu s time, cilj ovoga preglednog diplomskog rada jest prikazati dosadašnje spoznaje o primjeni evociranih potencijala u istraživanju sastavnica znakovnih jezika te utvrditi postoje li specifičnosti u obradi vezane za modalitet. Istraživanja fonologije...
Facebook generacija: učenici s intelektualnim teškoćama na društvenim mrežama
Facebook generacija: učenici s intelektualnim teškoćama na društvenim mrežama
Ana-Marija Leko
Društvene mreže sve više privlače pažnju akademske zajednice. No, iz pregleda literature vidljivo je da je malen broj istraživanja posvećen temi učenika s intelektualnim teškoćama na društvenim mrežama. Kako bi se pronašli učinkoviti načini rada s učenicima na društvenim mrežama te im se osigurala kvalitetna podrška, važno je poznavati njihova iskustva. Stoga se ovim istraživanjem htjelo uvažiti perspektivu učenika s intelektualnim teškoćama o društvenoj mreži...
Fonološka obrada djece s orofacijalnim rascjepima
Fonološka obrada djece s orofacijalnim rascjepima
Petra Lukačić
Cilj ovog rada bio je ispitati komponente fonološke obrade kod djece s rascjepom predškolske dobi, usporediti ih s očekivanjima za dob te istražiti postoje li razlike u vještini fonološke obrade s obzirom na vrstu rascjepa. Uzorak ispitanika obuhvaća desetero djece s rascjepom kronološke dobi od 5;11 do 7;10 godina (prosječne kronološke dobi 6;07 godina), bez dodatnih teškoća. Jedan ispitanik ima rascjep tvrdog nepca, jedan ispitanik ima submukozni rascjep, četvero ispitanika...
Fonološke sposobnosti osoba s Downovim sindromom
Fonološke sposobnosti osoba s Downovim sindromom
Mihaela Hoppe
Fonološke sposobnosti su sposobnosti koje uključuju fonološko pamćenje i fonološku svjesnost. Fonološko pamćenje je sustav koji kodira i privremeno pohranjuje fonološke informacije. Naziva se i fonološkom petljom. Ispituje se zadacima ponavljanja brojevnog niza i ponavljanja pseudoriječi. Fonološka svjesnost odnosi se na osjetljivost na glasovnu strukturu govornog jezika. Obuhvaća pojam fonemske svjesnosti, koja predstavlja sposobnost manipuliranja fonemima u riječi....
Fonotaktičke osobine ranog dječjeg rječnika
Fonotaktičke osobine ranog dječjeg rječnika
Patricia Piškor
Tema ovog diplomskog rada je određivanje fonotaktičkih osobina ranog dječjeg rječnika troje djece u razdoblju 1;05-2;08 godina. Cilj rada je ispitati vrijedi li u hrvatskom jeziku teza da u ranom dječjem rječniku prevladavaju riječi iz gustih susjedstva, kao što se pokazalo u istraživanjima u drugim jezicima. Također svrha je i ispitati kakva gustoća susjedstva postoji u jeziku odraslih upućenom djeci, kao i u jeziku odraslih govornika hrvatskog jezika. U istraživanje su uzete...
Fonotaktički čimbenici u pisanju kod djece s jezičnim teškoćama
Fonotaktički čimbenici u pisanju kod djece s jezičnim teškoćama
Ella Zečević
Pisanje je složen lingvističko-kognitivni proces koji je utjecajan i u edukacijskoj i u izvan odgojno-obrazovnoj socijalnoj okolini. Najbitnijom prekretnicom u dječjem učenju alfabetskog pisanja se smatra razvoj ideje da grafemi reprezentiraju glasove iz jezika. Ipak, nisu svi jezici iz alfabetskog ortografskog sustava jednako transparentni. Prisustvo nedosljednosti i iregularnosti u jeziku može usporiti i otežati razvoj pisanja. Unatoč očuvanoj kogniciji, kod djece s jezičnim...
Fonotaktički čimbenici u razvoju vokabulara
Fonotaktički čimbenici u razvoju vokabulara
Mateja Ilinović
Leksički razvoj neizostavna je sastavnica u proučavanju dječjeg jezika. Poznavanje njegovih obilježja omogućuje prepoznavanje odstupanja u kontekstu raznih komunikacijskih, jezičnih i govornih poremećaja, primjerice razvojnog jezičnog poremećaja. Određuju ga razni čimbenici, a među njima su fonotaktička vjerojatnost i gustoća susjedstva. Ovaj rad sadržava pregled nekih istraživanja koja su se bavila tim fonološkim/fonotaktičkim čimbenicima, njihovim utjecajem na...
Glazba u terapiji mucanja
Glazba u terapiji mucanja
Ivana Lukić
Mucanje je poremećaj tečnosti govora i okarakterizirano je abnormalno visokom učestalošću i trajanjem zastoja u toku govora, a zastoji se javljaju u obliku ponavljanja glasova, slogova ili jednosložnih riječi, produljivanja glasova te zastoja zračne struje (Guitar, 2006). Postoji veliki broj terapija mucanja te se one mogu podijeliti na terapije prikladne za djecu predškolske dobi, terapije za djecu školske dobi i odrasle osobe. Jedan od pristupa u terapiji mucanja koji...
Govorne netečnosti u ranom djetinjstvu
Govorne netečnosti u ranom djetinjstvu
Karla Kosić
Ovaj rad pruža informacije o početku pojavljivanja govornih netečnosti u ranom djetinjstvu indikativnih za razvoj mucanja te istražuje njihove varijacije. Također, daje uvid u učinkovitost prepoznavanja mucanja u ranom djetinjstvu kao i u načine djelovanja logopedske intervencije u području ranog mucanja. Svrha rada je pružiti informacije koje kliničarima mogu služiti kao orijentir u dijagnostičkom postupku. Obrađeni su prikupljeni nalazi iz Logopedskog kabineta Centra za...
Grafiti kao odraz vandalizma i/ili ulične umjetnosti: izazovi prevencije u zajednici
Grafiti kao odraz vandalizma i/ili ulične umjetnosti: izazovi prevencije u zajednici
Anita Gladović
U radu Grafiti kao odraz vandalizma i/ili ulične umjetnosti – izazovi prevencije u zajednici,prikazane su mogućnosti prevencije ilegalnog grafitiranja u suvremenom društvu u kojem grafiti predstavljaju dio svakodnevnice i uvriježen način izražavanja jednog dijela populacije mladih. Cilj rada je ukazati na izazove koji se javljaju prilikom prevencije ilegalnog grafitiranja, ali i na potencijal koji grafiti kao medij nude. Rad obuhvaća osnovna teorijska znanja o vrstama grafita,...
Greške u pisanju učenika s disleksijom u 4. razredu osnovne škole i učenika bez teškoća čitanja i pisanja
Greške u pisanju učenika s disleksijom u 4. razredu osnovne škole i učenika bez teškoća čitanja i pisanja
Monika Martinović
Glavne karakteristike disleksije su teškoće u čitanju i pisanju. Istraživanja su uglavnom usmjerena na čitanje, puno manje pažnje pridaje se pisanju. U hrvatskom jeziku ne postoji tipologija grešaka kao niti opsežniji opis obilježja pisanja učenika s disleksijom. Stoga je cilj ovoga rada bio opisati pojavnost i vrstu grešaka u pisanju kod učenika s disleksijom u 4.razredu osnovne škole i učenika bez teškoća čitanja i pisanja kako bi se pridonijelo oblikovanju tipologije...

Pages