Pages

Rana intervencija u orijentaciji i kretanju
Rana intervencija u orijentaciji i kretanju
Božana Musa
Cilj ovog diplomskog rada je opisati razvojna područja na kojima se radi s djetetom oštećena vida u sklopu programa rane intervencije kako bi se stvorio temelj i usvojile predvještine za kasnije uspješnije i lakše ovladavanje vještinama orijentacije i kretanja. Rana intervencija predstavlja skup usluga i podrške koja se pruža djetetu s utvrđenim razvojnim kašnjenjem ili sumnjom na pojavu kašnjenja te obitelji toga djeteta. Orijentacija i kretanje predstavljanju temelj...
Rana intervencija usmjerena na obitelj
Rana intervencija usmjerena na obitelj
Ana Validžić Požgaj
Rana intervencija u djetinjstvu se definira kao proces pružanja podrške i specijaliziranih usluga djeci s razvojnim odstupanjima i teškoćama od rođenja do najčešče 6 godine života, te obitelji u svrhu optimalizacije razvoja, obiteljskog sklada i uspješne inkluzije u zajednicu. Temeljni cilj ovog rada je saznati kako roditelji i stručnjaci vide ranu intervenciju kroz usporedbu samoevaluacije stručnjaka i roditeljskih procjena na istih devet domena kompetencija za rad u području...
Rana intervencija za djecu s poremećajem iz spektra autizma u okviru SCERTS modela
Rana intervencija za djecu s poremećajem iz spektra autizma u okviru SCERTS modela
Ana Zubak-Novak
Da bi mogli djelovati na području poremećaja iz spektra autizma (PSA), potrebno je poznavati uredan obrazac razvoja komunikacije i jezika. To otvara priliku za pravovremenim i pravovaljanim djelovanjem stručnjaka u okvirima rane intervencije. Uz sve veću pojavnost PSA-a, sve je više dostupnih intervencija koje se razlikuju u pogledu postojanja znanstvene utemeljenosti njihove učinkovitosti. Kao odgovor na različite intervencije razvio se model socijalne komunikacije, emocionalne...
Rana logopedska intervencija kod dječaka s poremećajem iz spektra autizma
Rana logopedska intervencija kod dječaka s poremećajem iz spektra autizma
Ines Jagodić
Poremećaj iz spektra autizma (PSA) prema Dijagnostičkom i statističkom priručniku za duševne poremećaje (DSM-5, 2013) definira se kao neurorazvojni poremećaj kojeg određuju sljedeći dijagnostički kriteriji: A) deficiti u socijalnoj komunikaciji i socijalnoj interakciji, B) ograničeni, repetitivni obrasci ponašanja, interesa i aktivnosti. Dijagnoza PSA postavlja se najčešće oko 4. godine života (Centers for Disease Control and Prevention, 2012). No, uočava se sve ranije...
Rana pismenost kod petogodišnjaka i šestogodišnjaka
Rana pismenost kod petogodišnjaka i šestogodišnjaka
Iva Martinović
Pismenost je jedna od najvažnijih kompetencija koje djeca trebaju steći jer je kulturalni alat koji postavlja temelj za školski uspjeh i stjecanje znanja. Stručnjaci ističu da se u razvijanju pismenosti važno usredotočiti na rane godine djetetova života, tj. na razdoblje rane pismenosti, razdoblja koje prethodi formalnom obrazovanju i automatizaciji čitanja i pisanja. Cilj ovog rada je provjera razine znanja vezanih uz ranu pismenost kod petogodišnjaka i šestogodišnjaka te...
Rana pismenost kod trogodišnjaka i četverogodišnjaka
Rana pismenost kod trogodišnjaka i četverogodišnjaka
Martina Šimek
Cilj ovog diplomskog rada je opisati znanja iz područja rane pismenosti koja posjeduju trogodišnjaci i četverogodišnjaci kako bi se dobio uvid u razvoj vještina rane pismenosti kod navedenih dobnih skupina. Rana pismenost ispitana je Upitnikom za procjenu rane pismenosti (prema Lenček, Ivšac Pavliša i Smiljanić, 2012) i zadatcima fonološke svjesnosti iz PredČip testa (Kuvač Kraljević, Lenček, 2012) na uzorku od 20 trogodišnjaka i 20 četverogodišnjaka urednog govorno –...
Rane komunikacijske funkcije djece tipičnog razvoja i djece s poremećajem iz spektra autizma
Rane komunikacijske funkcije djece tipičnog razvoja i djece s poremećajem iz spektra autizma
Karla Crvić
Procjena urednosti komunikacijskog obrasca podrazumijeva više različitih domena. Neki od osnovnih parametara koji utječu na proglašavanje komunikacijskog razvoja djeteta tipičnim jesu čestotnost iniciranja i odgovaranja na komunikaciju te omjer i broj komunikacijskih funkcija za koje dijete komunicira. Odrasle osobe, pa tako i djeca, koriste komunikaciju za veliki broj svrha, a njihov smanjen raspon može upućivati na komunikacijske teškoće koje mogu biti dio kliničke slike...
Rani znakovi odstupanja u komunikaciji, jeziku i govoru
Rani znakovi odstupanja u komunikaciji, jeziku i govoru
Marija Magdalena Matković
U današnje se vrijeme sve veća pozornost pridaje različitim komunikacijskim, jezičnim i govornim poremećajima, no unatoč tome, još se uvijek veliki broj djece s navedenim poremećajima prekasno prepoznaje. Važnost ranog otkrivanja poremećaja neposredno je povezana s pravovremenim uključivanjem u ranu intervenciju i sustav podrške te posljedično, boljim razvojnim ishodima. Roditelji provode najviše vremena s djetetom, promatraju ga u različitim komunikacijskim...
Rano usvajanje znakovnog jezika - uloga položaja obrva u gramatici hrvatskog znakovnog jezika
Rano usvajanje znakovnog jezika - uloga položaja obrva u gramatici hrvatskog znakovnog jezika
Šeila Mustafić Petrović
Znakovni jezik prirodni je sustav komunikacije zajednice gluhih koji ima sve sastavnice humanog jezika te gramatička pravila potpuno neovisna od govorenog jezika. Zbog potrebe uvođenja znakovnog jezika u ranu intervenciju i (re)habilitacijske programe usmjerene na obitelj gluhe i nagluhe djece, sve više raste potreba za sustavnim i sveobuhvatnim opisom gramatike hrvatskog znakovnog jezika (HZJ). Cilj istraživanja bio je ispitati ulogu položaja obrva u gramatici HZJ-a te ispitati...
Ravnoteža i motorička izvedba kod učenika sa specifičnim teškoćama učenja
Ravnoteža i motorička izvedba kod učenika sa specifičnim teškoćama učenja
Mateja Usorac
Cilj rada bio je utvrditi postoje li razlike na zadacima ravnoteže i motoričke izvedbe između skupine učenika sa specifičnim teškoćama učenja i skupine učenika urednog razvoja. Nastojalo se utvrditi i postoji li povezanost vještine čitanja s uspjehom u zadacima ravnoteže i motoričkim zadacima kod svih ispitanika zajedno. Ispitano je 64-ero učenika četvrtih razreda redovnih osnovnih škola Grada Zagreba. Mann - Whitney U testom dobivena je statistički značajna razlika između...
Razina buke u logopedskim kabinetima
Razina buke u logopedskim kabinetima
Tomislava Bačić
Svaka zvučna pojava koja ometa rad ili odmor smatra se bukom. Buka predstavlja fizičku opasnost koja je tako široko prisutna da njezina iznenadna odsutnost može biti znatno uznemirujuća. Naša percepcija sluha se razvila u mirnijem razdoblju. U današnje vrijeme buka predstavlja nepoželjan učinak, većina je opisuje kao neželjeni zvuk ili neugodu. Buka može utjecati na različite aspekte života. Utječe na čovjekovo zdravlje, ali i na svakodnevnu komunikaciju. Buka u govornoj...
Razlika u brzini leksičkog pristupa u hrvatskom i engleskom jeziku kod sukcesivnih dvojezičnih govornika
Razlika u brzini leksičkog pristupa u hrvatskom i engleskom jeziku kod sukcesivnih dvojezičnih govornika
Danijela Vuk
S obzirom na globalizaciju, internet i učestale migracije, u današnjem svijetu raste broj dvojezičnih i višejezičnih govornika. U Republici Hrvatskoj također postoji dobra podloga za dvojezičnost. Drugi je jezik govornika u našoj državi najčešće engleski, što ne iznenađuje s obzirom na činjenicu da je engleski jezik u školskom sustavu obavezan od vrlo rane dobi, a sve češće se pojavljuje i u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. To predstavlja priliku za...

Pages