Pages

Stavovi učitelja s područja Bjelovarsko-bilogorske županije prema inkluziji djece s teškoćama
Stavovi učitelja s područja Bjelovarsko-bilogorske županije prema inkluziji djece s teškoćama
Andrea Kanjski
Proces edukacijske integracije u RH započinje 1980., kojeg je 90-ih godina nadrastao koncept inkluzije (Kranjčec Mlinarić i sur., 2016). Inkluzija je širi pojam koji podrazumijeva odgoj i obrazovanje za sve, a naglasak se stavlja na osiguravanje kadrovskih, materijalnih i tehničkih uvjeta kojima će se omogućiti sudjelovanje svakog učenika u sustavu koji poštuje individualne razlike i potrebe svakog učenika (Karamatić Brčić, 2011). Brojnim istraživanjima pokazalo se kako su...
Stigma, sram i strah u korištenju bijelog štapa i drugih pomagala u orijentaciji i kretanju osoba oštećena vida
Stigma, sram i strah u korištenju bijelog štapa i drugih pomagala u orijentaciji i kretanju osoba oštećena vida
Ivana Klubička
Orijentacija i kretanje pomoću bijelog štapa osobama oštećena vida može pružiti slobodu, neovisnost i samopouzdanje, a one bi u svom svakodnevnom životu trebale postati što samostalnije što bi im garantiralo i potpunu socijalnu inkluziju. No ipak, integracija u društvo osoba oštećena vida teška je zbog intrapersonalnih i interpersonalnih čimbenika. Prilagodba na intrapersonalne čimbenike primarno se fokusira na prihvaćanje specifičnih limitacija oštećenja vida i učenje...
Stigmatizacija i samostigmatizacija osoba s psihičkim poremećajima i kroničnim bolestima
Stigmatizacija i samostigmatizacija osoba s psihičkim poremećajima i kroničnim bolestima
Amalija Jalžabetić
Stigmatizacija osoba s određenim psihičkim poremećajima i kroničnim bolestima i dalje je prisutna. Stigma znači pripisivanje diskreditirajućih svojstava osobi, koja ju čine nepoželjnom i manje vrijednom. Stigma je složen pojam koji podrazumijeva stereotipe, predrasude i diskriminaciju. Samostigmatizacija je česta posljedica stigme, a podrazumijeva internalizaciju stigme, odnosno poistovjećivanje sa stereotipima i predrasudama koje postoje u društvu. Rad se sastoji od...
Stigmatizacija osoba na uvjetnom otpustu i teškoće prilagodbe na život na slobodi
Stigmatizacija osoba na uvjetnom otpustu i teškoće prilagodbe na život na slobodi
Klara Kunović
Poslijepenalni prihvat izrazito je bitan čimbenik u procesu pripreme i osnaživanja osuđenika za reintegraciju u zajednicu. Budući da se intervencijama i aktivnostima poslijepenalne zaštite pokušava djelovati na osuđenika, reducirati njegov recidivizam te osigurati uspješan povratak u zajednicu i prosocijalan život na slobodi, poslijepenalni prihvat predstavlja bitan čimbenik prevencije kriminaliteta. U ovom je kontekstu izrazito bitno poticati suradnju između različitih sustava...
Stilovi učenja djece i mladih sa sindromom Down - smjernice za učinkovitije poučavanje
Stilovi učenja djece i mladih sa sindromom Down - smjernice za učinkovitije poučavanje
Helena Šeperić
Cilj istraživanja je ispitati preferirani stil učenja učenika s Down sindromom te dobiti uvid u perspektivu učenika, u odnosu na poimanje učenja i na njihov stil učenja – na sadržaje učenja za koje pokazuju osobit interes, aktivnosti poučavanja i didaktičko - metodička sredstva učenja koja preferiraju, kako bi se definirale smjernice za učinkovitije poučavanje. Sudionici istraživanja desetero je djece i mladih s Down sindromom, članova Udruge za sindrom Down Zagreb. U...
Strah od kriminaliteta i religioznost
Strah od kriminaliteta i religioznost
Mia Ercegovac
Mnogim je prethodnim istraživanjima i saznanjima dokazano kako strah od kriminaliteta i religioznost imaju značajan utjecaj na ljudske živote. Iako bitni pojmovi, rijetko su istraživani zajedno s ciljem otkrivanja međusobne povezanosti. Cilj ovog rada bilo je istraživanje povezanosti emocionalne, kognitivne i bihevioralne komponente straha od kriminaliteta i religioznosti na uzorku 379 punoljetnih građana urbanih područja grada Zagreba. Dobiveni rezultati pokazali su kako ne postoji...
Stranci, nacionalne manjine i apartidi u hrvatskom penološkom sustavu
Stranci, nacionalne manjine i apartidi u hrvatskom penološkom sustavu
Sara Lovrenčić
Svjetske migracije poprimaju sve veći i značajniji obujam te imaju tendenciju širenja na nova područja. Uzme li se u obzir hostilan stav domaćeg stanovništva prema pridošlicama već u samom početku, shvatljivo je kako će isti stav poprimiti još veći intenzitet ukoliko ponašanja novo pridošlih osoba narušava ravnoteţu u društvu na lokalnim i drţavnim razinama. Osim toga, jačanje antiimigrantskih politika diljem Europe potkrjepljuje netrpeljivost prema stranim drţavljanima...
Strategije poučavanja u inkluzivnoj školi
Strategije poučavanja u inkluzivnoj školi
Marijana Mejašić
U uspješnoj provedbi inkluzivnog obrazovanja vaţnu ulogu imaju uĉitelji i nastavnici koji u velikoj mjeri mogu utjecati na obrazovnu uspješnost i prihvaćanje uĉenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (Ivanĉić i Stanĉić, 2003 prema Karamatić Brĉić, 2013). Kako bi poboljšali izvedbe ovih uĉenika, vaţno je da u svom radu koriste one strategije pouĉavanja koje su dokazano uĉinkovite (Mitchell, 2008). Ovim radom dan je pregled dvadeset i ĉetiri znanstveno dokazane...
Strategije suočavanja s rizicima majki iz jednoroditeljskih obitelji u kojima djeca iskazuju probleme u ponašanju
Strategije suočavanja s rizicima majki iz jednoroditeljskih obitelji u kojima djeca iskazuju probleme u ponašanju
Maja Rupčić
Budući da svjedočimo brojnim promjenama u suvremenom društvu, neke od važnijih koje se učestalo događaju jesu promjene u strukturi obitelji. Promjenom strukture mijenja se i cjelokupna dinamika obitelji te se pojavljuju mnogi izazovi u različitim aspektima života djece i majki. Uzmemo li u kontekst položaj žena u društvu općenito, evidentno je da majke iz jednoroditeljskih obitelji nailaze na brojne prepreke u svakodnevnom životu. Strategije suočavanja imaju važnu...
Stres i dobrobit roditelja djece s poremećajem iz spektra autizma u doba pandemije bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2
Stres i dobrobit roditelja djece s poremećajem iz spektra autizma u doba pandemije bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2
Ivana Nađ
Ograničavajući faktori u pristupu odgojno-obrazovnoj podršci, uslugama podrške, promjene u dnevnim rutinama, zabrinutost zbog povećanog rizika izloženosti bolesti COVID-19, poteškoće u pridržavanju epidemioloških mjera poput nošenja maski, održavanja socijalne distance, učestalog pranja ruku, mogu biti stresori za djecu s poremećajem iz spektra autizma a time i za njihove obitelji. Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi odnos sociodemografskih obilježja, obilježja težine...
Stres i interakcije u partnerskom odnosu kod roditelja djece s teškoćama u razvoju
Stres i interakcije u partnerskom odnosu kod roditelja djece s teškoćama u razvoju
Dora Mihaljević
Istraživanja sustavno pokazuju da roditelji djece s teškoćama u razvoju postižu veće razine stresa od roditelja djece tipičnog razvoja (Almogbel i sur., 2017). Karakteristike djeteta s teškoćama često se dovode u korelaciju s roditeljskim stresom, a zabrinjava i činjenica da kronični stresori imaju veliki utjecaj i na kvalitetu partnerskog odnosa (Hartley i sur., 2011). Cilj ovog istraživanja je ispitati stres i interakcije u partnerskom odnosu roditelja djece s teškoćama u...
Stres i otpornost obitelji djeteta s poremećajem spektra autizma
Stres i otpornost obitelji djeteta s poremećajem spektra autizma
Ivana Matišić
Cilj je istraživanja ispitati razinu obiteljskoga stresa i otpornosti u obitelji djece s poremećajem spektra autizma. Ispitat će se povezanost obiteljskoga stresa i čimbenika obiteljske otpornosti s dobi djeteta s PSA-om, prolaskom vremena od dijagnoze, učestalosti nepoželjnih ponašanja te uključenosti roditelja u programe podrške za obitelji. Istraživanje je provedeno online, pomoću anketnoga upitnika u kojem je sudjelovalo 70 roditelja djece s poremećajem spektra autizma koji...

Pages