Pages

Tretman žena počiniteljica kaznenih delikata s elementima nasilja
Tretman žena počiniteljica kaznenih delikata s elementima nasilja
Lucia Turković
Zastupljenost žena unutar ukupne zatvorske populacije je oko desetak ili više puta manja u odnosu na broj muškaraca, pa se, posljedično, s tretmanske strane nije razvijalo niti proučavalo načine da se razviju programi tretmana namijenjeni ženama, već su se koristili oni postojeći – temeljeni na kriminogenim potrebama muške populacije zatvorenika. Uzevši u obzir činjenicu kako ipak postoje značajne razlike s obzirom na spol, svrha ovog diplomskog rada je dati sistematizirani...
Trgovanje djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja
Trgovanje djecom u svrhu seksualnog iskorištavanja
Ivana Belokapa
Trgovanje ljudima pojavljuje se u svim dijelovima svijeta te pogađa žene, muškarce i djecu. U tom se pogledu osobito naglašava ozbiljnost problema trgovanja djecom, općenito, te u svrhu seksualnog iskorištavanja, specifično. Niti jedan čimbenik ne može samostalno objasniti zbog čega su djeca u riziku od seksualnog iskorištavanja. Unatoč tome, jasno je kako su ona ranjivija već zbog svoje dobi. Općenito gledajući, djeca imaju manje iskustva, znanja, zrelosti i, u mnogim...
Tržište droga-komparativna analiza hrvatskog i europskog tržišta droga
Tržište droga-komparativna analiza hrvatskog i europskog tržišta droga
Ivona Jurišić
Ilegalno trţište droga jedno je od najvećih i najprofitabilnijih trţišta kako u svijetu, tako i u Europi. Generalno, kriminalitet povezan sa zlouporabom droga je veliko i kompleksno podruĉje koje se manifestira kroz primarni, sekundarni i tercijarni kriminalitet. U raznim modalitetima ovog podruĉja, svrstava se i trgovanje drogom. Cilj ovog diplomskog rada je upoznati se sa strukturom i dinamikom suvremenog trţišta droga u Europi te usporediti da li se ista slika odraţava i u...
Uključenost osoba s intelektualnim teškoćama u javni život Hrvatske
Uključenost osoba s intelektualnim teškoćama u javni život Hrvatske
Ivan Sindičić
Ovaj rad bavi se temom uključenosti osoba s intelektualnim teškoćama u javni život Hrvatske. Teorijska podloga ovoga rada zasnovana je na socijalnom modelu upravo stoga što je u kontekstu socijalnog modela osoba s invaliditetom aktivni borac za ravnopravnost i partner u stvaranju društva koje je doista inkluzivno (Mihanović, 2011). Zbog svega toga, kao i zbog nepobitne činjenice da je pokret samozastupanja zadnjih desetljeća u porastu, vrijedno je bilo istražiti koliko su...
Uključenost pripadnika navijačkih skupina u devijantna i kriminalna ponašanja
Uključenost pripadnika navijačkih skupina u devijantna i kriminalna ponašanja
Ivana Vučetić
Glavni cilj ovoga rada je dobiti uvid u osobitosti devijantnog i kriminalnog ponašanja pripadnika navijačkih skupina Torcide i Bad Blue Boysa. S obzirom da se radi o eksplorativnom tipu istraživanja, u radu nisu postavljene hipoteze. Podaci su se prikupljali putem posebno izrađenog on line upitnika za ovo istraživanje u razdoblju od 15.travnja 2019. godine do 15.svibnja 2019.godine, pri čemu se za distribuciju upitnika koristila metoda snježne grude (org., snow ball method). Pitanja...
Uključivanje dječjih interesa u intervencije temeljene na aktivnostima
Uključivanje dječjih interesa u intervencije temeljene na aktivnostima
Marta Huhoja
Učenje, bilo stjecanje novih znanja ili usvajanje nekih vještina, najbolje se odvija u visoko motivirajućoj okolini. Za dijete je to ono što mu je zabavno te prati njegove interese i odvija se kroz smislene aktivnosti u koje se dijete rado uključuje. Interese djeteta možemo podijeliti na osobne i situacijske. Osobni interesi su oni koji proizlaze iz osobnih karakteristika pojedinca zbog kojih su aktivnosti ugodne i željene te se odražavaju kao preferencija prema određenim objektima,...
Uloga duhovnosti u suočavanju s kroničnom bolesti
Uloga duhovnosti u suočavanju s kroničnom bolesti
Ivana Jurčević
Kronične bolesti predstavljaju kategoriju vremenski dugotrajno narušenih zdravstvenih stanja, koja nije jednostavno liječiti te su i dalje poseban izazov za suvremenu medicinsku praksu, oboljelu osobu i njegovu obitelj. Kod kronično oboljelih mnoga osobna životna područja znaju biti narušena, a promjene zdravstvenog stanja, drugi dodatni osobni problemi mogu biti okidač i katalizator upadanja u egzistencijalne krize koje znaju biti vrlo iscrpljujuće i demotivirajuće, pa...
Uloga edukacijskog rehabilitatora u hrvatskom sustavu inkluzivnog odgoja i obrazovanja
Uloga edukacijskog rehabilitatora u hrvatskom sustavu inkluzivnog odgoja i obrazovanja
Petra Plastić
Inkluzija je pojam koji se sve više pojavljuje u sustavu odgoja i obrazovanja i ima svoje korijene u brojnim zakonima donesenima u 20. i 21. stoljeću. Inkluzija označava uvažavanje i prihvaćanje različitosti te ostvarivanje jednakih mogućnosti za sve. Da bi se inkluzija uspješno provela, naglasak je na brojnim sudionicima koji svojim radom utječu i razvijaju proces inkluzije. Uz učitelje, učenike, roditelje, ravnatelje i druge stručnjake, važnu ulogu imaju stručnjaci koji rade...
Uloga edukacijskog rehabilitatora u poboljšanju kvalitete života osoba oboljelih od bulozne epidermolize
Uloga edukacijskog rehabilitatora u poboljšanju kvalitete života osoba oboljelih od bulozne epidermolize
Suzana Pavlinić
Bulozna epidermoliza je rijetka nasljedna skupina bolesti kože koju obilježava preosjetljivost kože i stvaranje mjehura na predjelima kože izloženima trljanju. Osim fizičke manifestacije, bolest karakteriziraju i sekundarne komplikacije na brojnim organima i organskim sustavima. Kao posljedica svakodnevnog suočavanja s raznim izazovima i zahtjevima koji prolaze iz složene dijagnoze ove bolesti, ona ima značajan utjecaj na psihosocijalni i emocionalni status oboljelog. Uz potrebu za...
Uloga edukacijskog rehabilitatora u profesionalnoj rehabilitaciji
Uloga edukacijskog rehabilitatora u profesionalnoj rehabilitaciji
Ana-Marija Koritnik
Edukacijski rehabilitator je stručnjak koji je osposobljen za pružanje sveobuhvatne podrške osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju. On posjeduje kompetencije i znanja koja u svojoj kompleksnosti obuhvaćaju brojne probleme i brojna područja u radu s osobama s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju. Rehabilitacija osoba s invaliditetom je složen proces koji obuhvaća cjelokupno funkcioniranje osobe s invaliditetom, a dio tog procesa se odnosi na profesionalni...
Uloga i mogućnosti socijalnog pedagoga u radu s djecom predškolske dobi
Uloga i mogućnosti socijalnog pedagoga u radu s djecom predškolske dobi
Martina Stojanović
Predškolska dob predstavlja osjetljivo razdoblje za dijete, ali i za njegovu obitelj. U tom periodu se razvijaju korijeni brojnih kasnijih problema u ponašanju. Većina djece se u predškolskoj dobi povremeno ponaša neprimjereno, iskušavaju vlastite sposobnosti, testiraju pravila i granice. Najčešća rizična ponašanja su agresivno ponašanje, anksioznost, hiperaktivnost, prkos, separacijski problemi, strahovi i drugi (Dodig- Ćurković i sur, 2013, Mikas, 2007; Jurčević-...
Uloga indikatora pozitivnog razvoja u objašnjenju simptoma suicidalnosti kod mladih
Uloga indikatora pozitivnog razvoja u objašnjenju simptoma suicidalnosti kod mladih
Katarina Matić
Cilj ovog diplomskog rada bio je utvrditi odnos 5C modela pozitivnog razvoja mladih, točnije njegovih karakteristika (kompetencije, samosvijest, karakter, povezanost s drugima, brižnost) sa simptomima suicidalnosti kod adolescenata u Hrvatskoj. Uz navedeno, ispitane su i spolne razlike u iskazivanju suicidalnih simptoma. Istraživanje je provedeno u okviru većeg znanstvenog projekta „Testiranje 5c modela pozitivnog razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno mjerenje...

Pages