diplomski rad
Uporaba mobilnih aplikacija u rehabilitaciji osoba oštećena vida

Khrystyna Zahoriy (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Podaci o radu
NaslovUporaba mobilnih aplikacija u rehabilitaciji osoba oštećena vida
AutorKhrystyna Zahoriy
Voditelj/MentorAnte Bilić-Prcić (mentor)
Sažetak rada
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije iz 2014. godine, procjenjuje se da je na svijetu oko 285 milijuna osoba oštećena vida, od čega je 39 milijuna slijepo, dok je 246 milijuna visoko slabovidno, stoga je osobama oštećena vida veoma važna rehabilitacija koja im podiže nivo samostalnosti i sposobnosti sudjelovanja u aktivnostima svakodnevnog života. Ona se obično provodi s ciljem osposobljavanja za izvršavanje svih radnji potrebnih za samostalno življenje. Podizanje samostalnosti, sigurnosti te kvalitete života osobama oštećena vida omogućava i svakodnevni napredak tehnologije. Asistivne tehnologije predstavljaju interdisciplinarno područje koje se sastoji od proizvoda, sredstava, metodologije, strategije, prakse, te usluge koja ima za cilj promicanje funkcionalnosti za slabovidne osobe s obzirom na autonomiju, nezavisnost, kvalitetu života i socijalnu uključenost. Cilj ovog istraživačkog rada jest ispitati učestalost uporabe, iskoristivost, pristupačnost te jednostavnost i jasnoću mobilnih aplikacija u operativnim sustavima Android i iOS te odrediti stupanj zadovoljstva na temelju dva korisnika suprotstavljenih mobilnih sustava. U istraživanju su sudjelovale dvije osobe, osoba ženskog spola (24) i osoba muškog spola (26). U svrhu istraživanja konstruiran je upitnik Mobilne aplikacije te je samo istraživanje započeto u svibnju 2016. godine i trajalo je do kolovoza iste godine. U istraživanju su ispitivane Android aplikacije ViaOpta Nav, NotNav GPS Accessibility, Talking Places, Blind Assistant i TapTapSee te iOS aplikacije Seeing Eye GPS, Heare, Be My Eyes, Awareness! i TapTapSee. Prema rezultatima ovog istraživanja može se zaključiti kako su ispitanici bili upoznati s nekim vrstama mobilnih aplikacija, te se nekima i koristili, no neke su imali prilike iskušati tek u sklopu ovog istraživanja. Osobe oštećena vida mogu zaobići puno prepreka koristeći se novim tehnologijama te ih se treba na to poticati. Ovaj diplomski rad bavio se istraživanjem bitnih značajki mobilnih aplikacija koje utječu na zadovoljstvo korisnika oštećena vida, te se pokazalo kako je veoma važna konceptualizacija dizajna aplikacija, njen minimalizam, iskoristivost, funkcionalnost i pristupačnost. Rezultati ovog istraživanja su prikazali kako su ispitanici pokazali spremnost nastavka korištenja određenim aplikacijama, kao i spremnost da preporuče aplikaciju drugim osobama oštećena vida, zbog čega se može pretpostaviti da postoji potreba za povećanjem uporabe mobilnih aplikacija unutar samog procesa rehabilitacije. Rezultate ovog istraživanja svakako treba uzeti sa zadrškom jer je istraživanje provedeno na dva ispitanika te se stoga rezultati ne mogu uopćiti i generalizirati te je potrebna daljnja provjera metrijskih karakteristika mjernog instrumenta. Iz ovog je istraživanja vidljivo kako postoji potreba za daljnjim istraživanjima u Hrvatskoj i u svijetu kako bi se utvrdile mogućnosti i načini kombiniranja mobilnih aplikacija uz rehabilitaciju i svakodnevni život osoba oštećena vida.
Ključne riječioštećenje vida mobilne aplikacije rehabilitacija
Naslov na drugom jeziku (engleski)Use of mobile applications in rehabilitation pearsons with visual impairment
Povjerenstvo za obranuAnte Bilić-Prcić (predsjednik povjerenstva)
Tina Runjić (član povjerenstva)
Vlatka Penava (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjSveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
MjestoZagreb
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti
Vrsta studijasveučilišni
Stupanjdiplomski
Naziv studijskog programaEdukacijska rehabilitacija
Akademski / stručni nazivmagistar/magistra edukacijske rehabilitacije
Kratica akademskog / stručnog nazivamag. rehab. educ.
Vrsta radadiplomski rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-22
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
According to the World Health Organization in 2014., it is estimated that there is about 285 million of visually impaired people in the world, of which 39 million are blind, and 246 million are visually impaired, and having that in mind, for a visually impaired person, rehabilitation is very important. Rehabilitation helps raise the level of independence and the ability to participate in activities of daily living. It is usually carried out with the aim of training to perform all acts necessary for independent living. Raising the independence, security and quality of life of the visually impaired key role also has technology. Assistive technologies are interdisciplinary field that consists of products, resources, methodologies, strategies, practices and services that aim to promote the functionality for the visually impaired with respect to their autonomy, independence, quality of life and social inclusion. The aim of this research is to examine the frequency of use, usability, minimalism and accessibility of applications in the operating systems Android and iOS and determine the degree of satisfaction on the basis of two rival mobile systems. The study involved two people, female (24) and male (26). For the purpose of research a questionnaire was designed. The research started in May 2016 and lasted until August of the same year. The study examined Android applications ViaOpta Nav, NotNav GPS Accessibility, Talking Places, Blind Assistant and TapTapSee and iOS apps Seeing Eye GPS, Heare, Be My Eyes, Awareness! and TapTapSee. According to the results of this research it can be concluded that the participants were familiar with some types of mobile applications, and some of them they used, but for some apps, they had the opportunity to try out for the first time as a part of this research. Blind people can overcome a lot of obstacles by using new technologies and have to be encouraged to use them. This thesis dealt with the research of the essential features of mobile applications that affect visually impaired customer's satisfaction, and results show that conceptualization of application's design, its minimalism, usability, functionality and accessibility are very important. Results of this study showed that participants showed willingness to continue to use certain applications, as well as the willingness to recommend applications to other visually impaired people, which is why it can be assumed that there is a need to increase the use of mobile applications within the process of rehabilitation. The results of this study should be taken with caution because the research was conducted on two participants and therefore the results can not be generalized and mesuring instrument requires further verification of metric characteristics. This research shows that there is a need for further research in Croatia, but also the world, in order to identify opportunities and ways to combine mobile applications with rehabilitation and everyday life of the visually impaired.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)vision impairment mobile applications rehabilitation
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:672984
PohranioIvanka Šarić