Paginacija

Istraživanje pojavnosti oštećenja vida treće životne dobi na području Grada Makarske
Istraživanje pojavnosti oštećenja vida treće životne dobi na području Grada Makarske
Marija Akmadžić
U osobe treće životne dobi prema definiciji Ujedinjenih naroda iz 2019. ubrajaju se osobe koje su starije od 60 godina. Starost donosi mnoge promjene u različitim aspektima funkcioniranja osobe, među kojima je izraženo opadanje općeg zdravstvenog stanja pojedinca te rizici pojave različitih kroničnih bolesti i invaliditeta. Budući da mnoge funkcije oka slabe, problemi s vidom česti su kod osoba starije životne dobi. Neke bolesti oka češće su ili specifičnije za stariju...
Istraživanje stavova opće populacije prema migrantima
Istraživanje stavova opće populacije prema migrantima
Lucija Deković
Proteklih pedeset godina Europa doţivljava konstantne promjene uzrokovane migracijom. Migracijski procesi sve su intenzivniji, podrijetlo migranata sve različitije, a izazovi koji se tiču migracija i integracija sve kompleksniji. Kako bi se mogle donositi kvalitetne migracijske politike te kako bi integracija imigrantskog stanovništva bila što uspješnija, potrebno je redovito provoditi istraţivanja stavova javnosti i njihove informiranosti o temi migranata. Kao odgovor na spomenute...
Izazovi i mogućnosti prevencije prekomjernog korištenja društvenih mreža
Izazovi i mogućnosti prevencije prekomjernog korištenja društvenih mreža
Tomislav Prpić
Cilj ovog diplomskog rada je povezati područje prevencije problema u ponašanju s prekomjernim korištenjem društvenih mreža. Uvodni dio diplomskog rada podrazumijeva obuhvaćanje općenite teme prevencije i opisivanje razina prevencije. Nakon preventivnog dijela slijedi dio koji pojašnjava pojam društvenih mreža uz navođenje najčešće korištenih društvenih mreža u svijetu. U diplomskom radu polazi se od pretpostavke kako određeni dio opće populacije u Hrvatskoj prekomjerno...
Izazovi implementacije preventivnih programa u školskom okruženju
Izazovi implementacije preventivnih programa u školskom okruženju
Jana Pejić
Radom Izazovi implementacije preventivnih programa u školskom okruženju obuhvaćen je cjelokupni proces implementacije preventivnih programa koji je viđen kao jedna od ključnih komponenti postizanja pozitivnih ishoda preventivnih programa. Cilj rada je prikazati izazove, probleme i prepreke koje stoje na putu implementacije preventivnih programa u stvarnom školskom okruženju. Zahvaljujući sve većoj pozornosti koja se unazad nekoliko desetljeća posvećuje implementaciji, sve se više...
Izazovi preuzimanja roditeljske uloge adolescentnih majki
Izazovi preuzimanja roditeljske uloge adolescentnih majki
Magdalena Klasnić
Interes stručne zajednice za probleme maloljetnih i adolescentnih roditelja, posebice majki, raste no još uvijek se nedovoljno progovara o ovoj temi i postoji niz pitanja na koje je potrebno skrenuti pažnju. Neka od glavnih pitanja su informiranost mladih, mogućnosti izbora, spremnost na roditeljstvo i potrebna podrška za mlade roditelje iz uže i šire zajednice. Za socijalnog pedagoga karakteristično je da se bavi skupinama koje su osjetljivije i izloženije različitim rizicima pa...
Izazovi roditeljstva gluhih i nagluhih roditelja
Izazovi roditeljstva gluhih i nagluhih roditelja
Ana Abramović
Oštećenje sluha utječe na razne aspekte života, pa tako i na roditeljstvo. Gluhi i nagluhi roditelji svrstavaju se u skupinu roditelja s invaliditetom. Iako su neki od izazova roditeljstva osoba s invaliditetom i osoba s oštećenjem sluha slični, postoje teškoće i izazovi koji su jedinstveni samo za skupinu gluhih i nagluhih roditelja. Stoga, cilj ovog preglednog rada je dati uvid u izazove roditeljstva osoba s oštećenjem sluha, te se kritički osvrnuti na dosadašnja istraživanja...
Izazovi u obrazovanju darovite djece s teškoćama učenja i ADHD poremećajem
Izazovi u obrazovanju darovite djece s teškoćama učenja i ADHD poremećajem
Patricija Vranješ
Teškoće učenja odnose se na brojne poremećaje koji mogu utjecati na stjecanje, organizaciju, zadržavanje, razumijevanje ili upotrebu verbalnih ili neverbalnih informacija. Darovitost je definirana kao sklop osobina koje učeniku omogućavaju trajno postignuće nadprosječnih rezultata u jednom ili više područja ljudske djelatnosti. Darovita djeca brže uče, svladavaju prepreke uspješnije, pronalaze neobične i drugačije načine za rješavanje problema te pokazuju velik interes za...
Izazovi u poučavanju Braillevog pisma
Izazovi u poučavanju Braillevog pisma
Tea Zovko
Braillevo pismo (ili brajica), kao temelj opismenjavanja slijepih osoba, neizostavni je dio obrazovanja i akademske pismenosti, ali je važan i u svakodnevnoj, tj. funkcionalnoj pismenosti. Uspješnost u procesu opismenjavanja ovisit će o čitavom nizu faktora: dobi nastanka oštećenja vida, motoričkim i taktilnim vještinama djeteta, njegovim kognitivnim sposobnostima, razini motivacije, podršci okoline i dr. Znanja i kompetencije stručnjaka također su važan faktor u tom procesu....
Izražavanje količine u hrvatskom znakovnom jeziku
Izražavanje količine u hrvatskom znakovnom jeziku
Martina Filić
Izražavanje količine, najšire rečeno, naziva se kvantifikacijom. Kvantifikacija u jeziku može biti ostvarena na različite načine. Kvantifikacija može biti eksplicitna (izražavanje količine kvantifikatorima) i implicitna (izražavanje količine kontekstom). Istraživanja su pokazala da ASL i RSL razlikuju obje vrste kvantifikacije, kao i da u znakovnim jezicima postoje neke specifičnosti u odnosu na modalitet u kojem se ostvaruju.Cilj je ovoga rada bio utvrditi način izražavanja...
Izvansudska nagodba iz perspektive posrednika
Izvansudska nagodba iz perspektive posrednika
Anica Markulj
Cilj istraživanja je opisati doživljaj izvansudske nagodbe od strane posrednika i vlastite uloge u tom procesu, sa svrhom dobivanja dubljeg uvida u posredničku praksu. U istraživanju je sudjelovalo pet posrednica iz dvije Stručne službe za izvansudsku nagodbu (Zagreb i Osijek). Metoda kojom su prikupljeni podatci je fokusna grupa. Kao metoda obrade podataka korištena je metoda jednostavnog kodiranja. Rezultati istraživanja dali su uvid u perspektivu posrednika o izvansudskoj nagodbi....
Izvori stresa i načini suočavanja sa stresom edukacijskih rehabilitatora koji rade s djecom s oštećenjem vida
Izvori stresa i načini suočavanja sa stresom edukacijskih rehabilitatora koji rade s djecom s oštećenjem vida
Ivana Roso
Stres kao složeni društveni fenomen i odlika modernog načina življenja zauzima važno mjesto u istraživanjima različitih znanstvenih grana kao što su medicina, psihologija, sociologija i antropologija. Profesionalni stres postaje važan predmet istraživanja danas, jer predstavlja veliki javnozdravstveni problem. Iako se profesionalni stres veže se za gotovo sva područja ljudske djelatnosti, povećana je pojavnost profesionalnog stresa upravo s pomagačkim profesijama, u koje...
Izvršne funkcije u djece s poremećajem iz autističnog spektra
Izvršne funkcije u djece s poremećajem iz autističnog spektra
Sana Čačko
Postoje mnoge teorije koje nastoje objasniti teškoće karakteristiĉne za osobe s poremećajem iz spektra autizma. Jedna od njih je i teorija izvršne disfunkcije. Posljednjih dva desetljeća sposobnosti izvršnih funkcija sve se ĉesće spominju u kontekstu ovog poremećaja, a njihova povezanost s njegovim glavnim karakteristikama predmet je mnogih istraţivanja i rasprava. Tako se izvršne funkcije, kao termin koji obuhvaća razliĉite kognitive procese koji upravljaju cilju usmjerenim...

Paginacija