Paginacija

Mogućnosti poticanja jezične proizvodnje zasnovane na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji
Mogućnosti poticanja jezične proizvodnje zasnovane na informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji
Ines Rodić
Usvajanje morfološkog sustava je složen i dugotrajan proces, pogotovo u morfološki bogatim jezicima kao što je hrvatski. Djetetovo postupno usvajanje morfoloških pravila vidljivo je u pogreškama koje čini tijekom tvorbe riječi. Te pogreške pokazatelj su napredovanja u uspostavljanju jezičnih pravila i pokazatelj jezične produktivnosti. Međutim, ne prate sva djeca jednak obrazac jezičnog razvoja. Tijekom jezičnog usvajanja, kod otprilike 5% do 8% djece javljaju se jezične...
Mogućnosti primjene glazbe i terapije glazbom u socijalnopedagoškom radu
Mogućnosti primjene glazbe i terapije glazbom u socijalnopedagoškom radu
Nikolina Relić
Cilj rada je prikaz mogućnosti primjene glazbe i glazbene terapije u socijalnopedagoškom radu kroz pregled fiziološkog, psihološkog i društvenog utjecaja glazbe na čovjeka, teoretski prikaz muzikoterapije, njenu definiciju, ciljeve, svrhu te pregled različitih pristupa koje je moguće primjenjivati u radu s populacijom djece i mladih s poremećajima u ponašanju. Nadalje, u radu su prikazani i primjeri dobre prakse primjene glazbe i glazbene terapije iz svijeta, ali i iz Hrvatske....
Mogućnosti primjene lutke u radu s djecom
Mogućnosti primjene lutke u radu s djecom
Ena Frković
Cilj diplomskog rada je stvoriti pregled važnih spoznaja vezanih uz primjenu lutke i lutkarskih sadržaja u radu s djecom. Iako je lutka prepoznata kako važan medij i alat u radu s djecom, ne postoji jasan pregled mogućnosti njezine široke primjene, a posebice je kroz hrvatsku literaturu teže pronaći određene aspekte, poput njezinog terapeutskog učinka i mogućnosti primjene na tom području. Radom se nastoji odgovoriti na pitanja na koje načine lutka može poslužiti kao pomagalo u...
Mogućnosti primjene virtualne stvarnosti u tretmanu počinitelja kaznenih djela
Mogućnosti primjene virtualne stvarnosti u tretmanu počinitelja kaznenih djela
Marin Šupe
Termin "virtualna stvarnost" odnosi se na računalno generirano, trodimenzionalno i interaktivno okruženje koje omogućuje simulaciju realnog okruženja (Fox, Arena i Bailenson, 2009). Virtualne simulacije korištene su u različitim područjima kao što su medicina, psihologija, obrazovanje i vojna industrija za podučavanje u sigurnom, zaštićenom i kontroliranom okruženju. Tek u posljednjih nekoliko godina pokrenuta je ozbiljnija rasprava o mogućnostima korištenja tehnologije...
Mogućnosti unapređenja regulacije prostitucije u Republici Hrvatskoj u kontekstu rješenja u svijetu
Mogućnosti unapređenja regulacije prostitucije u Republici Hrvatskoj u kontekstu rješenja u svijetu
Suzana Blagus
Prostitucija je vrlo složena pojava koja ima različite oblike u različitim dijelovima svijeta i u različitim vremenskim epizodama. To je također, tema koja uzrokuje brojne rasprave, ne samo o samoj pojavi i definiciji, nego i kao posljedica zakonske regulacije. Poteškoće u definiranju koncepta povezane su s njezinom kontroverzom, tako da je teoretičarima i stručnjacima, a time i široj javnosti, teško postići konsenzus o toj temi. Kako politika ima utjecaj na sve sfere života...
Mogućnosti za poticanje jezičnih sposobnosti u okviru potpomognute komunikacije
Mogućnosti za poticanje jezičnih sposobnosti u okviru potpomognute komunikacije
Ana Bušić
Složene komunikacijske potrebe postoje onda kada osoba ne može ostvariti svoje svakodnevne komunikacijske potrebe uobičajenim načinima komunikacije. S obzirom na to da osobe sa složenim komunikacijskim potrebama ne mogu komunicirati uobičajenim načinima komunikacije, razvoj sustava potpomognute komunikacije (PK) omogućio im je komunikaciju na drugačiji način. Potpomognuta komunikacija je integrirana skupina sastavnica - simbola, pomagala, strategija i tehnika koje korisnici...
Morfološke pogreške kod govornika s afazijom
Morfološke pogreške kod govornika s afazijom
Nela Balog
Logopedija Afazija je stečeni jezični poremećaj, koji je uzrok oštećenja jezičnih centara u mozgu, a koje može utjecati na samo jedan aspekt jezika ili na više njih. Afazije se često klasificiraju s obzirom na verbalnu proizvodnju na fluentne i nefluentne. Ovaj se rad usredotočio na jezik osoba s nefluentnom afazijom, kojoj je glavni simptom agramatizam. Agramatizam karakteriziraju kraće, pogrešno oblikovane rečenice, ograničena sintaktička složenost, mali broj glagola i...
Morfonotaktičke suglasničke skupine hrvatskog jezika
Morfonotaktičke suglasničke skupine hrvatskog jezika
Dora Vincelj
Morfonotaktika je novo i zanimljivo istraživačko područje unutar morfonologije. Temelji se na principima prirodne lingvistike, točnije na interakciji teorija prirodne fonologije i prirodne morfologije. Fokus proučavanja u morfonotaktici čine morfonotaktičke suglasničke skupine, a prema jakoj morfonotaktičkoj hipotezi interakcija morfologije s fonotaktikom pospješuje usvajanje i obradu morfonotaktičkih obrazaca. U ovom je radu sadržan pregled teorijskih postavki prirodne...
Morfosintaktička analiza pisanih tekstova inojezičnih učenika hrvatskog jezika
Morfosintaktička analiza pisanih tekstova inojezičnih učenika hrvatskog jezika
Iva Ljubičić
Ovaj se diplomski rad bavi analizom morfosintakse inojezičnih učenika hrvatskog jezika. Cilj je rada procjena morfosintakse hrvatskog jezika osnovnoškolskih učenika čiji je materinski jezik janjevački, a u školi uče hrvatski jezik te usporedba s morfosintaktičkim obilježjima učenika kojima je materinski jezik hrvatski. U istraživanju je sudjelovalo 7 učenika janjevačkog podrijetla i 7 učenika kojima je materinski jezik hrvatski, a svi su za vrijeme provedbe istraživanja...
Morfosintaktička obilježja jezične proizvodnje djece s primarnim jezičnim teškoćama predškolske dobi
Morfosintaktička obilježja jezične proizvodnje djece s primarnim jezičnim teškoćama predškolske dobi
Lucija Šarić
Primarne jezične teškoće (PJT) razvojni su jezični poremećaj kojeg primarno obilježava narušeno jezično razumijevanje i proizvodnja. Manifestacije narušenog jezičnog razvoja ovise o samom jeziku pa se intenziviraju istraživački radovi usmjereni opisivanju kliničke slike PJT-a u različitim svjetskim jezicima kako bi se pospješila što ranija identifikacija, dijagnostika i tretman poremećaja. Tako se ovaj rad usmjerio na obilježja morfologije i sintakse u jezičnoj...
Motivacija poslodavaca integrativnih radionica za zapošljavanjem osoba oštećena vida
Motivacija poslodavaca integrativnih radionica za zapošljavanjem osoba oštećena vida
Valerija Kulić
Osobe s invaliditetom susreću se s mnogim preprekama na tržištu rada, a posebno izazovna skupina jesu osobe oštećena vida. Mnoge zemlje donose zakone i politike s ciljem poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom, no unatoč tim naporima i dalje postoje brojne prepreke koje ometaju njihovo uključivanje u radnu snagu. Predrasude i stavovi poslodavaca, nepristupačnost okoline te nedostatak prilagođenih radnih mjesta samo su neki od izazova s kojima se oni susreću. U Republici...
Motivacija žrtava kaznenih djela za sudjelovanje u restorativnim procesima
Motivacija žrtava kaznenih djela za sudjelovanje u restorativnim procesima
Mia Jakelić
Restorativna pravda predstavlja novi, alternativni pristup sankcioniranju počinitelja kaznenih djela i kao takva predmet je brojnih istraživanja. Žrtva i počinitelj uz pomoć stručne osobe (posrednika) nastoje izgladiti nastali sukob koji je posljedica kaznenog djela počinjenog na štetu žrtve te zajednički surađuju kako bi se razriješile okolnosti i posljedice kaznenog djela. S obzirom da se posebni fokus stavlja upravo na žrtvu, od velike je važnosti detaljno analizirati...

Paginacija