Paginacija

Specifične teškoće učenja
Specifične teškoće učenja
Marin Barišić-Marić
Disleksija i deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj (u literaturi se radi jednostavnosti koristi ustaljena kratica ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, koja će biti korištena dalje u radu) su složeni neurorazvojni poremećaji koji se sve češće prepoznaju u kliničkoj praksi. Relativno su česti i nerijetko su izvor različitih teškoća za djecu, roditelje, školske djelatnike i kliničare koji se s njima susreću. Visoka stopa istovremenog prisustva disleksije i ADHD-a...
Specifičnosti ovisnosti o drogama kod žena
Specifičnosti ovisnosti o drogama kod žena
Viktorija Platnjak
Ovisnost o drogama, donedavno gotovo isključivo „muška bolest“, u posljednje vrijeme uznapreduje i u osoba ženskoga spola. S obzirom da promjene u karakteristikama ovog fenomena u konačnici zahtijevaju i modifikacije u tretmanskim intervencijama, svrha ovog rada je osvrnuti se na današnju sliku pojavnosti ovisnosti o drogama kod žena ovisnica, čime se nastoje ublažiti prepreke na putu prema ravnopravnijem položaju žena i muškaraca ovisnika. U skladu s time, cilj rada je...
Specifičnosti provedbe ranog interventnog programa na daljinu
Specifičnosti provedbe ranog interventnog programa na daljinu
Anja Domazet-Lošo
Rana intervencija u djetinjstvu usluga je koja se pruža djeci s razvojnim teškoćama u ranoj i predškolskoj dobi. Roditelji i stručnjaci glavni su nosioci rane intervencije koji za cilj imaju unapređenje djetetovog razvoja. Rana intervencija kao svoje polazište uzima činjenicu kako su rane godine života jedinstveni period za mogućnost utjecaja na djetetov razvoj s dugoročnim učincima. Rana intervencija onemogućava nastanak dodatnih odstupanja, ublažava postojeća odstupanja,...
Specifičnosti tretmana žena u penalnom sustavu
Specifičnosti tretmana žena u penalnom sustavu
Ana Jelavić
Žene čine mali dio zatvoreničke populacije diljem svijeta. To se navodi kao legitiman razlog radi kojeg se tretman žena dugo vremena temeljio na spoznajama dobivenim kroz istraživanja s muškom zatvoreničkom populacijom. Navedeno je rezultiralo intervencijama krojenim po principu „jedna mjera za sve“. Istraživanja potvrđuju da se počiniteljice značajno razlikuju od muških počinitelja u pogledu osobne povijesti i puteva ulaska u kriminalitet. Priznanje da „spol...
Specifičnosti žena kao počiniteljica nasilja u partnerskim odnosima
Specifičnosti žena kao počiniteljica nasilja u partnerskim odnosima
Lara Seleš
Istraživanja partnerskog nasilja datiraju još od 1970-ih godina usmjeravajući se prvenstveno na muškarca kao počinitelja nasilja i ženu kao žrtvu nasilja, zbog čega postoji vrlo malo istraživanja nasilja žena nad muškarcima. Cilj ovog diplomskog je prikazati i razumijeti obilježja počiniteljica partnerskog nasilja i obilježja nasilja ženske partnerice prema muškom partneru pregledom domaće i strane literature. Uz navedeno, cilj je istaknuti učinkovitost tretmana...
Spolne i dobne razlike u procjeni rizičnih i zaštitnih čimbenika u okruženju zajednice kod učenika viših razreda osnovne škole na području grada Jastrebarskog
Spolne i dobne razlike u procjeni rizičnih i zaštitnih čimbenika u okruženju zajednice kod učenika viših razreda osnovne škole na području grada Jastrebarskog
Marija Žarak
Zajednica nije samo skupina ljudi koja živi na istom području, već dijeli zajedničke probleme i interese. Ona predstavlja kontekst u kojem se djeca razvijaju, posebno u razdoblju adolescencije kada sve veću ulogu u životu djece i mladih zauzimaju vršnjaci. Zato zajednica ima veliku odgovornost u prevenciji problema u ponašanju i stvaranju konteksta koji djeci i mladima omogućava ispunjenje potencijala i osigurava pozitivan razvoj. Diplomski rad dio je istraživanja koje se provodi u...
Spolne razlike u komunikacijskim vještinama odraslih
Spolne razlike u komunikacijskim vještinama odraslih
Barbara Rinčić
Spolne razlike istražena su tema u brojnim aspektima ljudskog ponašanja pa tako i u komunikacijskim vještinama. Komunikacija je složena aktivnost koja uključuje verbalnu i neverbalnu komponentu te njihovu međusobnu usklađenost. Dosadašnja istraživanja najviše su naglašavala razlike između muškaraca i žena u neverbalnim komunikacijskim vještinama. Cilj ovog istraživanja bio je ispitati spolne razlike u komunikacijskim vještinama odraslih pomoću Opservacijskog protokola za...
Spolne razlike u ponavljajućim ponašanjima kod djece rane školske dobi s poremećajem iz spektra autizma
Spolne razlike u ponavljajućim ponašanjima kod djece rane školske dobi s poremećajem iz spektra autizma
Matea Behin
Ponavljajuća ponašanja su, uz deficite u socijalnoj domeni, jedan od kriterija za postavljanje dijagnoze poremećaja iz spektra autizma (PSA). Ona se odnose na predvidljive radnje koje dijete ponavlja uvijek na sličan ili isti način, a uključuju široki spektar ponašanja poput motoričkih stereotipija, zaokupljenosti dijelovima predmeta, inzistiranja na istovjetnosti, ograničenih interesa, ritualiziranih ponašanja te senzoričke hipo i hiper reaktivnosti. Prevalencija PSA je u...
Spontana uporaba gesta u djece predškolske dobi
Spontana uporaba gesta u djece predškolske dobi
Matea Jović
Geste su važan aspekt svakodnevne komunikacije i koriste ih govornici svih uzrasta. Cilj rada je bio ispitati uporabu gesta kod predškolske djece (4-7 godina) tipičnog razvoja. Podaci su se prikupljali analizom spontanog ponašanja u vrtićkoj skupini prema protokolu promatranja osmišljenom za potrebe ovog istraživanja. Promatranje je obuhvatilo 30-ero djece, 16 dječaka i 14 djevojčica. Rezultati su pokazali da djeca prosječno tijekom promatranog perioda od sat vremena 15,6 puta...
Spontano generirani pokreti kao prediktor neuromotornog razvoja
Spontano generirani pokreti kao prediktor neuromotornog razvoja
Matea Juroš
Spontano generirani pokreti prisutni su od ranog fetalnog razdoblja sve do kraja dvadesetog tjedna života. To su prvi pokreti koje ljudski fetus razvija i javljaju se prije izoliranih pokreta udova, a mogu se zapaziti već u 8. tjednu trudnoće te su prisutni sve do 56. tjedna postterminske dobi. Spontani pokreti fetusa, nedonoščadi i novorođenčadi obuhvaćaju cijelo tijelo te se ogledaju u promjenjivom slijedu pokreta ruku, nogu, vrata i trupa. Pojavljuju se i prestaju postupno te su...
Sportske aktivnosti djece s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj
Sportske aktivnosti djece s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj
Matea Samaržija
Tema ovog rada je bavljenje sportskim aktivnostima djece s teškoćama u razvoju općenito te kakve su mogućnosti za uključivanje djece s teškoćama u sportske programe na području Republike Hrvatske. Pretpostavke od kojih kreće rad jesu da sport djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom pridonosi poboljšanju općeg stanja organizma, samopouzdanja i uspješnijem uključivanju u zajednicu (Petrinović, 2014), ali da su mogućnosti uključivanja u organizirane sportske...
Sposobnost pripovijedanja i utjecaj medija na usvajanje drugog jezika
Sposobnost pripovijedanja i utjecaj medija na usvajanje drugog jezika
Sara Zlojić
U današnjem svijetu gdje su djeca sve više izložena digitalnoj tehnologiji, sve je više slučajeva u kojima usvajaju drugi jezik putem dječjih emisija i crtića. Različita istraživanja analizirala su dječje edukativne emisije kako bi otkrili koliko su dobra podloga za usvajanje drugog jezika. Zaključili su da su najpoticajnije one u kojima je govor sličan maminskome (Jyhlä-Laaide, 1994, Rice, Woodsmall, 1988). Tako je prvi cilj ovoga rada ispitati jezični status djeteta koje je...

Paginacija