Paginacija

Individualizacija postupaka i prilagodba programa iz perspektive srednjoškolaca
Individualizacija postupaka i prilagodba programa iz perspektive srednjoškolaca
Andreja Mustak
Saţetak rada: Djeca i mladi s teškoćama u razvoju moraju biti u središtu djelovanja koje je usmjereno na izgraĊivanje inkluzivnih društava, ne samo kao korisnici, već kao nositelji promjene (Unicef,2013). Danas se sve više istiĉe vaţnost percepcije uĉenika o zadovoljstvu školovanjem i sustavom potpore, ali i pravo na sudjelovanje u odlukama koje se tiĉu njihovih individualiziranih odgojno obrazovnih programa.Uĉenici trebaju imati glavni glas u opisivanju svog svijeta uĉenja...
Individualizacija postupaka i prilagodbe programa u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture
Individualizacija postupaka i prilagodbe programa u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture
Roberta Bačani
Tjelesno i zdravstveno odgojno-obrazovno područje zbog svoga značenja za skladan razvoj antropoloških obilježja učenika jedinstveno je po mogućnostima i posebnostima. Programski sadržaj nastave Tjelesne i zdravstvene kulture raspodijeljen je po razvojnim značajkama učenika. U nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture važno je razvijati tjelesne, mentalne i socijalne sposobnosti kod svih učenika radi stjecanja pozitivne slike o sebi, razvijanja spoznaje o vrijednostima zdravog...
Individualizacija postupaka, vrednovanje i samovrednovanje postignuća u nastavi hrvatskoga jezika
Individualizacija postupaka, vrednovanje i samovrednovanje postignuća u nastavi hrvatskoga jezika
Iva Stjepanović
U ovom diplomskom radu predstavlja se proces individualizacije postupaka te pristupa vrednovanju učeničkih postignuća u nastavi hrvatskoga jezika. Spomenuti postupci individualizacije i pristupi su izrađeni za učenicu s ADHD – om te su primijenjeni tijekom nastave hrvatskoga jezika u svibnju i lipnju 2019. godine. U svrhu procjene vještina za školsko učenje, učenica je procjenjena odabranim ACADIA subtestovima razvoja sposobnosti te Listom procjene vještina školskog učenja....
Individualne i socijalne odrednice vjerovanja u teorije zavjere
Individualne i socijalne odrednice vjerovanja u teorije zavjere
Valerija Madjar
Pandemija virusa COVID-19 preplavila je ljude diljem svijeta brojnim neprovjerenim, pseudoznanstvenim i uznemirujućim informacijama i potaknula razvoj brojnih specifičnih teorija zavjera. Utjecajni svjetski događaji predstavljaju plodno tlo za teorije zavjere koje pojedincima pružaju pojednostavljena objašnjenja kompleksnih situacija. Iako su teorije zavjere uobičajena pojava među populacijom u različitim kulturama i prisutne su kroz čitavu povijest čovječanstva, neki...
Individualni zaštitni čimbenici i korištenje psihoaktivnih tvari adolescenata grada Zagreba
Individualni zaštitni čimbenici i korištenje psihoaktivnih tvari adolescenata grada Zagreba
Barbara Perković
Temeljni cilj ovog diplomskog rada je utvrditi opseg zlouporabe psihoaktivnih tvari kod srednjoškolaca u gradu Zagrebu te navedeno dovesti u odnos s čimbenicima individualne otpornosti. Specifični ciljevi rada su istražiti postoje li razlike u učestalosti konzumiranja psihoaktivnih tvari kod srednjoškolaca u gradu Zagrebu s obzirom na zastupljenost čimbenika individualne otpornosti. Ovo istraživanje je provedeno u razdoblju od listopada do studenog 2017. godine u Zagrebu u...
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u logopedskoj terapiji afazija
Informacijsko-komunikacijska tehnologija u logopedskoj terapiji afazija
Ida Posavec
Afazija je stečeni jezični poremećaj nastao kao posljedica oštećenja mozga, najčešće nakon pretrpljenog moždanog udara. Osim na području jezika, dodatne teškoće mogu biti prisutne i u govoru, čitanju i pisanju. Ovisno o tipu i težini afazije te pridruženim poremećajima, javljaju se raznolike poteškoće u komunikacijskim situacijama što često dovodi do društvene izolacije osoba s afazijom. U logopedskoj terapiji afazija postoje mnogi pristupi, a posljednjih godina...
Informiranost audiologa, otorinolaringologa i pedijatara o ranoj intervenciji kod djece s oštećenjem sluha
Informiranost audiologa, otorinolaringologa i pedijatara o ranoj intervenciji kod djece s oštećenjem sluha
Martina Šarić
Oštećenje sluha najčešći je senzorni poremećaj, a rano oštećenje sluha često ima negativan utjecaj na razvoj komunikacije, jezika i govora te psihosocijalni razvoj djeteta. Rana detekcija, identifikacija i (re)habilitacija ključne su kako bi se ovaj negativan utjecaj oštećenja sluha umanjio. Dijete je potrebno uključiti u program rane intervencije, koji se definira se kao proces pružanja širokog spektra usluga i podrške djeci i njihovim obiteljima. Preduvjeti za kvalitetnu...
Informiranost i stavovi djelatnika domova za starije i nemoćne o posljedicama oštećenja sluha i rehabilitaciji slušanja
Informiranost i stavovi djelatnika domova za starije i nemoćne o posljedicama oštećenja sluha i rehabilitaciji slušanja
Ema Malešević
Oštećenje sluha prepoznato je kao jedno od najznačajnijih tereta bolesti na globalnoj razini te kao takvo utječe na pojedinca, njegovu obitelj, mrežu poznanika, zdravstveni sustav i cjelokupnu ekonomiju. Velik dio populacije u riziku za stjecanje oštećenja sluha korisnici su domova za starije i nemoćne koji predstavljaju nepoticajno, a zahtjevno komunikacijsko okruženje zbog izrazite pozadinske buke. S obzirom na važnost komunikacije za kvalitetu života, može se sumnjati da su...
Informiranost i stavovi odgojitelja i učitelja osnovnih škola o inkluziji djece s oštećenjem sluha
Informiranost i stavovi odgojitelja i učitelja osnovnih škola o inkluziji djece s oštećenjem sluha
Valerija Hranić
Oštećenje sluha razmjerno je često oštećenje u općoj populaciji gdje se na 1000 novorođenčadi rađa najmanje jedno do troje s prirođenim oštećenjem sluha. Pojaviti se može prije rođenja, za vrijeme poroda ili nakon rođenja. Od toga, 60% oštećenja nastaje u prenatalnom razdoblju. Djeca s oštećenjem sluha, za razliku od čujuće djece, imaju ograničenu mogućnost spontanog usvajanja informacija, što se odražava na njihov fond praktičnog znanja koja su potrebna...
Informiranost i stavovi odraslih i starijih osoba o teškoćama slušanja i mogućnostima rehabilitacije
Informiranost i stavovi odraslih i starijih osoba o teškoćama slušanja i mogućnostima rehabilitacije
Anita Holjevac
Oštećenje sluha je najčešća senzorička te jedna od najčešćih kroničnih teškoća odrasle i starije populacije. Čak jedna trećina osoba starijih od 65 godina ima neki oblik oštećenja sluha, a s obzirom na starenje populacije, pretpostavlja se porast broja osoba sa stečenim oštećenjem sluha. Znanja opće populacije o samom oštećenju te o rehabilitacijskim opcijama često su nedostatna i iskrivljena, a stavovi o osobama sa stečenim oštećenjem sluha negativni. Stoga je cilj...
Informiranost javnosti o logopedskoj djelatnosti
Informiranost javnosti o logopedskoj djelatnosti
Dora Pribanić
Logopedija je djelatnost koja podrazumijeva prevenciju, probir, procjenu, dijagnostiku, terapiju, savjetovanje i znanstveno istraživanje poremećaja komunikacije i gutanja osoba svih životnih dobi. To je mlada i brzo razvijajuća znanost koja se neprestano mijenja, a poseban se naglasak u suvremenoj logopediji stavlja na prevenciju i ranu intervenciju. Budući da nedostaje istraživanja u Hrvatskoj i svijetu na temu informiranosti javnosti o logopedskoj djelatnosti, provedeno je...
Informiranost obitelji o radu logopeda s osobama s Alzheimerovom bolesti
Informiranost obitelji o radu logopeda s osobama s Alzheimerovom bolesti
Mia Hrboka
Unatoč prepoznatoj važnosti kvalitetne i efikasne komunikacije kao jednog od najvažnijih čimbenika povezanih sa starenjem, jako mali broj logopeda bavi se upravo komunikacijom osoba starije životne dobi s prisutnim kroničnim i progresivnim teškoćama. Budući da intervencijske metode poticanja komunikacije, jezika i govora mogu značajno utjecati na kvalitetu života osoba starije životne dobi, uključujući i osobe s demencijom, uloga logopeda nikako nije zanemariva. Jedan od...

Paginacija