Pages

An empirical study on implementation quality in prevention programs
An empirical study on implementation quality in prevention programs
Miranda Novak
This doctoral research examines the issue of implementation quality in mental health promotion and prevention programs that are being delivered in the community settings in the Region of Istria, taking into account the programs’ characteristics and the support system surrounding them. The general aim of this doctoral research was to study implementation processes and their outcomes in prevention programs in Croatia. In order to answer above stated aim, this doctoral research was conducted...
Doprinos čimbenika individualne otpornosti, percipirane socijalne podrške i strategija suočavanja sa stresom u objašnjenju socijalne funkcionalnosti oboljelih od depresije
Doprinos čimbenika individualne otpornosti, percipirane socijalne podrške i strategija suočavanja sa stresom u objašnjenju socijalne funkcionalnosti oboljelih od depresije
Mirta Vranko
Depresija je ozbiljno zdravstveno stanje u kojem oboljele osobe doživljavaju trpnju, te nisu sposobne funkcionirati adekvatno u poslovnom, obrazovnom i obiteljskom okruženju. Istraživanja individualnih čimbenika otpornosti, socijalne podrške i strategija suočavanja sa stresom danas donose nova znanja o psihološkom, socijalnom i neurobiološkom funkcioniranju osoba u riziku. Cilj ovog istraživanja jest istražiti doprinos čimbenika individualne otpornosti, percipirane socijalne...
Izvještavanje o osobama s invaliditetom u hrvatskim dnevnim novinama u 2011. godini
Izvještavanje o osobama s invaliditetom u hrvatskim dnevnim novinama u 2011. godini
Tatjana Opačak
Predmet ovog istraživanja bio je utvrditi prisutnost osoba s invaliditetom i tema vezanih uz invaliditet u hrvatskim dnevnim tiskanim medijima, te dobiti detaljniji uvid u način njihova prikaza u novinama. Dva su opća cilja ovog istraživanja: utvrditi na koji se način osobe s invaliditetom i teme vezane uz invaliditet prikazuju u hrvatskim dnevnim tiskanim medijima i utvrditi osnovna načela selekcije vijesti te moguće elemente koji utječu na način izvještavanja o osobama s...
Kvaliteta provođenja strukturiranog slobodnog vremena mladih i korištenje alkohola
Kvaliteta provođenja strukturiranog slobodnog vremena mladih i korištenje alkohola
Matea Belošević
Slobodno vrijeme može biti podržavajući kontekst za pozitivan razvoj mladih, ali istodobno može predstavljati i kontekst koji može podržati uključivanje mladih u rizična ponašanja. Svrha ove doktorske disertacije je istražiti povezanost kvalitete provođenja strukturiranog slobodnog vremena mladih s korištenjem alkohola. Uzorak se sastojao od 1.431 učenika na području Krapinsko-zagorske županije koji su naveli da sudjeluju u strukturiranim slobodnim aktivnostima (SSA) u dobi od...
Obilježja roditeljstva i odnos roditelja prema kockanju kao prediktori kockanja muške djece
Obilježja roditeljstva i odnos roditelja prema kockanju kao prediktori kockanja muške djece
Toni Maglica
Istraživanju fenomena kockanja mladih u Hrvatskoj i svijetu uglavnom se pristupalo iz perspektive samih adolescenata. Ovaj rad, uz njihovu, uključuje i perspektivu roditelja kroz različite mjere procjene i samoprocjene. Mnogobrojna istraživanja potvdila su utjecaj roditelja i roditeljstva općenito na negativne razvojne ishode djece (Farrington, Loeber i Ttofi, 2007; Andrews i Bonta, 2006; Ferić, 2002; Ricijaš, 2012), pa tako i na kockanje kao rizično ponašanje (Gupta i Derevensky,...
Percepcija reklama za pivo i teorija planiranog ponašanja u objašnjenju pojave pijenja u adolescenata
Percepcija reklama za pivo i teorija planiranog ponašanja u objašnjenju pojave pijenja u adolescenata
Silva Capurso
Pijenje alkohola jedan je od najvećih javnozdravstvenih problema kod adolescenata. Učestala konzumacija može prouzročiti kratkoročne i dugoročne posljedice. Hrvatski adolescenti su u samom europskom vrhu kada je u pitanju njegova konzumacija (ESPAD, 2020). Teorija planiranog ponašanja (Ajzen, 1985), TPP (engl. Theory of Planned Behavior, TPB) se često koristi u objašnjenju rizičnog ponašanja pa tako i konzumacije alkohola u adolescenciji. Ona objašnjava vezu između uvjerenja i...
Perspektiva roditelja kao doprinos konceptualizaciji kvalitete života obitelji i razvoju podrške zajednice u Hrvatskoj
Perspektiva roditelja kao doprinos konceptualizaciji kvalitete života obitelji i razvoju podrške zajednice u Hrvatskoj
Natalija Lisak
Provedeno je istraživanje imalo za cilj doprinijeti konceptualizaciji temeljnih domena kvalitete života obitelji s djecom s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj i osvještavanju uloge društva u životnom iskustvu ovih obitelji, ukazati na razinu informiranosti obitelji o zajamčenim pravima i na inicijative koje obitelji imaju u ostvarivanju vlastitih prava te na očekivanja koje obitelji imaju od sustava potpore u društvu kroz prikazivanje značajnih događaja u životu ovih...
Phonological abilitites of children with childhood apraxia of speech
Phonological abilitites of children with childhood apraxia of speech
Dora Knežević
Introduction: Childhood apraxia of speech (CAS) is a childhood motor speech disorder characterized by poor planning and/or programming of speech sound sequences in which the precision and consistency of the movements underlying speech are impaired, in the absence of neuromuscular deficits (ASHA, 2007). Although CAS is primarily defined as a motor disorder, recent research suggests that it is a more complex disorder that also includes language impairment (i.e., phonological deficits). Aim:...
Prevencija nasilja u zatvorskom sustavu
Prevencija nasilja u zatvorskom sustavu
Saša Rajić
Nasilje u zatvorima pojava je koja izaziva znanstveni i stručni interes. Teoretski modeli kojima se najčešće tumači nasilno ponašanje u zatvoru su importacijski, deprivacijski i situacijski model. U svrhu istraživanja pojave nasilja u hrvatskom zatvorskom sustavu postavljena su dva cilja. Prvi cilj bio je utvrditi obilježja ličnosti, ponašajna i kriminološka obilježja i razlike u tim obilježjima između zatvorenika i zatvorenica kojima je izrečena neka stegovna mjera zbog...
Primjena članka 19. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom iz perspektive osoba s intelektualnim teškoćama
Primjena članka 19. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom iz perspektive osoba s intelektualnim teškoćama
Vesna Mihanović
Članak 19. Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (2006) „Neovisno življenje i uključenost u zajednicu“ priznaje pravo svim osobama s invaliditetom, uključujući i osobe s intelektualnim teškoćama, na samostalan život i uključenost u zajednicu, s izborom jednakim drugima. S obzirom na to da je Republika Hrvatska još 2007. godine ratificirala Konvenciju te kako do sada nije bilo znanstvenih evaluacija njene primjene u korist osoba s intelektualnim teškoćama, ukazala...
Privrženost učenika školi kao zaštitni čimbenik u razvoju različitih ponašanja
Privrženost učenika školi kao zaštitni čimbenik u razvoju različitih ponašanja
Darko Roviš
Obrazovni sustav, zbog sveoubuhvatnosti i važnosti koju ima u životima djece, mladih, njihovih roditelja i zajednice u cjelini, predstavlja ključno mjesto za javnozdravstvene intervencije u prevenciji rizičnih ponašanja. U školskom okruženju nalazimo niz značajnih rizičnih i zaštitnih čimbenika povezanih s rizičnim ponašanjima i razvojnim ishodima. Niz istraživanja ukazuje kako je vezanost učenika za školu (eng. school bonding), koja proizlazi iz različitih oblika odnosa...
Samoodređenost studenata u studentskim naseljima i učestalost konzumiranja alkohola i kanabinoida
Samoodređenost studenata u studentskim naseljima i učestalost konzumiranja alkohola i kanabinoida
Dijana Jerković
Teorija samoodređenja predstavlja makro-teoriju ljudske motivacije koja se provjeravala u nizu zdravstvenih ponašanja, no vrlo rijetko u kontekstu objašnjenja učestalosti konzumiranja sredstava ovisnosti. Cilj ovog istraživanja je bio provjeriti neke postavke ove teorije u objašnjenju učestalosti konzumiranja alkohola i učestalosti konzumiranja kanabisa među studentima Sveučilišta u Zagrebu koji borave u studentskim naseljima. Kako bi se provjerila faktorska struktura mjernih...

Pages